+A A A-
Menu

Pracownia Oceny Zanieczyszczeń Pierwiastkami Szkodliwymi

Kierownik

mgr inż. Monika Mania

Pracownicy

mgr Małgorzata Rebeniak
mgr Tomasz Szynal
techn. Urszula Karczewicz

Charakterystyka

 1. Ocena zdrowotna i wydawanie świadectw jakości zdrowotnej dotyczących:
 • materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (metalowych, ceramicznych, szklanych)
 • smarów i innych preparatów chemicznych stosowanych w maszynach przemysłu spożywczego
 1. Wydawanie świadectw jakości zdrowotnej dla kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
 2. Ocena jakości zdrowotnej żywności w zakresie zanieczyszczenia pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia; ocena ryzyka, opracowywanie opinii naukowych i ekspertyz
 3. Planowanie i koordynacja monitoringu w zakresie zanieczyszczenia żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia
 4. Udział w opracowywaniu, weryfikacji, opiniowaniu krajowych i międzynarodowych aktów prawnych oraz dokumentów normalizacyjnych z dziedziny bezpieczeństwa żywności, w tym implementacja prawa Wspólnotowego do ustawodawstwa krajowego
 5. Pełnienie funkcji laboratorium referencyjnego w zakresie badania zawartości pierwiastków szkodliwych dla zdrowia: ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), arsen (As), cynk (Zn), cyna (Sn), miedź (Cu), glin (Al) w żywności pochodzenia roślinnego, środkach spożywczych wieloskładnikowych, substancjach dodatkowych, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementach diety oraz w zakresie badania migracji metali (ołów, kadm, nikiel, chrom) z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 6. Opracowywanie, adaptacja, walidacja i wdrażanie metod analitycznych
 7. Konsultacje i szkolenie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 8. Wykonywanie badań:
 • zawartości pierwiastków: Pb, Cd, Hg, Sn, Al, As, Cr, Cu, Zn i innych w środkach spożywczych oraz materiałach do kontaktu z żywnością
 • migracji pierwiastków: Pb, Cd, Al, Cr, Ni i innych z materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
 1. Organizowanie badań biegłości w zakresie oznaczania zawartości ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg), arsenu (As), arsenu nieorganicznego (iAs), cyny (Sn), miedzi (Cu), cynku (Zn) w środkach spożywczych
 2. Udział w pracach:

Zespołu ds. Oceny Ryzyka Związanego z Bezpieczeństwem Żywności
Komitetów i Grup Roboczych Komisji UE i Rady UE:
– Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt
– Komitetu Ekspertów ds. Środowiskowych i Przemysłowych Zanieczyszczeń Żywności
– Grupy Roboczej Rady UE ds. Kodeksu Żywnościowego
Komitetów Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO:
– ds. Metod Analiz i Pobierania Próbek
– ds. Zanieczyszczeń Żywności
Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN):
– Grupa Robocza CEN/TC 275/WG10 Pierwiastki śladowe (Metale ciężkie)
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Komitety Techniczne:
– Nr 15 ds. Maszyn i Urządzeń dla Przemysły Spożywczego, Handlu i Gastronomii
– Nr 235 ds. Analizy Żywności

 1. Działalność dydaktyczna w zakresie zanieczyszczenia żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia:
 • toksyczność, ustawodawstwo, ocena ryzyka
 • metody oznaczania

oraz w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (metalowych, szklanych, ceramicznych):

 • ustawodawstwo
 • metody badań