pzh@pzh.gov.pl

hMPV – wykrywanie RNA wirusa met. RT-PCR


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Wirus hMPV powoduje zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych głównie u niemowląt i dzieci. Zakażenie hMPV powoduje wystąpienie objawów zarówno ze strony górnych jak i dolnych dróg oddechowych. W przebiegu zakażeń górnych dróg oddechowych wywołanych przez hMPV obserwuje się najczęściej: gorączkę, katar, kaszel, zapalenie gardła, zapalenie ucha środkowego, rzadko zapalenie spojówek. Do najczęściej obserwowanych objawów zakażeń dolnych dróg oddechowych wywołanych przez hMPV należą: zapalenie oskrzelików, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, świszczenie oddechowe. Udowodniono także udział tego wirusa w nasileniu astmy u dzieci. Wskazania do badania:  Według zaleceń lekarza.

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  RT-PCR (PB-03/Neuro) Kierunek Badania:  Zakażenie wirusem hMPV Sposób przygotowania pacjenta:  Nie potrzebuje przygotowania. Sposób pobrania materiału:  Wymaz należy pobrać używając zestawów transportowych przewidzianych specjalnie do pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych (wymazówka + podłoże w próbówce). Jałowa wymazówka powinna być wykonana w całości ze sztucznego tworzywa, tzn. patyczek plastikowy oraz wacik wykonany z materiału innego niż wata (dakron, czysta wiskoza, poliester lub sztuczny jedwab), ponieważ stosowanie innych wymazówek powoduje inhibicję reakcji PCR. Jałowe podłoże (buforowany roztwór soli fizjologicznej – PBS lub płyn Hanks’a albo fizjologiczny roztwór soli) powinno być umieszczone w próbówce wolnej od DNA-az i RNA-az. Uwaga: Stosowanie innych podłoży transportowych, np. bakteriologicznych uniemożliwia izolację wirusa z próbki. Przesyłanie próbki w nieodpowiedniej próbówce może spowodować uzyskanie fałszywie ujemnego wyniku. Jałową wymazówką należy pobrać głęboki wymaz z gardła i umieścić w probówce z podłożem (patrz opis powyżej). Sposób dostarczenia materiału do badań:  Próbówkę należy szczelnie zamknąć (w razie potrzeby uciąć patyczek wymazówki), jednoznacznie opisać (data pobrania, imię i nazwisko chorego) i przechowywać w temperaturze chłodni (5 ± 3oC). Próbkę należy przesłać do Laboratorium w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu pobrania. W czasie transportu próbka powinna być umieszczona na lodzie w celu zapewnienia temp. chłodni (5 ± 3oC). Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Dodatni wynik RT-PCR świadczy o aktualnym zakażeniu wirusem Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 10 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  dr Katarzyna Pancer tel. 22 54 21 308 lub dr Agata Makówka tel. 22 54 21 283 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

W sprawie możliwości wykonania badania należy wcześniej skontaktować się z Laboratorium

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content