+A A A-
Menu

Pracownia Higieny Środowiska

Kierownik
mgr Małgorzata Jamsheer-Bratkowska

Pracownicy
mgr Agnieszka Stankiewicz
lek. med. Dorota Maziarka

Charakterystyka

  1. analiza i ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia, wynikających z nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia, wody wykorzystywanej do celów rekreacyjnych oraz powietrza,
  2. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów krajowych i międzynarodowych, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia, wody wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, jakości powietrza oraz wymagań higieniczno-sanitarnych, jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności publicznej,
  3. ocena realizacji bieżącego nadzoru sanitarnego w dziedzinie higieny środowiska przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  4. szkolenia pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w dziedzinie higieny środowiska,
  5. atestacja higieniczna materiałów, wyrobów i urządzeń, kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia oraz preparatów stosowanych w procesie jej oczyszczania i dezynfekcji.

Pliki

  1. Stanowisko Zakładu Higieny Komunalnej dotyczące rur azbestowo-cementowych w instalacjach wodociągowych (27 pobrań)

Odnośniki

  1. Strona z przydatnymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia, wód rekreacyjnych, zaleceniami w tym zakresie oraz podstawowymi zagrożeniami zdrowotnymi jakie wiążą się z ich nieodpowiednią jakością
  2. Aktualna wersja zaleceń WHO dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia
  3. Zalecenia WHO dotyczące wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, I tom dotyczy wód w kąpieliskach, II tom wody w basenach kąpielowych
  4. Strona Komisji Europejskiej poświęcona jakości wody w kąpieliskach w państwach członkowskich