| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

aerozol wodny – zawieszone w powietrzu krople wody o średnicy poniżej 5µm, które mogą zawierać bakterie Legionella

analiza ryzyka  – składa się z oceny ryzyka, zarzadzania ryzykiem, komunikacji ryzyka

biofilm – błona biologiczna, wielokomórkowa złożona struktura powstająca na powierzchniach stykających się z wodą, składa się m.in. z bakterii i innych organizmów otoczonych warstwą substancji organicznych i nieorganicznych, produkowanych przez te mikroorganizmy. Zwarta struktura biofilmu jest bardzo trudna do usunięcia, dlatego też mycie i dezynfekcja są ważnymi czynnikami mającymi na celu zapobieganie tworzeniu się biofilmu jak i jego usuwaniu. W systemach dystrybucji wody pałeczki Legionella wchodzą w skład biofilmu powstającego na wewnętrznych powierzchniach rur i elementów urządzeń kontaktujących się z wodą, a ich namnażaniu sprzyja korozja oraz obecność: osadów, innych bakterii i pierwotniaków. Najintensywniejszy wzrost liczby pałeczek Legionella w biofilmie jest obserwowany w instalacjach zasilanych wodą o temperaturze 37-40ºC. Zależnie od rodzaju materiału z jakiego wykonana jest instalacja, pałeczki Legionella mogą stanowić od 1% do 35% ogólnej liczby izolowanych z biofilmu bakterii.

dawka zakaźna – określana jest np. liczbą komórek bakterii lub cząstek wirusa,  która wywołuje infekcję u człowieka

grupa ryzyka – osoby potencjalnie bardziej podatne na zakażenie czynnikiem chorobotwórczym, w przypadku zakażeń pałeczkami Legionella są to najczęściej osoby powyżej 50 lat, palacze i osoby nadużywające alkoholu, z przewlekłymi chorobami układu oddechowego lub nerek, cukrzycy, osoby z upośledzonym układem odpornościowym

Legionella – bakterie tlenowe należące do rodziny Legionellaceae, ponad 70 gatunków, powszechnie występujące w naturalnym środowisku wodnym jak również tzw. sztucznych rezerwuarach wodnych. Największe zagrożenie dla zdrowia człowieka stwarza Legionella pneumophila serogrupy 1

legionelozowe zapalenie płuc – płucna forma legionelozy – ciężkie zapalenie płuc powodowane przez bakterie Legionella.

martwy odcinek (dead leg) – bardzo rzadko użytkowany odcinek instalacji  na końcu którego usytuowany jest punkt czerpalny, przez który woda przepływa tylko w trakcie  jego użytkowania. 

Health Technical Memorandum 04-01 Part B definiuje go  jako przewód prowadzącego do złączki, przez którą woda przechodzi rzadko, zapewniając potencjalną stagnację. HTM 04-01 Część A Sekcja 12.5 zawiera wytyczne, zgodnie z którymi długość przewodu nie powinna być większa niż 3 metry.

ocena ryzyka – ocena ryzyka to prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia związana z przewidywaniem o obecności lub umiejscowieniu zagrożenia. Jest jednym z elementów analizy ryzyka, polega na identyfikacji zagrożeń oraz ryzyka/ryzyk ich występowania oraz analizie i ocenie stosowanych środków kontrolnych.

sztuczne rezerwuary – dowolny system wodny, który nie występuje naturalnie np.: wieże chłodnicze, instalacje wody technologicznej, wewnętrzne systemy wodociągowe (instalacje wody ciepłej/zimnej), system wody dla celów ppoż.

ślepy koniec (blind end) – odcinek instalacji zamknięty na jednym końcu, przez który nie może przepłynąć woda. Brak punktu czerpalnego. 

Ślepy koniec jest zdefiniowany w HSG274 część 2 jako odcinek przewodu, który jest zamknięty na jednym końcu, przez który nie przepływa woda. Na przykład, gdy umywalka w pomieszczeniu została usunięta, aby pomieszczenie mogło być używane jako sklep lub biuro, rurociąg zasilający umywalkę może zostać zamknięty, pozostawiając długości rur zawierających stojącą wodę i tworząc ślepe końce w usługach ciepłej i zimnej wody.

środki  kontrolne (środki bezpieczeństwa) – wszelkie działania i aktywności podejmowane w celu przeciwdziałania lub wyeliminowania zagrożenia lub jego zredukowania do akceptowalnego poziomu

wskaźnik zanieczyszczenia kałowego (wskaźnik sanitarny) – podstawowym wskaźnikiem zanieczyszczenia kałowego są bakterie Escherichia coli. Wykrycie ich obecności wskazuje na świeże (nieodległe w czasie) zanieczyszczenie pochodzenia kałowego. Bakterie te nie powinny być obecne w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

zagrożenie – czynnik biologiczny, chemiczny, fizyczny lub inny o potencjalnie szkodliwych skutkach

Skip to content