+A A A-
Menu

Działalność Usługowa

 Zakres działalności

 1. Analiza pozostałości pestycydów i polichlorowanych bifenyli w żywności i materiale biologicznym
 2. Ustalanie Najwyższych Dopuszczalnych Poziomów Pozostałości Pestycydów (NDP) dla celów rejestracji środków ochrony roślin
 3. Ocena ryzyka związanego z narażeniem konsumentów na pozostałości pestycydów w żywności
 4. Organizacja badań biegłości w zakresie analizy pozostałości pestycydów w żywności wg Przewodnika ISO/IEC 43
 5. Opracowywanie raportów z oceny środków ochrony roślin w zakresie toksykologii, pozostałości i ryzyka dla konsumentów, operatorów itp.
 6. Ocena dokumentacji rejestracyjnej pestycydów w zakresie klasyfikacji, szkodliwości dla ludzi i zwierząt, narażenia operatora, pozostałości w chronionych uprawach, jakości substancji czynnej
 7. Opracowywanie monografii (DAR) dla substancji czynnych środków ochrony roślin dla Komisji Europejskiej
 8. Opracowywanie i/lub ocena kart charakterystyki preparatów chemicznych
 9. Ocena toksykologiczna preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym
 10. Ocena bezpieczeństwa niektórych produktów, np. środki gaśnicze, świece, podpałki, zimne ognie, środki pielęgnacyjne roślin itp.

Osoby kontaktowe
Dr Bożena Wiadrowska
dr Robert Bańkowski
Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki

Opis usług

1 Analiza pozostałości pestycydów
 • Żywność o niskiej i wysokiej zawartości tłuszczu metodą chromatografii gazowej
 • Żywność pochodzenia roślinnego metodą chromatografii cieczowej
 • Materiał biologiczny (tkanka tłuszczowa, mleko) metodą chromatografii gazowej
2 Ustalanie NDP Ustalanie propozycji Najwyższych Dopuszczalnych Poziomów Pozostałości Pestycydów (NDP) dla celów rejestracji środków ochrony roślin zgodnie ze standardami przyjętymi przez Komisję Europejską na podstawie przedłożonych wyników badań polowych przeprowadzonych zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą.
3 Ocena ryzyka Ocena ryzyka związanego z narażeniem konsumentów na pozostałości pestycydów w żywności dla celów rejestracji środków ochrony roślin zgodnie ze standardami przyjętymi przez Komisję Europejską na podstawie przedłożonych wyników badań pozostałości w chronionych uprawach.
4 Organizacja badań biegłości Organizacja badań biegłości w zakresie analizy pozostałości pestycydów w żywności wg Przewodnika ISO/IEC 43. Zakład organizuje jedną turę badań rocznie. Wzór karty zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Zakładu Toksykologii Środowiskowej
5 Raporty z ocenyśrodków ochronyroślin Opracowywanie raportów z oceny środków ochrony roślin w zakresie toksykologii i pozostałości, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dla konsumentów na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producenta środka ochrony roślin. Ocena tożsamości i właściwości substancji czynnych.
6 Ocena dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin Ocena klasyfikacji środków ochrony roślin zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach chemicznych. Przygotowywanie opinii nt. szkodliwości środków ochrony roślin dla ludzi i zwierząt. Oszacowanie wielkości ekspozycji operatora, osób postronnych itp. Ocena właściwości fizyko-chemicznych środków ochrony roślin
7 Opracowywanie monografii (DAR) Opracowywanie monografii (DAR) dla substancji czynnych środków. Ocena dokumentacji zawierającej wyniki badań toksykologicznych i pozostałościowych substancji czynnych dla celów włączenia tych substancji do Aneksu I do Dyrektywy 91/414/EW
8 Opracowywanie i/lub ocena kart charakterystyki preparatów niebezpiecznych Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi:sposobu sporządzania kart charakterystyki, klasyfikacji ioznakowania, ochrony zdrowia człowieka, ograniczeń stosowania,transportu, opakowań itp.
9 Ocena toksykologiczna Ocena toksykologiczna preparatów dezynfekcyjnych z grupy I produktów biobójczych, uwzględniająca skład chemiczny, procentowy udział w preparacie substancji niebezpiecznych, oraz zakres stosowania.
10 Ocena bezpieczeństwa niektórych produktów Ocena uwzględniająca skład chemiczny oraz zakres i sposóbstosowania