+A A A-
Menu

Pracownia Oceny Zanieczyszczeń Żywności

Kierownik
mgr inż. Andrzej Starski

Pracownicy
mgr inż. Jolanta Kurpińska-Jaworska
mgr inż. Małgorzata Szczęsna

Charakterystyka

 1. Działalność naukowo badawcza w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami żywności mikotoksynami, ocena wielkości narażenia i badanie mechanizmów ich szkodliwego działania
 2. Ocena bezpieczeństwa żywności w zakresie spełniania wymagań prawnych
 3. Ocena bezpieczeństwa nowej żywności, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 4. Opracowywanie opinii i ekspertyz w ww. zakresie
 5. Ocena ryzyka środków spożywczych w ramach krajowego systemu RASFF
 6. Opracowywanie i opiniowanie krajowych i międzynarodowych aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, w tym implementacja prawa Wspólnotowego do ustawodawstwa krajowego
 7. Uczestnictwo w pracach Grup Roboczych Komisji Europejskiej ds Zanieczyszczeń Rolniczych, Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt
 8. Uczestnictwo w pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego w zakresie parametrów bezpieczeństwa żywności
 9. Uczestnictwo w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 10. Szkolenie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nowych regulacji prawnych i nowych metod badania żywności
 11. Pełnienie funkcji laboratorium referencyjnego w zakresie mikotoksyn wdrażanie i walidacja metod oznaczania mikotoksyn w żywności nadzór nad jakością badań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) w ww. zakresie, organizowanie badań biegłości odnośnie mikotoksyn
 12. Opracowywanie dla PIS krajowych planów kontroli urzędowej i monitoringu środków spożywczych w zakresie parametrów bezpieczeństwa żywności w tym zanieczyszczenia mikotoksynami
 13. Koordynacja w tym wykonywanie badań monitoringowych oraz opracowywanie raportów monitoringu w zakresie zanieczyszczenia mikotoksynami
 14. Ocena toksykologiczna nowych składników żywności i preparatów dla przemysłu spożywczego
 15. Ocena bezpieczeństwa nowej żywności, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 16. Opracowywanie, adaptacja metod analitycznych wybranych zanieczyszczeń żywności
 17. Ocena ryzyka dla zdrowia związanego z zanieczyszczeniami żywności takimi, jak histamina w rybach i produktach pochodzenia morskiego, 3-monochloro-1,2-propanodiol (3-MCPD) w sosach sojowych i hydrolizatach białek roślinnych oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
 18. Wykonywanie zadań wynikających z funkcji laboratorium referencyjnego w zakresie oznaczania histaminy w rybach i produktach rybnych oraz oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (benzo(a)pirenu) w żywności
 19. Badania żywności w kierunku oznaczania zawartości takich zanieczyszczeń jak: aminy biogenne (w tym histamina), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 3-monochloro-1,2-propanodiol, benzen, furan, oleje mineralne
 20. Udział w opracowywaniu, weryfikacji, opiniowaniu krajowych i międzynarodowych aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa żywności i pasz