+A A A-
Menu

Pracownia chorób odzwierzęcych i nowopojawiających się zakażeń

Kierownik
p.o. Dr n. med. Małgorzata Sadkowska –Todys

Pracownicy
mgr Anna Baumann
Mgr Sylwia Kamińska
PhD Zuzana Klochanowa – EPIET
Dr Marta Niedźwiecka-Stadnik
Lek. wet. Joanna Ostrek
Mgr Natalia Parda
Mgr Magdalena Pielacha
Lek. stom. Katarzyna Piwowarow – rezydentka
Dr n. med. Magdalena Rosińska
Lek. wet. Michał Czerwiński
lek. med. Małgorzata Stępień
p. Bożena Kucharczyk

Charakterystyka

 1. koordynacja nadzoru epidemiologicznego, weryfikacja zgłoszeń, wykonywanie zestawień oraz analiz epidemiologicznych dotyczących chorób odzwierzęcych w kraju na tle sytuacji epizootiologicznej, formułowanie wniosków dotyczące profilaktyki tych chorób ze szczególnym uwzględnieniem brucelozy, wścieklizny, włośnicy, salmonellozy, kampylobakteriozy, jersiniozy oraz innych zatruć i zakażeń pokarmowych
 2. koordynacja nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS oraz wirusowymi zapaleniami wątroby, weryfikacja zgłoszeń, wykonywanie zestawień oraz analiz epidemiologicznych.
 3. koordynacja nadzoru epidemiologicznego nad malarią i chorobą Creutzfeldta-Jakoba
 4. ocena skuteczności zapobiegania wściekliźnie w Polsce; analiza celowości szczepienia oraz odczynów i powikłań po szczepieniu przeciw wściekliźnie
 5. prowadzenie Krajowego Ośrodka Referencyjnego Wścieklizny działającego w zakresie epidemiologii i diagnostyki laboratoryjnej tej choroby
 6. ocena wdrażanych metod zapobiegawczych i poprawności metodycznej opracowania ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych
 7. współpraca przy realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowego Programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w zakresie wsparcia informacyjnego
 8. współpraca z Europejskim Centrum Prewencji i Zwalczania Chorób (ECDC, European Center for Disease Contro land Prevention) w Sztokholmie oraz z europejskimi sieciami nadzoru epidemiologicznego, Biurem Europejskim WHO w Kopenhadze, Europejską Agencją Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority)
 9. współpraca z innymi organizacjami (także międzynarodowymi) działającymi w obszarze objętym misją
 10. prowadzenie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących epidemiologii chorób zakaźnych
 11. prowadzenie staży i kursów specjalizacyjnych z epidemiologii
 12. prowadzenie szkoleń dla stacji sanitarno-epidemiologicznych z zakresu opracowywania ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych, epidemiologii chorób odzwierzęcych oraz chorób przenoszonych drogą naruszenia ciągłości tkanek.
 13. podejmowanie działań mających na celu wykrywanie i określanie pojawiających się zagrożeń np. poprzez inicjowanie / prowadzenie prac badawczych dotyczących epidemiologii chorób zakaźnych
 14. zapewnianie szybkiego, wiarygodnego i obiektywnego informowania opinii publicznej i innych zainteresowanych w zakresie kwestii objętych misją
 15. niezależne przedstawianie własnych wniosków oraz kierunków działań w zakresie kwestii objętych misją (np. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna) oraz prowadzenie działalność konsultacyjno-eksperckiej: opiniowanie aktów prawnych, wykonywanie ekspertyz dla sądów

Odnośniki

 1. Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani
 2. Krajowe Centrum ds. AIDS
 3. EuroHIV – Europejskie Centrum Nadzoru Epidemiologicznego nad HIV/AIDS
 4. EMCDDA – Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień od Narkotyków
 5. EuroCJD – Grupa Badawcza Krajów Europejskich i Innych zajmująca się chorobą Creutzfeldta-Jacoba
 6. Czasopismo Eurosuveillance – recenzowane pismo poświęcone epidemiologii, zapobieganiu, zwalczaniu i nadzorowi epidemiologicznymi nad chorobami zakaźnymi
 7. ECDC – Europejskie Centrum Zapobiegania i Zwalczania Chorób Zakaźnych
 8. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 9. CASCADE – Współdziałanie na rzecz badań nad przebiegiem zakażenia HIV od serokonwersji do AIDS i zgonu w Europie
 10. MED-VET-NET – Europejska Sieć Doskonałości działająca na rzecz zapobiegania i zwalczania zoonoz i chorób przenoszonych drogą pokarmową
 11. WHO – Światowa Organizacja Zdrowia
 12. IHR – Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne
 13. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS)
 14. Główny Inspektorat Weterynarii (GIW)
 15. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (PIWET-PIB)
 16. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 17. Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 18. EUR-Lex – bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej
 19. Przegląd Epidemiologiczny
 20. EPIMELD – meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce
 21. Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 22. Logowanie do strony kursów w ramach projektu „Wzmocnienie Nadzoru Epidemiologicznego nad Chorobami Zakaźnymi w Polsce”
 23. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP)
 24. EPIET – Europejski Program Szkolenia w Epidemiologii Interwencyjnej