+A A A-
Menu

Pozostałe Projekty

Program „Zapobieganie Zakażeniom HCV” – PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ  W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA. Zapraszamy na stronę:  http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/program

 

Projekt nr/akronim: POPC.02.03.01-00-0003/15 / EpiBaza
Tytuł projektu: „EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).
Okres realizacji: od 2016-08-01 do 2019-07-31
Dofinansowanie: 25 533 805,04 zł
Kierownik główny projektu: mgr. Krzysztof Rachuta
Realizatorzy projektu:  Dr Małgorzata Sadkowska- Todys NIZP-PZH, Dr Jacek Postupolski NIZP-PZH,  Paweł Budziosz NIZP-PZH.
Opis projektu:
NIZP-PZH posiada unikatowy zasób danych publicznych (ISP) dotyczących zdrowia populacji Polski, jak również bezpieczeństwa żywności i zagrożeń środowiskowych. Dane zbierane są i przekazywane do NIZP-PZH przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) i jej jednostki organizacyjne w ramach bieżącego nadzoru epidemiologicznego i urzędowej kontroli żywności.
Część danych jest zbieranych bezpośrednio przez NIZP – PZH w ramach badania chorobowości szpitalnej oraz w ramach Meldunków Epidemiologicznych zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Dane te stanowią istotne źródło informacji koniecznej dla działań planistycznych zarówno dla jednostek administracji publicznej różnych szczebli, dla służby zdrowia jak i dla przedsiębiorców pracujących w powiązanych branżach. Dostęp do danych
pozwala na identyfikację zagrożeń zdrowia publicznego, w tym dokonanie ocen ryzyka i analizy trendów w zakresie wpływu obecności niepożądanych substancji lub drobnoustrojów w żywności na zdrowie konsumenta oraz umożliwiają wypracowanie opartych na danych strategii zwalczania
chorób, planów na wypadek epidemii, a także planów urzędowej kontroli i monitoringu. Dane mogą także zostać użyte do oszacowania popytu na usługi medyczne i/lub zapotrzebowania na produkty lecznicze, czy być wykorzystane przez branżę spożywczą. Obecny sposób gromadzenia danych (rozproszone dane elektroniczne oraz dokumenty papierowe) utrudnia ponowne wykorzystanie zgromadzonych informacji nie tylko pracownikom NIZP-PZH ale również innym
stronom, którym dostęp do ISP jest zagwarantowany prawem oraz zainteresowanym podmiotom.
Istotą projektu jest zmiana powyższej sytuacji poprzez wprowadzenie kluczowych usprawnień w procesie gromadzenia i przechowywania danych poprzez budowę Systemu, który będzie integrował wszystkie źródła danych posiadanych i pozyskiwanych przez NIZP-PZH w taki sposób, aby możliwe stało się udostępnianie wspomnianych informacji z zachowaniem odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa.

 

Projekt nr/akronim: 330933
Tytuł projektu: Modernizacja i prace adaptacyjne Zwierzętarni NIZP-PZH w oparciu o zwiększoną dotację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego związane z koniecznością pilnego wykonania przez jednostkę naukową badań naukowych lub prac rozwojowych szczególnie istotnych dla realizacji polityki naukowej, naukowo technicznej.
Źródło finansowania:  MNISW
Okres realizacji: 2016/2017
Dofinansowanie: Kierownik główny projektu: dr hab. Aleksandra Zasada, prof. NIZP-PZH
Realizatorzy projektu w NIZP-PZH: A. Zasada, Z. Kusz, J. Noworyta-Głowacka, L. Janicka, J. Ludwicki, M. Dobrzyńska, E. Augustynowicz
Opis projektu: Opis (PDF)