+A A A-
Menu

Pracownia Mikrobiologii Żywności

Pracownia Mikrobiologii Żywności

Kierownik

dr Elżbieta Maćkiw

Pracownicy

mgr Monika Stasiak
mgr Joanna Kowalska
mgr Katarzyna Kucharek

Charakterystyka

 1. Badanie i ocena jakości mikrobiologicznej żywności i przedmiotów użytku, przygotowywanie opinii i ekspertyz
 2. Wdrażanie i walidacja nowych metod badań dotyczących zanieczyszczeń mikrobiologicznych
 3. Wykrywanie enterotoksyn gronkowcowych w żywności i oznaczanie enterotoksycznych szczepów Staphylococcus aureus
 4. Oznaczanie lekooporności szczepów chorobotwórczych izolowanych z żywności przez laboratoria PIS w ramach urzędowej kontroli
 5. Badanie wpływu działania wysokich ciśnień hydrostatycznych na drobnoustroje z uwzględnieniem różnych warunków środowiskowych
 6. Ocena skuteczności działania preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego
 7. Opiniowanie aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych krajowych, Unii Europejskiej i innych międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa żywności w zakresie mikrobiologii i higieny
 8. Planowanie i koordynacja monitoringu w zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych
 9. Organizowanie badań porównawczych dla potrzeb laboratoriów PIS
 10. Ocena ryzyka w zakresie zanieczyszczenia mikrobiologicznego żywności
 11. Pełnienie funkcji laboratorium referencyjnego w zakresie wykrywania drobnoustrojów chorobotwórczych i wskaźnikowych w żywności
 12. Organizowanie szkoleń dotyczących metod badań mikrobiologicznych żywności
 13. Udział w pracach:
  Komisji Europejskiej
  – Grupy Roboczej ds. Kryteriów Mikrobiologicznych dla Żywności
  Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
  – Panel ds. Zagrożeń Biologicznych
  Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) Komitet Techniczny CEN/TC 275
  – Grupa Robocza ds. Zanieczyszczeń Mikrobiologicznych WG6
  Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) Komitetu Technicznego ISO/TC 34
  – Grupa Robocza Mikrobiologia SC9
  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Komitetów Technicznych
  – Nr 3 ds. Mikrobiologii Żywności
  – Nr 35 ds. Mleka I Produktów Mlecznych
  – Nr 93 ds. Mięsa I Przetworów Mięsnych
  – Nr 287 ds. Biotechnologii