| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

W trakcie badań rentgenowskich pacjent narażony jest na działanie promieniowania jonizującego. Wielkość dawki jaką otrzyma w trakcie ich trwania zależna jest od szeregu czynników, w tym od stanu technicznego aparatu rentgenowskiego.

Zminimalizowanie dawki na jaką narażony jest pacjent, przy jednoczesnym zapewnieniu uzyskania obrazu rtg zawierającego optymalną ilość informacji diagnostycznych jest podstawowym celem przeprowadzania testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich.

Zakład wykonuje testy specjalistyczne dla:

 • urządzeń stosowanych w radiografii ogólnej analogowej,
 • urządzeń stosowanych w radiografii ogólnej cyfrowej,
 • urządzeń stosowanych w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej,
 • urządzeń stosowanych w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej,
 • urządzeń stosowanych w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej,
 • urządzeń stosowanych w stomatologii – aparaty do zdjęć wewnątrzustnych,
 • urządzeń stosowanych we fluoroskopii i angiografii,
 • urządzeń stosowanych w mammografii analogowej,
 • urządzeń stosowanych w mammografii cyfrowej,
 • urządzeń stosowanych w tomografii komputerowej,
 • monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.

Stosowana aparatura pomiarowa

Zakład posiada wysokiej klasy specjalistyczną sprzęt pomiarowy do wykonywania testów specjalistycznych produkcji: PTW Freiburg, Unfors Instruments oraz RMI. Aparatura posiada niezbędne świadectwa wzorcowania oraz podlega stałej wewnętrznej kontroli. Oprócz aparatury pomiarowej Zakład wykorzystuje szereg fantomów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia pomiarów w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2015, poz. 2040) oraz zgodnie z posiadanym Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 509 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich uprzejmie prosimy kierować pod numer telefonu: 22 54-21-224 / 226.

Formularze do pobrania

Formularz zlecenia wykonania badania

Skip to content