+A A A-
Menu

Informacje o projekcie

Nazwa projektu:

Wdrożenie systemu gromadzenia i przetwarzanie danych o zanieczyszczeniach żywności, substancjach dodatkowych, mikrobiologii żywności oraz materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością

Implementation of Electronic Transmission of Chemical Occurence Data in Poland (GP/EFSA/DCM/2012/01)

Czas trwania projektu:

14 grudnia 2012 r. – 14 czerwca 2014 r.

Finansowanie projektu:

90% budżetu ze środków EFSA; 10% budżetu ze środków NIZP-PZH

O projekcie…

Dane o zanieczyszczeniach żywności, stosowaniu substancji dodatkowych, mikrobiologii żywności oraz materiałach do kontaktu z żywnością mają duże znaczenie dla oceny bezpieczeństwa żywności w Polsce, Europie i na świecie. Badania wykonywane przez Laboratoria Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych są zatem cennym źródłem danych dla ekspertów. Dzięki nim możliwe jest szacowanie narażenia konsumentów, formułowanie wniosków odnośnie bezpieczeństwa żywności. Na tej podstawie opracowywane są plany urzędowej kontroli oraz proponowane przepisy prawa europejskiego. Jednak, aby dane były przydatne w procesie analizy ryzyka muszą reprezentować odpowiednią jakość oraz strukturę, muszą także być dostępne w postaci bazy danych umożliwiającej ich przetwarzanie.

Projekt standardowego sposobu opisu próbki (zarówno badanego produktu jak i uzyskanych wyników) tzw. Standard Sample Description (SSD) został opracowany przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), system ten wdrożono w 20 państwach członkowskich UE. Niniejszy projekt ma na celu wdrożenie go także w Polsce.

Na dokładny opis próbki składają się dwa główne standardy: pierwszy z nich wspomniany SSD obejmuje zestaw informacji potrzebny do pełnego opisu próbki, drugi zaś FoodEx2 stanowi europejski system klasyfikacji żywności. Realizowany projekt bazuje na obu tych standardach.

Najważniejsze cele projektu:

 • wdrożenie systemu gromadzenia danych w Polsce zgodnego ze Standard Sample Description (SSD) pozwalającego na automatyczne przetwarzanie danych oraz współpracą z EFSA w zakresie przekazywania zgodnie z obowiązkiem Państwa Członkowskiego określonym w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002
 • wdrożenie w Polsce europejskiego systemu klasyfikacji żywności FoodEx2
 • poprawa jakości danych związana z wprowadzeniem standardowego słownictwa zdefiniowanego przez SSD, w tym systemu klasyfikacji środków spożywczych FoodEx2 do opisu próbek
 • restrukturyzacja krajowego repozytorium danych (dane monitoringowe z lat 2004-2011)
 • zwiększenie zasobu gromadzonych danych, w tym zwiększenie udziału Polski w wolumenie danych gromadzonych w UE
 • zwiększenie świadomości potrzeby i celów gromadzenia wysokiej jakości danych, poprawa efektywności pracy w zakresie gromadzenia danych
 • opracowanie raportu zawierającego wnioski z wdrożenia oraz ocenę zastosowania modelu SSD oraz systemu FoodEx2 w Polsce

W ramach projektu planowane są następujące działania:

Następujące dane zostaną przetworzone na format zgodny z SSD:

 • monitoring zanieczyszczeń żywności lata 2004-2011
 • zanieczyszczenia żywności (monitoring i urzędowa kontrola) od 2012 roku
 • stosowanie substancji dodatkowych od 2013 roku
 • mikrobiologia żywności od 2013 roku
 • materiały do kontaktu z żywnością od 2013 roku
 • Opracowane zostaną nowe zgodne z SSD arkusze MS Excel do gromadzenia danych w latach 2012-2013
 • Wdrożony zostanie system gromadzenia danych on-line (i na bieżąco) za pośrednictwem witryny internetowej
 • System FoodEx2 zostanie wdrożony w polskiej wersji językowej
 • Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostaną przeszkoleni w zakresie nowego systemu gromadzenia danych
 • Opracowany zostanie system pozwalający na współpracę z EFSA w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych
 • Zgromadzone zostaną i przekazane do EFSA uwagi na temat zharmonizowanego protokołu gromadzenia danych

Korzyści z realizacji projektu:

 • możliwość bieżącego, sprawnego gromadzenia danych
 • poprawa jakości danych
  możliwość wprowadzania danych przez nadzór i laboratorium w odniesieniu do tej samej próbki
  zmniejszenie koniecznego zakresu sprawozdawczości odnośnie pobierania próbek i badań laboratoryjnych, ułatwienie obiegu danych
 • utworzenie krajowej bazy danych o zanieczyszczeniach chemicznych żywności, stosowaniu substancji dodatkowych, mikrobiologii żywności oraz materiałach do kontaktu z żywnością
 • wdrożenie systemu FoodEx2 będącego przyszłościowym rozwiązaniem w UE w zakresie klasyfikacji środków spożywczych
 • dostępność danych dla ekspertów, możliwość wymiany danych z EFSA, większy wpływ na ustawodawstwo europejskie na podstawie zgromadzonego zasobu danych
 • otwarcie systemu na dane niepochodzące z laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej a dotyczące zakresu projektu