+A A A-

Sekcja ds. technicznych

Do zakresu działania Sekcji ds. Technicznych w szczególności należy:

  1. Opracowywanie rocznych planów remontów i modernizacji budynków oraz aparatury naukowo-badawczej;
  2. Opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z planowanymi remontami i inwestycjami oraz sprawowanie nadzoru technicznego nad inwestycjami i remontami zgodnie z prawem budowlanym;
  3. Dokonywanie wprowadzeń i odbiorów technicznych wykonywanych robót budowlanych;
  4. Realizacja zaleceń służb nadzoru budowlanego i sanitarnego oraz urzędu dozoru technicznego;
  5. Prowadzenie spraw związanych z okresowymi przeglądami instalacji technicznych, tj.: elektrycznej, wentylacyjnej, kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, sygnalizacji pożaru, grzewczej i teletechnicznej;
  6. Prowadzenie, zgodnie z przyjętymi procedurami, pomiarów parametrów technicznych aparatury pomiarowej i ich bieżące dokumentowanie (laboratoria akredytowane)