+A A A-
Menu

Pracownia Oceny Dodatków do Żywności

Kierownik
mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek

Pracownicy
mgr farm. Jolanta Jarecka
mgr inż. Marta Dłużewska

Charakterystyka

 1. Ocena bezpieczeństwa żywności w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących:
  • substancji dodatkowych
  • substancji pomagających w przetwarzaniu
  • aromatów
  • niektórych zanieczyszczeń chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem azotanów i azotynów
 2. Opracowywanie opinii i ekspertyz w ww. zakresie
 3. Ocena ryzyka środków spożywczych w ww. zakresie w ramach krajowego systemu RASFF
 4. Udział w opracowywaniu i opiniowaniu krajowych aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, w tym implementacji prawa Wspólnotowego do ustawodawstwa krajowego
 5. Udział w pracach Grup Roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej ds. substancji dodatkowych i aromatów
 6. Uczestnictwo w pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego dotyczących substancji dodatkowych
 7. Uczestnictwo w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 8. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie: nowych regulacji prawnych i nowych metod badania żywności
 9. Pełnienie funkcji laboratorium referencyjnego w zakresie badania azotanów i azotynów w żywności, w tym:
  – wdrażanie i walidacja metod oznaczania azotanów i azotynów w żywności
  – nadzór nad jakością badań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) w ww. zakresie
  – organizowanie badań biegłości w ww. zakresie
 10. Opracowywanie wytycznych dla planów pobierania próbek dla urzędowej kontroli żywności prowadzonej przez PIS w zakresie zawartości substancji dodatkowych oraz zanieczyszczenia żywności azotanami
 11. Opracowywanie wytycznych dla planów pobierania próbek, koordynacja oraz opracowywanie raportów monitoringu w zakresie zawartości azotanów i azotynów w żywności