+A A A-
Menu

Pracownia Higieny i Oceny Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Kierownik
mgr Małgorzata Jamsheer-Bratkowska

Pracownicy
mgr inż. Krzysztof Skotak
mgr Agnieszka Stankiewicz
lek. med. Dorota Maziarka
mgr Jerzy Kozłowski
mgr Izabela Orych
dr inż. Dorota Święcicka
Charakterystyka

 1. analiza i ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia, wynikających z nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia, wody wykorzystywanej do celów rekreacyjnych oraz powietrza,
 2. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów krajowych i międzynarodowych, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia, wody wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, jakości powietrza oraz wymagań higieniczno-sanitarnych, jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności publicznej,
 3. ocena realizacji bieżącego nadzoru sanitarnego w dziedzinie higieny środowiska przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 4. szkolenia pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w dziedzinie higieny środowiska,
 5. atestacja higieniczna materiałów, wyrobów i urządzeń, kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia oraz preparatów stosowanych w procesie jej oczyszczania i dezynfekcji.
 6. określanie czynników szkodliwych w środowisku człowieka, które wymagają monitorowania,
 7. ocena wpływu zanieczyszczeń środowiska na stan zdrowia ludności,
 8. szacowanie ryzyka zdrowotnego czynników fizyko-chemicznych i biologicznych występujących w środowisku człowieka,
 9. opracowywanie zasad prowadzenia i funkcjonowania systemów monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia (w tym kąpielisk) i powietrza,
 10. projektowanie, wykonywanie, wdrażanie i nadzór nad systemami informatycznymi i informacyjnymi (w tym krajowych baz danych) monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia, kąpielisk oraz jakości powietrza,
 11. projektowanie, wykonywanie, wdrażanie i nadzór nad systemami geoinformacyjnymi w dziedzinie zdrowia środowiskowego,
 12. projektowanie, wykonywanie, wdrażanie i nadzór nad funkcjonowaniem bazy danych dotyczących działalności atestacyjnej Zakładu Higieny Środowiska,
 13. opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych i dokumentów krajowych i międzynarodowych z zakresu jakości wody przeznaczonej do spożycia, powietrza oraz jakości wody w kąpieliskach,
 14. atestacja materiałów, preparatów i urządzeń.

Pliki

 1. Stanowisko Zakładu Higieny Komunalnej dotyczące rur azbestowo-cementowych w instalacjach wodociągowych (53 pobrania)

Odnośniki

 1. Strona z przydatnymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia, wód rekreacyjnych, zaleceniami w tym zakresie oraz podstawowymi zagrożeniami zdrowotnymi jakie wiążą się z ich nieodpowiednią jakością
 2. Aktualna wersja zaleceń WHO dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia
 3. Zalecenia WHO dotyczące wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, I tom dotyczy wód w kąpieliskach, II tom wody w basenach kąpielowych
 4. Strona Komisji Europejskiej poświęcona jakości wody w kąpieliskach w państwach członkowskich