+A A A-
Menu

Informacje dodatkowe

 • Zakład podejmuje się załatwienia wniosku w trybie zwykłym, w ciągu 2 miesięcy od daty rejestracji wniosku lub w trybie ekspresowym (za podwójną opłatą) w ciągu 14 dni od daty rejestracji wniosku. Podane terminy mogą ulec przedłużeniu w przypadkach:
 • niedostatecznych informacji w załączonej dokumentacji,
 • konieczności wykonania badań atestowanych materiałów lub wyrobów w komorach lub pomieszczeniach doświadczalnych.
 • Nanoszenie zmian na wydanych wcześniej atestach z powodów nie zawinionych przez PZH, sporządzenie duplikatu lub potwierdzonej kopii wydanego atestu jest odpłatne. Wysokość opłaty manipulacyjnej zgodna z aktualnym cennikiem. Zakres zmian objętych opłatą manipulacyjną: zmiana nazwy wyrobu przez dopisanie jego synonimu, rozszerzenia zastosowania (jeżeli to możliwe), zmiana adresu lub nazwy firmy wnioskującej lub adresu wnioskodawcy za zgodą poprzedniego,
 • UWAGA! Nie istnieje możliwość przedłużenia ważności atestu. Po wygaśnięciu jego daty ważności, jedyną możliwością jest złożenie wniosku o wydanie atestu higienicznego tak jak w przypadku nowo atestowanego produktu lub wyrobu,
 • W przypadku konieczności ponownego rozpatrzenia wniosku wynikającego ze zmiany producenta wyrobu, zakresu stosowania wyrobu lub rozszerzenia asortymentu należy wnieść opłatę jak w przypdaku wydania nowego atestu higienicznego zgodnie z aktualnym cennikiem oraz wybranym trybem (zwykły, ekspresowy),
 • Od dnia 19 października 2004r. w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów – Dziennik Ustaw Nr 224 poz. 2277, dla kontrahentów zagranicznych mających siedzibę w krajach Wspólnoty lub krajach nie należących do UE, na fakturze nie nalicza się podatku VAT. W takiej sytuacji podatek rozlicza nabywca,
 • W przypadku faktur wystawianych dla kontrahentów z Unii Europejskiej, niezbędne jest podanie NIP UE kontrahenta,
 • W przypadku negatywnej oceny higienicznej zgłoszonego materiału lub wyrobu zwraca się 50% wpłaconej kwoty (50% nalicza się, niezależnie od trybu wydawania atestu higienicznego, od kwoty wydawania atestu w trybie zwykłym zgodnie z aktualnym cennikiem),
 • W przypadku niedostarczenia całości wymaganych dokumentów niezbędnych do oceny higienicznej w okresie 6 miesięcy od daty zarejestrowania wniosku, procedura atestacyjna zostaje zakończona. W takim przypadku zwraca się 50% wpłaconej kwoty za tryb zwykły lub 75% wpłaconej kwoty za tryb ekspresowy, zgodnie z aktualnym cennikiem,
 • Wprowadzenie zmian w składzie chemicznym, w składzie surowców lub w technologii wytwarzania wyrobów wymaga ponownego ubiegania się o atest,
 • Warunkiem wydania atestu jest uregulowanie wszelkich należności finansowych (przedstawienie dowodu wpłaty na konto PZH) związanych z wykonaniem atestu higienicznego i z przeprowadzonymi w PZH badaniami,
 • Unieważnienie atestu może nastąpić w przypadku uzyskania w związku z postępem wiedzy nowych danych o zagrożeniu dla zdrowia spowodowanych preparatem lub wyrobem oraz w przypadku uzasadnionych skarg lub interwencji użytkowników dotyczących jakości wyrobów,
 • Wszystkie atesty wydane po dniu 1 stycznia 2000 r. zachowują ważność w ciągu 5 lat od daty wystawienia.
 • UWAGA! Ulega zmianie okres ważności atestów higienicznych wydawanych dla wyrobów kontaktujących się z wodą. Od 1 czerwca 2015 roku wszystkie atesty wydawane na te wyroby będą ważne przez 3 lata.
 • UWAGA! Z dniem 1 czerwca 2015 roku ulegają zmianie ceny wszystkich atestów higienicznych wydawanych w Zakładzie Higieny Środowiska NIZP-PZH. Nowa cena dla atestu higienicznego wydawanego w trybie zwykłym i ekspresowym wynosić będzie odpowiednio (cena brutto): 1230 zł i 2460 zł. W konsekwencji zmianie ulegną także opłaty uzależnione od wysokości opłaty za wydanie atestu higienicznego dotyczące sporządzenia opinii uzasadniającej odrzucenie wniosku o wydanie atestu higienicznego (615 zł tj. 50% opłaty za tryb zwykły) oraz nanoszenia zmian na wydanych wcześniej atestach z powodów nie zawinionych przez ZHŚ NIZP-PZH (10% opłaty uzależnionej od wnioskowanego trybu załatwienia sprawy).

Skargi i zażalenia

 • Kierownik Zakładu przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki, w godz. 12:00 – 14:00, wyłącznie w sprawach skarg i wniosków, po zakończeniu atestacji.
 • Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, skargi, zażalenia lub odwołania albo wnioski w sprawie trybu wydawania atestów higienicznych przyjmuje na piśmie lub bezpośrednio po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie PZH (tel. 849-76-12).

Menu nawigacyjne atestacji produktów i wyrobów w Zakładzie Higieny Środowiska

Menu główne usług Zakładu Higieny Środowiska