Zakażenia Chlamydia pneumoniae u chorych z chorobą wieńcową

S. Tylewska-Wierzbanowska, E. Podsiadły, T. Chmielewski - Zakład Bakteriologii

Celem pracy było stwierdzenie obecności C.pneumoniae w naczyniach osób z chorobą wieńcową. Pracę wykonano we współpracy z Kliniką Kardiologii, Centralnego Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fragmenty ściany naczyń ze zmianami miażdżycowymi, które badano, pobierane były podczas zabiegu aterektomii. W pierwszym etapie opracowano metodę hodowli C. pneumoniae w linii komórkowej Hep-2. Dostosowano warunki zakażania linii komórkowych, wykonywania pasaży do wymagań drobnoustroju, bardzo wrażliwego na zmiany zachodzące w otoczeniu, zwłaszcza temperarurę. Następnie opracowano techniki wykrywania wzrostu bakterii w linii komórkowej metodą immunofluorescencji pośredniej i bezpośredniej oraz reakcję PCR ze starterami HM-1, HR-1 komplementarnymi do fragmentu DNA C. pneumoniae. Od sześciu chorych otrzymano do badania krew i pobrane podczas aterektomii wycinki z naczyń wieńcowych. Określono w surowicy krwi poziom swoistych dla C. pneumoniae przeciwciał klasy IgM, IgA, IgG metodą mikroimmunofluorescencji pośredniej (MIF) badanych. Otrzymane wycinki tkanek homogenizowano. Część materiału wysiewano na linię komórkową Hep-2, a z pozostałej części izolowano DNA i przeprowadzano reakcję PCR. U 4 z 6 zbadanych osób wykryto przeciwciała klasy IgG dla C. pneumoniae, w mianach od 1:8 do 1:512. W surowicy krwi żadnego z chorych nie stwierdzono swoistych dla tego drobnoustroju przeciwciał klasy IgA i IgM. Wyniki wskazujące na obecność C.pneumoniae w naczyniach uzyskano u 3 z 6 chorych. DNA C. pneumoniae wykryto bezpośrednio w wycinkach tkanek naczyń pobranych od 2 chorych. W hodowli materiału pochodzącego od 1 chorego, w 2 pasażu stwierdzono formy przypominające inkluzje C.pneumoniae. Wynik ten został potwierdzony dodatnią reakcją PCR z DNA wyizolowanym z tej hodowli. Wyniki te są zgodne z wykonanym niezależnie badaniem w mikroskopie elektronowym, gdzie stwierdzono obecność form przypominających ciałka elementarne C. pneumoniae w wycinkach, w których jednocześnie wykryto DNA C.pneumoniae w reakcji PCR lub uzyskano dodatni wynik hodowli.