+A A A-
Menu

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

dr Krzysztof Kanclerski

Lokalizacja

Budynek C, pok. 113 tel.: 22 54 21 wew. 291

Charakterystyka

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w szczególności należy:

 1. Bieżące monitorowanie przepisów formalno-prawnych w zakresie obowiązków spoczywających na Instytucie w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami;
 2. Opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących postępowania
  z materiałem zakaźnym w podmiotach świadczących usługi medyczne;
 3. Opracowywanie założeń polityki ochrony środowiska w Instytucie, w tym opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;
 4. Opracowywanie wzorcowych procedur zbierania i ograniczania ilości wytwarzanych odpadów;
 5. Opracowywanie i wdrożenie systemów ewidencji z zakresu ochrony środowiska
  i gospodarki odpadami;
 6. Gromadzenie danych dotyczących ilości emitowanych gazów i pyłów oraz wytwarzanych odpadów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Instytutu oraz danych o ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów w Instytucie;
 7. Sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska według obowiązujących przepisów zawartych w aktach prawnych;
 8. Przygotowanie założeń do umów zawieranych przez Instytut na odbiór, transport, odzysk lub utylizację odpadów;
 9. Udział w pracach przygotowujących inwestycje w zakresie ochrony środowiska oraz podejmowanie niezbędnych czynności związanych z przejęciem inwestycji do użytkowania przez Instytut;
 10. Ocena i opiniowanie mikrobiologicznej skuteczności stosowanych metod, technologii i urządzeń przeznaczonych do unieszkodliwiania materiałów biologicznie niebezpiecznych, w tym odpadów, jak również pojemników na materiały zakaźne;
 11. Stałe monitorowanie aktualności danych zawartych w wydanych decyzjach i ważności terminów tych decyzji;
 12. Kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 13. Kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi, f-gazami,
  z urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje;
 14. Prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Instytutu w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 15. Kształcenie kadry właściwej w sprawach ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 16. Inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego;
 17. Podejmowanie działań wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 18. Współdziałanie i reprezentowanie Instytutu w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami przed organami kontrolnymi, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.