| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zakład Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH oferuje:

 • Badania w zakresie zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
  • Oznaczanie zawartości pierwiastków szkodliwych dla zdrowia: ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), arsen (As), cyna (Sn), glin (Al), chrom (Cr), miedź (Cu), cynk (Zn), nikiel (Ni), w środkach spożywczych i przedmiotach użytku,
  • Oznaczanie poziomów mikotoksyn w żywności: aflatoksyny B1 i sumy aflatoksyn B1, B2, G1, G2; aflatoksyny M1; ochratoksyny A; patuliny; deoksyniwalenolu, zeralenonu, fumonizyn, toksyn T-2 i HT-2 oraz aflatoksyny B1 w roślinnych surowcach farmaceutycznych
  • Oznaczanie zawartości histaminy w rybach i produktach pochodzenia morskiego,
  • Oznaczanie zawartości 16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych , w tym benzo(a)pirenu w środkach spożywczych,
  • Oznaczanie zawartości azotanów i azotynów w środkach spożywczych,
  • Oznaczanie zawartości barwników niedozwolonych do żywności (Sudan I-IV, Sudan Red 7B, para-Red)
  • Oznaczanie 3-monochloro-1,2-diolu w środkach spożywczych
  • Oznaczanie furanu w środkach spożywczych
  • Badania mikrobiologiczne: oznaczanie liczby lub wykrywanie obecności drobnoustrojów chorobotwórczych i wskaźnikowych (Salmonella,
  • Staphylococcus aureus, Escherichia coli w tym Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Bacillus cereus, enterokoki, ogólna liczba drobnoustrojów, liczba drożdży i pleśni, bakterie z grupy coli, bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany, enterotoksyny gronkowcowe
  • Oznaczanie migracji pierwiastków: ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), arsen (As), cyna (Sn), glin (Al), chrom (Cr), miedź (Cu), cynk (Zn), nikiel (Ni), z przedmiotów użytku,
  • Oznaczanie migracji globalnej z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

Zakres akredytacji Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Żywności (kliknij tutaj)

 • Organizuje badania biegłości w zakresie analizy zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych w żywności i materiałów do kontaktu z żywnością wg PN-EN ISO/IEC 17043:2011 w zakresie:
  • pierwiastków szkodliwych dla zdrowia
  • mikotoksyn
  • histamin
  • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
  • azotanów i azotynów
  • zawartości barwników niedozwolonych do żywności (Sudan I-IV, Sudan Red 7B, para-Red
  • migracji z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • wykrywania lub oznaczania obecności lub liczby drobnoustrojów chorobotwórczych i wskaźnikowych
Skip to content