+A A A-
Menu

Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Kierownik
dr Bożena Krogulska

Osoby kontaktowe

dr Sławomir Garboś
dr Renata Matuszewska
dr Adam Krogulski

Osoby zatwierdzające sprawozdania

dr Bożena Krogulska
dr inż. Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska
dr Renata Matuszewska
dr Sławomir Garboś

Zakres badań akredytowanych

Badanie fizykochemiczne:

 1. Badanie zawartości pierwiastków w wodzie mających znaczenie zdrowotne techniką spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES). PB-01-LHK/W,
 2. Badanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną po wstępnym zatężaniu z zastosowaniem ekstrakcji do fazy stałej. PB-02-LHK/W,
 3. Oznaczanie ubocznych produktów dezynfekcji wody i bromków metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną. PB-03-LHK/W,

Badanie mikrobiologiczne:

 1. PN-EN ISO 19458: 2007 Jakość wody-pobieranie próbek do analiz  mikrobiologicznych
 2. PN-EN ISO 6222:2004 Jakość wody – Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym.
 3. PN-EN ISO 6222:1999 Jakość wody – Oznaczanie żywych mikroorganizmów. Określanie ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym metodą posiewu powierzchniowego lub wgłębnego.
 4. PN-EN ISO 9308-1:2014 Jakość wody- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli – Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
 5. PN ISO 9308-1:1999 Jakość wody – Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych (kałowych, fekalnych) i Escherichia coli metodą filtracji membranowej.
 6. PN – EN ISO 11731-2: 2008 Jakość wody .Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella. Część 2 : Metodyka filtracji membranowej dla wód o małej liczbie bakterii
 7. PN – EN ISO 16266: 2009 Jakość wody Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej
 8. PN EN ISO 7899-2:2004 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Część 2: Metoda filtracji membranowej
 9. PB-01-LHK/M ed. 04: 2012.04.30 Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów (bakterii, grzybów) metodą zderzeniową
 10. PB-04-LHK/M ed.01: 2012.12.21 Ocena podatności materiałów przeznaczonych do kontaktu z wodą na powstawanie biofilmu metoda pomiaru bioluminescencji

Zakres badań nieakredytowanych
Badania fizykochemiczne:

 1. Badanie wymywalności metali z filtrów służących do oczyszczania wody,
 2. Badanie wymywalności metali z armatury (w tym z baterii),
 3. Badanie wydajności zatężania metali na filtrach i materiałach służących do doczyszczania wody,
 4. Badanie wymywalności metali z materiałów stosowanych w procesach uzdatniania wody (węgiel aktywny, wymieniacze jonowe, wapno hydratyzowane itp.),
 5. Badanie wymywalności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu i indeno[1,2,3-cd]pirenu – z materiałów stosowanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i innych materiałów metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną po wstępnym zatężeniu analitów za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE),
 6. Badanie zawartości wolnego chloru metodą spektrofotometryczną w wodzie i w ekstraktach uzyskanych w wyniku kontaktu z wodą materiałów i urządzeń służących do uzdatniania, doczyszczania, transportu i przechowywania oraz innych materiałów,
 7. Badanie pH za pomocą czujnika elektrochemicznego w wodzie i w ekstraktach uzyskanych w wyniku kontaktu z wodą materiałów i urządzeń służących do uzdatniania, doczyszczania, transportu i przechowywania oraz innych materiałów,
 8. Badanie zawartości azotanów/azotynów metodą spektrofotometryczną w wodzie i w ekstraktach uzyskanych w wyniku kontaktu z wodą materiałów i urządzeń służących do uzdatniania, doczyszczania, transportu i przechowywania wody przeznaczonej do spożycia oraz innych materiałów,
 9. Badanie zawartości pestycydów chloroorganicznych w wodzie – techniką chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów po wstępnym zatężeniu analitów za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE).
 10. Badanie zawartości chlorowcowych pochodnych węglowodorów w wodzie metodą chromatografii gazowej z detekcją ECD po ekstrakcji n-pentanem. PB-04-LHK/W.

Badania mikrobiologiczne

 1. PN-EN 2646-2:2001 Jakość wody – Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia). Część 2: Metoda filtracji membranowej
 2. Metodyka PZH:2006 Metodyka wykrywania I izolacji Clostridium perfringens ze środowiska wodnego
 3. Metodyka PZH ZHK:2007 Badania w kierunku wykrywania i izolacji gronkowców koagulazo-dodatnich z środowiska wodnego
 4. Badanie oznaczania ogólnej liczby bakterii, pleśni i grzybów na powierzchniach (blaty, ściany, podłogi, sprzęt itp.) Metoda płytek odciskowych.
 5. Wykrywanie obecności w wodzie i w ściekach pierwotniaków pasożytniczych Cryptosporidium i Giardia wg.ISO 15553:2006 – Water quality – Isolation and enumeration of Cryptosporidium oocyst and Giardia cysts from water.