+A A A-
Menu

Pracownia Zwalczania Czynników Zakaźnych i Skażeń Biologicznych

Kierownik
Dr n. biol. Agnieszka Chojecka

Pracownicy
Krystyna Grabowska
Mgr Anna Kierzkowska
Dr Krzysztof KanclerskiCharakterystyka
Pracownia Zwalczania Czynników Zakaźnych i Skażeń Biologicznych powstała w dniu 09.07.2014r. wyniku włączenia Zakładu Zwalczania Skażeń Biologicznych w strukturę organizacyjną Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH, z zachowaniem podstawowego zakresu dotychczasowej działalności, dorobku naukowego i doświadczenia personelu. Działalność Pracowni obejmuje następujące zagadnienia:

 • prowadzenie badań naukowych dotyczących wrażliwości drobnoustrojów na chemiczne środki dezynfekcyjne, fizyczne czynniki dezynfekujące oraz czynniki sterylizujące;
 • opracowywanie i adaptacja metod badania skuteczności środków dezynfekcyjnych oraz procesów sterylizacji;
 • opracowywanie zasad bezpiecznego postępowania z materiałem skażonym mikrobiologicznie;
 • opracowywanie i wdrażanie procedur związanych z higieną szpitalną – dezynfekcją, sterylizacją oraz zasadami bezpiecznego postępowania z materiałem zakaźnym;
 • opiniowanie, opracowywanie i weryfikacja krajowych, wspólnotowych oraz innych międzynarodowych projektów norm i dokumentów prawnych dotyczących postępowania z materiałem skażonym biologicznie ze szczególnym uwzględnieniem dekontaminacji w obszarze medycznym (oczyszczanie, dezynfekcja, sterylizacja);
 • wykonywanie prac usługowych w zakresie oceny środków i metod stosowanych w bezpośrednim otoczeniu człowieka do zwalczania drobnoustrojów stanowiących zagrożenie dla jego zdrowia;
 • ocena wyrobów medycznych związanych ze sterylizacją;
 • opiniowanie preparatów dezynfekcyjnych dla celów rejestracyjnych;
 • kształcenie i doskonalenie kadr medycznych oraz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu higieny szpitalnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dezynfekcji, sterylizacji i gospodarki odpadami – kursy, wykłady, szkolenia.

Działalność dydaktyczna

Zakres działalności

Kształcenie i doskonalenie kadr medycznych, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, oraz innych grup zawodowych z zakresu higieny szpitalnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dezynfekcji, sterylizacji i gospodarki odpadami – kursy, wykłady, szkolenia Na podstawie art.19 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2005.226.1943.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2004.231.2326.) za uczestnictwo w kursach przyznawane są punkty edukacyjne (1pkt-1godz).
Zakres szkoleń:

 • zapobieganie zakażeniom w gabinetach stomatologicznych
 • profilaktyka zakażeń w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej dotyczące wymagań sanitarnych oraz zagadnień dezynfekcji i sterylizacji
 • postępowanie z bielizną szpitalną w zakładzie opieki zdrowotnej i pralni
 • postępowanie z odpadami w zakładach świadczących usługi medyczne
 • zasady dezynfekcji narzędzi i powierzchni w obszarze medycznym
 • metody badania działania bakteriobójczego i grzybobójczego preparatów dezynfekcyjnych
 • wrażliwość drobnoustrojów na preparaty dezynfekcyjne
 • aktualne zagadnienia dezynfekcji i sterylizacji – nowe technologie, najnowsze przepisy, aktualne normy z zakresu dezynfekcji sterylizacji i gospodarki odpadami
 • procedury postępowania ze sprzętem wielokrotnego użycia obejmujące mycie, dezynfekcje i sterylizację sprzętu
 • walidacja myjni-dezynfektorów i sprawdzanie skuteczności mycia w tych urządzeniach
 • walidacja i kontrola procesów sterylizacji.

Działalność usługowa

Pracownia Zwalczania Czynników Zakaźnych i Skażeń Biologicznych prowadzi badania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą
PN-EN/ISO/IEC 17025: 2005. Posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 509 ważny do dnia 14.07.2016 r. Współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie Komitetów Technicznych
ds. Dezynfekcji i Antyseptyki (KT 296) i ds. Sterylizacji (KT 295).

Zakres działalności

 1. Badania skuteczności produktów biobójczych stosowanych w obszarze medycznym
  i w zakładach przetwórstwa spożywczego, warunkach domowych i przemysłowych
  oraz zakładach użyteczności publicznej.
 2. Opiniowanie preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania
  w zakładach opieki zdrowotnej.
 3. Ocena prawidłowości procesów sterylizacji termicznej oraz sterylizacji niskotemperaturowej, w tym nowych technik wprowadzanych w praktyce szpitalnej.

Opis usług

1. Badania skuteczności działania produktów biobójczych wg Norm Europejskich w zakresie ich aktywności bakteriobójczej (B) i grzybobójczej (F) zgodnie z obowiązującą kategoryzacją badań środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych (fazy, etapy).

Faza 1 – Badania przeprowadzane wg ilościowych zawiesinowych metod mających na celu ustalenie podstawowego działania bakterio-, grzybo- lub sporobójczego produktu, bez uwzględnienia warunków określonych dla zamierzonego stosowania.
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne : bez wydzielonego przeznaczenia
Norma Europejska Spektrum działania
PN-EN 1040 B
PN-EN 1275 F
Faza 2, etap 1 – Badania przeprowadzane wg ilościowych zawiesinowych metod odzwierciedlających warunki praktyczne odpowiednie do zamierzonego stosowania produktu w celu określenia czy posiada on działanie bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- lub wirusobójcze.
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne: obszar medyczny
Norma Europejska Spektrum działania
PN-EN 13727 B
PN-EN 13624 F
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne: obszary spożywczy, przemysłowy, domowy, instytucjonalny
PN-EN 1276 B
PN-EN 1650 F
Faza 2, etap 2 – Badania przeprowadzane wg ilościowych zawiesinowych metod odzwierciedlających warunki praktyczne np.: badania na powierzchniach, narzędziach, mycie rąk, wcieranie w ręce w celu ustalenia czy produktu posiada działanie bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- lub wirusobójcze.
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne: obszar medyczny
Norma Europejska Spektrum działania
PN-EN 14561 B
PN-EN 14562 F
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne: obszary spożywczy, przemysłowy, domowy, instytucjonalny
Norma Europejska Spektrum działania
PN-EN 13697 B,F

2. Badania skuteczności działania produktów biobójczych wg Metod Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego– Państwowego Zakładu Higieny w zakresie aktywności bakteriobójczej (B), grzybobójczej (F) i sporobójczej (S), metody nośnikowe (PZH-DF)

Jakościowe metody nośnikowe PZH-DF odpowiadają kategorii badań zaliczanych do fazy 2, etapu 2, których celem jest odzwierciedlenie warunków praktycznych w jakich wykonywana jest dezynfekcja. Przeznaczone są do oceny skuteczności produktów biobójczych w zakresie działania bakterio- (B), grzybo- (F) i sporobójczego (S), głównie w obszarze medycznym. W obszarze poza medycznym stosowane w przypadku, gdy nie istnieje inne postępowanie znormalizowane. Uwzględniają ocenę skuteczności produktów biobójczych w procesach dezynfekcji chemicznej i chemiczno-termicznej bielizny szpitalnej, jak również specyfikę aplikacji produktów przeznaczonych do dezynfekcji metodą spryskiwania. Metody PZH-DF są zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Komunikat z dn. 2 marca 2006r.).
Chemiczne środki dezynfekcyjne: obszar medyczny
Metoda PZH-DF Zastosowanie Spektrum działania
PZH-DF 01/03: 2003.02.07 Dezynfekcja narzędzi i powierzchni B, F
PZH-DF 02/03: 2003.02.07 Dezynfekcja powierzchni metodą spryskiwania B, F
PZH-DF 03/03: 2003.02.07 Dezynfekcja narzędzi S
PZH-DF 04/03: 2003.02.07 Chemiczna dezynfekcja bielizny B, F
PZH-DF 05/03: 2003.02.07 Chemiczno-termiczna dezynfekcja bielizny B, F
PZH-DF 06/03: 2003.02.07 Zmiany oporności drobnoustrojów na działanie środków dezynfekcyjnych B, F
PZH-DF 08/03: 2003.02.07 Ocena działania inaktywatorów preparatów dezynfekcyjnych B, F

3. Opiniowanie na podstawie dokumentacji:

 • skuteczności działania preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej,
 • preparatów dezynfekcyjnych w przypadku zmiany producenta lub dystrybutora firmy,
 • urządzeń do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz innych urządzeń lub sprzętu,
 • urządzeń do sterylizacji
 • etykiety, ulotki informacyjnej, instrukcji użycia oraz innych materiałów informacyjnych
 • Przedłużanie wydanych opinii

Pliki

 1. Publikacje (126 pobrań)
 2. Lista preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej pozytywnie zaopiniowana przez NIZP-PZH, aktualizacja na dzień 5 grudnia 2017 (59 pobrań)