| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Klauzula informacyjna dla pacjentów Poradni Chorób Metabolicznych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pzh.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Narodowy Fundusz Zdrowia, Minister Zdrowia,  sądy, prokuratura, zakłady ubezpieczeń za zgodą pacjenta, organy rentowe oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, lekarz i pielęgniarka w związku z prowadzoną kontrolą, laboratorium analityczne

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Skip to content