| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

W związku z narastającą opornością bakterii na antybiotyki stosowane w lecznictwie istnieje pilna potrzeba poszukiwania nowych związków antybiotycznych, o odmiennych mechanizmach działania, stabilnych wobec mechanizmów oporności wytworzonych przez bakterie (np. β-laktamazy, zmienione PBPs i inne). Wkrótce możemy stanąć wobec rzeczywistości braku skutecznego antybiotyku, dlatego prowadzone są prace nad zrozumieniem mechanizmów oporności bakterii na poziomie molekularnym w celu ich zrozumienia, uzyskanie informacji o sposobie użycia związków czynnych, odkrycie nowych antybiotyków oraz wykorzystanie dla dobra człowieka 
Realizowany projekt dotyczy nowoodkrytego związku, który hamuje aktywność DD-karboksypeptydaz/ transpeptydaz (DD-peptydaz). Ze względu na mechanizm jego działania, wydaje się, że związek ten będzie bezpieczny w użyciu dla ssaków, w tym człowieka. Okazało się, że związek ma strukturę chemiczną nieznaną wcześniej i nie był do tej pory opisany w chemicznych bazach danych. Wykazuje aktywność przeciwbakteryjną. 
W projekcie zaplanowano szczegółowe badania nowoodkrytego związku, mające dowieść możliwości jego zastosowania w lecznictwie (faza laboratoryjna, przed badaniami klinicznymi, tzw. proof of concept). Poza szczegółowymi badaniami odkrytego związku czynnego, planowane są także badania jego analogów, które mogą charakteryzować się podwyższoną aktywnością. Opracowana metoda pozyskiwania związków przeciwbakteryjnych, po jej udoskonaleniu w ramach projektu, może przynieść efekt w postaci kilku-kilkunastu nieznanych nauce struktur chemicznych o ciekawych (w tym potencjalnie lekowych) właściwościach.
Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowo-badawczym, którego liderem jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, natomiast uczestnikiem jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Zakład Chemii Organicznej na Wydziale Nauk Ścisłych, odpowiedzialny za syntezę chemiczną nowoodkrytego związku oraz jego analogów.
Część zadań badawczych, mających charakter stricte usługowy zostanie zlecona instytucjom zewnętrznym, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Skip to content