| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

STATUT

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH

– Państwowego Instytutu Badawczego

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, zwany dalej „NIZP-PZH”, utworzony na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higjeny (Dz. U. z 1936 r. Nr 45, poz. 336), działa na podstawie:

1)           ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych[1], zwanej dalej „ustawą”;
2)          ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[2];
3)          ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej[3];
4)         rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła[4];
5)          rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie[5];
6)         niniejszego Statutu;
7)          innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ 2. 1. NIZP-PZH jest instytutem badawczym, będącym państwową jednostką organizacyjną wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.

Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania NIZP-PZH

§ 3. 1. Przedmiotem podstawowej działalności NIZP-PZH jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu nauk o zdrowiu, dostosowanych do potrzeb systemu zdrowia publicznego oraz ochrony zdrowia, w szczególności dotyczących monitorowania i analiz stanu zdrowia ludności oraz jego uwarunkowań, organizacji systemu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa żywności oraz sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka, promocji zdrowia, epidemiologii, diagnostyki chorób zakaźnych, nadzoru epidemiologicznego, szczepień ochronnych, bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska i surowców uzdrowiskowych, w tym wody przeznaczonej do spożycia, powietrza wewnątrz pomieszczeń.

2.    W związku z prowadzoną podstawową działalnością NIZP-PZH:

1)           prowadzi badania i dokonuje ocen w zakresie weryfikacji poprawności danych epidemiologicznych oraz wyników laboratoryjnych i opracowuje wytyczne w zakresie metodologii badań laboratoryjnych, prowadzonych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, a także urzędowej kontroli żywności, wydaje oceny i kwalifikacje rodzajowe naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych oraz wydaje atesty higieniczne, a także świadectwa jakości zdrowotnej oraz świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych;
2)          współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w zakresie wymiany danych w szczególności o charakterystyce patogenów występujących na terenie kraju;
3)          monitoruje czynniki determinujące stan zdrowia na potrzeby planowania, monitorowania realizacji i ewaluacji programów polityki zdrowotnej oraz programów zdrowotnych, a także innych interwencji w zakresie zdrowia publicznego;
4)          monitoruje wartość odżywczą żywności i nawyki żywieniowe ludności w kraju, w tym oraz prowadzi działania upowszechniające wiedzę na temat prawidłowego sposobu odżywiania;
5)          gromadzi i analizuje dane o występowaniu zakażeń drobnoustrojami opornymi na antybiotyki i inne produkty lecznicze;
6)          realizuje działania w obszarze monitorowania określonych chemicznych czynników ryzyka występujących w żywności;
7)          dokonuje ocen środowiskowych zagrożeń zdrowotnych ludności z uwzględnieniem zmienności regionalnej, w szczególności związanych z zanieczyszczeniem powietrza, a także związane ze zmianami klimatu;
8)          dokonuje oceny nierówności społecznych w zdrowiu i proponuje działania mające na celu rozwiązywanie problemów zdrowotnych w wymiarze populacyjnym, w celu poprawy stanu zdrowia i zmniejszenia nierówności w zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i profilaktyki chorób niezakaźnych, a także innych ważnych społecznie problemów zdrowotnych;
9)          tworzy mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie zdrowia publicznego;
10)       prowadzi w ramach statystyki publicznej ogólnopolskie badanie chorobowości szpitalnej ogólnej;
11)         prowadzi badania i analizy w zakresie szacowania faktycznych kosztów chorób z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich, utraty produktu krajowego brutto i kosztów niepieniężnych;
12)        prowadzi badania i analizy w zakresie oceny skutków ekonomicznych chorób i ich wpływu na sytuację sektora finansów publicznych, a także w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
13)        rozwija badania w dziedzinie zdrowia publicznego dla potrzeb polityki i praktyki;
14)       prowadzi działalność edukacyjną w zakresie zdrowia publicznego z uwzględnieniem kursów specjalizacyjnych oraz innych form kształcenia.

3.   W zakresie realizacji zadań dydaktycznych NIZP-PZH może prowadzić kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych, związane z prowadzonymi przez NIZP-PZH badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

§ 4. 1. NIZP-PZH uczestniczy w systemie ochrony zdrowia w szczególności poprzez:

1)           wykonywanie działalności leczniczej na zasadach określonych w art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej[1], w tym w szczególności w ramach specjalistycznej opieki medycznej w zakresie leczenia chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń w gospodarce lipidowej i otyłości, a także w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem badania diagnostyczne: bakteriologiczne, immunologiczne, mikologiczne, parazytologiczne i wirusologiczne, wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego oraz na potrzeby nadzoru epidemiologicznego;
2)           monitorowanie i analizowanie sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polski z uwzględnieniem ważnych społecznie chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz ich czynników ryzyka, a także geograficznych i społecznych nierówności w zdrowiu;
3)          opracowywanie nowych metod rozpoznawania i leczenia chorób żywieniowo-zależnych i poradnictwa dietetycznego oraz wdrażanie ich do praktyki;
4)          opracowywanie nowych metod oraz prowadzenie badań w zakresie wykrywania i oznaczania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych w szczególności w wodzie przeznaczonej do spożycia i powietrzu wewnątrz pomieszczeń, a także badań składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych naturalnych wód podziemnych;
5)          prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz w zakresie oceny bezpieczeństwa zdrowotnego materiałów i wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz biopreparatów;
6)          prowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych, opracowywanie wskazań do zastosowań naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym;
7)          profilaktykę, edukację oraz rozwój działań w zakresie promocji zdrowia, w tym określanie ich najważniejszych kierunków i zakresu, opracowywanie założeń programów edukacji zdrowotnej oraz konsultowanie i opiniowanie wydawnictw i materiałów z tej dziedziny;
8)          realizację programów profilaktyki zdrowotnej i programów wieloletnich w zakresie zdrowia publicznego;
9)          kontrolę jakości i ocenę bezpieczeństwa produktów immunologicznych, krwiopochodnych stosowanych w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi;
10)        zapewnienie diagnostyki chorób zakaźnych i zakażeń stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia ludności, w tym nowo pojawiających się patogenów.
11)         diagnostykę skażeń środowiska zewnętrznego i związanych z tym zagrożeń stanu zdrowia ludności;
12)        badania specjalistyczne i odwoławcze w obszarze zdrowia publicznego;
13)        badania i oceny w zakresie warunków środowiska i otoczenia człowieka wpływających na stan zdrowia ludności poprzez:

a)           ocenę poziomu radiacji w elementach środowiska oraz od źródeł promieniowania jonizującego;
b)        wydawanie atestów higienicznych, ocen higienicznych, świadectw potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych, świadectw jakości zdrowotnej i raportów rejestracyjnych w zakresie bezpieczeństwa żywności i przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów kontaktujących się z wodą, w tym z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz środków stosowanych do jej uzdatniania i dezynfekcji, biopreparatów, materiałów stosowanych w budownictwie, naturalnych surowców uzdrowiskowych, higieny radiacyjnej, środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych, w tym stosowanych do dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji i deratyzacji.

14)        popularyzację wiedzy i informowanie społeczeństwa, w szczególności o aktualnej sytuacji epidemiologicznej chorób i zakażeń oraz sytuacji zdrowotnej obywateli, a także o zachowaniach sprzyjających zdrowiu w zakresie profilaktyki chorób, żywności i żywienia oraz stylu życia.
15)        prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych w zakresie ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 5. W realizacji zadań NIZP-PZH współpracuje w szczególności z Polską Akademią Nauk, ze szkołami wyższymi, innymi instytutami badawczymi, podmiotami leczniczymi, organami administracji publicznej oraz organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w kraju, a także z odpowiednimi organizacjami i instytucjami za granicą.

Rozdział 3
Organy NIZP-PZH

§ 6. Organami NIZP-PZH są:

1)           Dyrektor;
2)           Rada Naukowa.

§ 7. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 8. 1. Dyrektor:

1)           ustala plany działalności NIZP-PZH;
2)           realizuje politykę kadrową;
3)          zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia NIZP-PZH na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;
4)          odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej NIZP-PZH;
5)          reprezentuje NIZP-PZH;
6)          podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących NIZP-PZH, z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej;
7)          po zaopiniowaniu przez radę naukową, ustala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasadami komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa w szczególności:

a)     prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
b)    zasady wynagradzania twórców;
c)     zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem instytutu a tym instytutem;
d)    zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;
e)     zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.

2.    Dyrektor kieruje NIZP-PZH przy pomocy zastępców Dyrektora, wymienionych
w regulaminie organizacyjnym NIZP-PZH, ustalonym przez Dyrektora na zasadach określonych w ustawie.

3.   Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

4.   Zastępcy Dyrektora kierują działalnością podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

5.   Dyrektor może powołać kolegium lub inne organy opiniodawczo-doradcze Dyrektora w liczbie nie większej niż 10.

6.   Członków organów, o których mowa w ust. 5,powołuje i odwołuje Dyrektor. Zadania, kompetencje, skład i tryb działania kolegiów i innych organów opiniodawczo-doradczych określa regulamin ustalony przez Dyrektora.

§ 9. 1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym NIZP-PZH w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

2.    Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności NIZP-PZH.

3.   Zadania Rady Naukowej i uprawnienia jej członków określa ustawa.

4.   Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

5.   W skład Rady Naukowej, w liczbie 36 członków, wchodzą:

1)           pracownicy naukowi i badawczo-techniczni NIZP-PZH w liczbie 18 osób, co stanowi 50% składu Rady Naukowej;
2)           osoby spoza NIZP-PZH w liczbie 18 osób, co stanowi 50% składu Rady Naukowej.

6.   Liczba należnych miejsc w Radzie Naukowej dla pracowników wskazanych w ust. 5 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 13 osób, co stanowi 36,1 % składu Rady Naukowej oraz nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych w liczbie 5 osób, co stanowi 13,9 % składu Rady Naukowej.

8.   Członków Rady Naukowej nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy NIZP-PZH na okres 4 lat.

9.   Do Rady Naukowej wchodzą osoby spoza NIZP-PZH posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością NIZP-PZH, które powołuje minister właściwy do spraw zdrowia, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora.

10. Dyrektor, zastępcy Dyrektora oraz główny księgowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wchodzą w skład Rady Naukowej i nie są zaliczani do liczby osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1.

11.  Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

12. Rada Naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego.

13. Przewodniczącym Rady Naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

14. Funkcja zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem Dyrektora, jego zastępcy lub głównego księgowego.

15. W posiedzeniu Rady Naukowej biorą udział Dyrektor, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Naukowej.

16. Członkowie Rady Naukowej mogą brać udział w jej posiedzeniach osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz uczestniczyć w głosowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapewniającego tajność głosowań.

Rozdział 4
Organizacja NIZP-PZH

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną NIZP-PZH, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania, określa regulamin organizacyjny NIZP-PZH, ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

2.    Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, może tworzyć oddziały terenowe poza siedzibą NIZP-PZH.

Rozdział 5
Pracownicy NIZP-PZH

§ 11. NIZP-PZH zatrudnia pracowników:

1)           naukowych;
2)           badawczo-technicznych;
3)          inżynieryjno-technicznych;
4)          administracyjno-ekonomicznych;
5)          bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej;
6)          na stanowiskach robotniczych;
7)          obsługi i innych, w tym wykonujących zawody medyczne.

§ 12. 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników NIZP-PZH, ich uprawnienia, obowiązki i kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk określa ustawa, regulamin wynagradzania obowiązujący w NIZP-PZH, niniejszy Statut, przepisy prawa pracy, a także inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 13. 1. Pracownikiem naukowym jest osoba zatrudniona na stanowisku:

1)           profesora;
2)           profesora instytutu;
3)          adiunkta;
4)          asystenta.

2.    Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.

3.   Konkurs, o którym mowa w ust. 2, ogłasza Dyrektor w drodze zarządzenia.

4.   Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powoływana przez Dyrektora NIZP-PZH w drodze zarządzenia, w skład której wchodzą pracownicy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy. Komisja konkursowa działa na podstawie regulaminu ustanowionego przez Dyrektora.

5.   W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć oraz termin składania dokumentów.

6.   Kryteriami wyboru są osiągnięcia naukowo-badawcze i wdrożeniowe oraz kwalifikacje kandydata.

7.   Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej
NIZP-PZH, a także na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. Termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia.

8.   Na podstawie złożonych dokumentów, przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ust. 6, wyłaniana jest osoba, która uzyskała najwyższą ocenę komisji konkursowej.

9.   Kwalifikacje kandydata przed jego zatrudnieniem są przedstawiane do zaopiniowania Radzie Naukowej.

10. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu z jakiejkolwiek przyczyny, bądź nie zatrudnienia przez Dyrektora kandydata wyłonionego w drodze konkursu, Dyrektor może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko pracownika naukowego.

Rozdział 6
Komisja dyscyplinarna

§ 14. 1. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za rażące naruszenie obowiązków lub uchybienie godności pracownika nauki.

2. Postępowanie w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych jest dwuinstancyjne.

3. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka w pierwszej instancji komisja dyscyplinarna w NIZP-PZH.

§ 15. 1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w § 14 ust. 3, pochodzi z wyboru na 4-letnią kadencję i składa się z czterech członków.

2. Wybory do komisji dyscyplinarnej, o których mowa w ust. 1, przebiegają
w następującym trybie:

1)           Dyrektor w drodze zarządzenia o wyborach powołuje komisję wyborczą składającą się z trzech członków spośród pracowników NIZP-PZH nieposiadających biernego prawa wyborczego do komisji dyscyplinarnej oraz wskazuje przewodniczącego komisji;
2)           czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom naukowym i badawczo- technicznym zatrudnionym w NIZP-PZH w pełnym wymiarze czasu pracy;
3)          bierne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej przysługuje pracownikom posiadającemu stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy zatrudnionemu w NIZP-PZH w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej;
4)          kandydatury do komisji dyscyplinarnej należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej na zasadach określonych w zarządzeniu, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez Dyrektora;
5)          komisja wyborcza informuje pracowników NIZP-PZH o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;
6)          głosowanie jest tajne;
7)          w skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;
8)          komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przedstawia Dyrektorowi;
9)          Dyrektor ogłasza wyniki wyborów na stronie intranetowej NIZP-PZH i na tablicy ogłoszeń.

3.   Komisja dyscyplinarna, o której mowa w § 14 ust. 3, rozstrzyga samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce.

4.   Postanowienia i orzeczenia komisji dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością głosów.

5.   W przypadku rezygnacji członka komisji dyscyplinarnej, śmierci, choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka komisji, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z NIZP-PZH, w jego miejsce wstępuje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

6.   Komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie dyscyplinarne na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.

§ 16. 1. Rzecznika dyscyplinarnego w NIZP-PZH, o którym mowa w § 15, powołuje na 4-letnią kadencję i odwołuje Rada Naukowa NIZP-PZH, spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. Rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie Rady Naukowej lub z urzędu w przypadkach określonych w ustawie.

Rozdział 7
Zasady gospodarki NIZP-PZH

§ 17. 1. Mienie NIZP-PZH obejmuje własność i inne prawa majątkowe.

2. NIZP-PZH występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

3. Gospodarowanie mieniem NIZP-PZH odbywa się zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności.

4. NIZP-PZH pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.

5. Podstawą gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z przychodów z działalności określonej w § 3, z subwencji i dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[2], a także z innych źródeł jest roczny plan finansowy NIZP-PZH ustalony przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.

6. NIZP-PZH sporządza roczne sprawozdanie finansowe na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości[3].

7. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 6, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy NIZP-PZH spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

8. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

9. Sprawozdanie finansowe NIZP-PZH zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

10. Roczne sprawozdanie finansowe oraz informację o zarządzaniu składnikami mienia trwałego NIZP-PZH Dyrektor podaje do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez ministra.

11. Tryb i zasady podziału zysku lub pokrycia straty reguluje ustawa.

§ 18. 1. NIZP-PZH tworzy fundusze i dysponuje nimi na zasadach określonych w ustawie.

2. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszów NIZP-PZH przechodzą na rok następny.

3. NIZP-PZH może tworzyć następujące fundusze:

1)           badań własnych, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
2)           stypendialny, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
3)          wdrożeń, który tworzy się ze środków przekazanych NIZP-PZH na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych NIZP-PZH, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia;
4)          nagród, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

§ 19. 1. Realizując zadania związane z prowadzonymi badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi i innymi działaniami na rzecz ochrony zdrowia ludności NIZP-PZH może prowadzić, na zasadach określonych w ustawie, działalność inną niż wymieniona w § 3 i § 4, w szczególności w zakresie:

1)           organizacji i obsługi sympozjów, zjazdów, konferencji, kursów, posiedzeń naukowo- szkoleniowych organizowanych przez NIZP-PZH lub przy współudziale NIZP-PZH, imprez o podobnym charakterze oraz imprez towarzyszących;
2)           sprzedaży praw do korzystania z zastrzeżonych przez NIZP-PZH znaków;
3)          sprzedaży praw do korzystania z przysługujących NIZP-PZH praw autorskich w zakresie nieobjętym w pkt 2;
4)          usług konsultingowych i działalności doradczej;
5)          badania i analizy związane z jakością oraz wartością odżywczą żywności, jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń;
6)          pozostałe usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania;
7)          działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego;
8)          wykonywanie badań i analiz ekonomicznych oraz technicznych;
9)          wydawania czasopism i pozostałych periodyków;
10)        działalności hotelowej i podobnych obiektów zakwaterowania, a także pozostałego zakwaterowania;
11)         przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności;
12)        pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
13)        wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi;
14)        wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń;
15)        działalności usługowej wspomagających transport lądowy;
16)        pozostałej usługowej działalności gastronomicznej;
17)        sprzedaży mienia ruchomego NIZP-PZH;
18)        sprzedaży pożytków naturalnych;
19)        usług kserograficznych i graficznych;
20)       przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
21)        innym, związanym z działalnością NIZP-PZH.

2. Działalność określona w ust. 1 jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym.

§ 20. 1. NIZP-PZH w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia, może tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.

2. Przedmiot działalności spółek, o których mowa w ust. 1, musi być związany z prowadzonymi przez NIZP-PZH badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, o których mowa w § 3 i § 4.

Rozdział 8
Reprezentacja i przedstawicielstwo NIZP-PZH

§ 21. 1. Dyrektor jest upoważniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu NIZP-PZH, a zastępcy w granicach przyznanych im uprawnień.

2. Dyrektor może udzielać prokury oraz ustanawiać pełnomocników do wykonania określonych zadań ustalając zakres i czas ich umocowania.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 22. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Traci moc Statut NIZP-PZH zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia w dniu 28 listopada 2017 r.

3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

[1]t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.
[2]t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.
[3]t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.
[4]Dz.U. z 2020 r., poz. 135.
[5] Dz. U. Nr 203, poz. 1466
[6]. Dz. U. Nr 203, poz. 1466
[7]. t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.
[8]. t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.
[9]. t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.

Skip to content