| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kierownik
dr Bożena Krogulska

Osoby kontaktowe

dr Sławomir Garboś
dr Renata Matuszewska
dr Adam Krogulski

Osoby zatwierdzające sprawozdania

dr Bożena Krogulska
dr inż. Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska
dr Renata Matuszewska
dr Sławomir Garboś

Zakres badań akredytowanych

Badanie fizykochemiczne:

 1. Badanie zawartości pierwiastków w wodzie mających znaczenie zdrowotne techniką spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES). PB-01-LHK/W,
 2. Badanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną po wstępnym zatężaniu z zastosowaniem ekstrakcji do fazy stałej. PB-02-LHK/W,
 3. Oznaczanie ubocznych produktów dezynfekcji wody i bromków metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną. PB-03-LHK/W,

Badanie mikrobiologiczne:

 1. PN-EN ISO 19458: 2007 Jakość wody-pobieranie próbek do analiz  mikrobiologicznych
 2. PN-EN ISO 6222:2004 Jakość wody – Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym.
 3. PN-EN ISO 6222:1999 Jakość wody – Oznaczanie żywych mikroorganizmów. Określanie ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym metodą posiewu powierzchniowego lub wgłębnego.
 4. PN-EN ISO 9308-1:2014 Jakość wody- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli – Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
 5. PN ISO 9308-1:1999 Jakość wody – Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych (kałowych, fekalnych) i Escherichia coli metodą filtracji membranowej.
 6. PN – EN ISO 11731-2: 2008 Jakość wody .Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella. Część 2 : Metodyka filtracji membranowej dla wód o małej liczbie bakterii
 7. PN – EN ISO 16266: 2009 Jakość wody Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej
 8. PN EN ISO 7899-2:2004 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Część 2: Metoda filtracji membranowej
 9. PB-01-LHK/M ed. 04: 2012.04.30 Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów (bakterii, grzybów) metodą zderzeniową
 10. PB-04-LHK/M ed.01: 2012.12.21 Ocena podatności materiałów przeznaczonych do kontaktu z wodą na powstawanie biofilmu metoda pomiaru bioluminescencji

Zakres badań nieakredytowanych
Badania fizykochemiczne:

 1. Badanie wymywalności metali z filtrów służących do oczyszczania wody,
 2. Badanie wymywalności metali z armatury (w tym z baterii),
 3. Badanie wydajności zatężania metali na filtrach i materiałach służących do doczyszczania wody,
 4. Badanie wymywalności metali z materiałów stosowanych w procesach uzdatniania wody (węgiel aktywny, wymieniacze jonowe, wapno hydratyzowane itp.),
 5. Badanie wymywalności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu i indeno[1,2,3-cd]pirenu – z materiałów stosowanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i innych materiałów metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną po wstępnym zatężeniu analitów za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE),
 6. Badanie zawartości wolnego chloru metodą spektrofotometryczną w wodzie i w ekstraktach uzyskanych w wyniku kontaktu z wodą materiałów i urządzeń służących do uzdatniania, doczyszczania, transportu i przechowywania oraz innych materiałów,
 7. Badanie pH za pomocą czujnika elektrochemicznego w wodzie i w ekstraktach uzyskanych w wyniku kontaktu z wodą materiałów i urządzeń służących do uzdatniania, doczyszczania, transportu i przechowywania oraz innych materiałów,
 8. Badanie zawartości azotanów/azotynów metodą spektrofotometryczną w wodzie i w ekstraktach uzyskanych w wyniku kontaktu z wodą materiałów i urządzeń służących do uzdatniania, doczyszczania, transportu i przechowywania wody przeznaczonej do spożycia oraz innych materiałów,
 9. Badanie zawartości pestycydów chloroorganicznych w wodzie – techniką chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów po wstępnym zatężeniu analitów za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE).
 10. Badanie zawartości chlorowcowych pochodnych węglowodorów w wodzie metodą chromatografii gazowej z detekcją ECD po ekstrakcji n-pentanem. PB-04-LHK/W.

Badania mikrobiologiczne

 1. PN-EN 2646-2:2001 Jakość wody – Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia). Część 2: Metoda filtracji membranowej
 2. Metodyka PZH:2006 Metodyka wykrywania I izolacji Clostridium perfringens ze środowiska wodnego
 3. Metodyka PZH ZHK:2007 Badania w kierunku wykrywania i izolacji gronkowców koagulazo-dodatnich z środowiska wodnego
 4. Badanie oznaczania ogólnej liczby bakterii, pleśni i grzybów na powierzchniach (blaty, ściany, podłogi, sprzęt itp.) Metoda płytek odciskowych.
 5. Wykrywanie obecności w wodzie i w ściekach pierwotniaków pasożytniczych Cryptosporidium i Giardia wg.ISO 15553:2006 – Water quality – Isolation and enumeration of Cryptosporidium oocyst and Giardia cysts from water.
Skip to content