| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

CRANE JA: Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory Activities on Cceation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking.
Sieć Kompleksowych Centrów Onkologii: prace przygotowawcze do organizacji krajowych Kompleksowych Centrów Onkologii oraz ich europejskiej siecie współpracy.

Projekt Wspólne Działania CraNE JA ( Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory Activities on Creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking Joint Action (Sieć Kompleksowych Centrów Onkologii: prace przygotowawcze do organizacji krajowych Kompleksowych Centrów Onkologii oraz ich europejskiej sieci współpracy) realizuje Piąte Flagowe Zadanie Europejskiego Planu Walki z Rakiem (Europe’s Beating Cancer Plan, EBCP), które zakłada, że do 2025 roku, Komisja Europejska ustanowi sieć uznanych i współpracujących ze sobą krajowych kompleksowych centrów onkologicznych w każdym kraju UE. Ponadto, jednym z głównych celów EBCP jest, aby do 2030 roku, 90% pacjentów zostało objętych opieką onkologiczną w Kompleksowych Centrach Onkologii (Comprehensive Cancer Centre, CCC), spełniających ustalone kryteria jakości. Aby usprawnić powstanie europejskiej sieci, w CraNE JA zostaną opracowane niezbędne wymagania, zarówno administracyjne jak i kadrowe, aby zapewnić opiekę onkologiczną wysokiej jakości.

Zestaw kryteriów certyfikacyjnych, ujednolicających wymagania stawiane Kompleksowym Centrom Onkologii jest niezbędny, aby usprawnić integrację pomiędzy istniejącymi już CCC jak i wesprzeć kraje członkowskie, które planują takie centra utworzyć i poddać je certyfikacji. Zespół projektowy przeanalizuje wykonalność i trwałość wypracowanego podejścia, w tym zapewni połączenie tworzonej europejskiej sieci CCCs i nowo powstałych CCCs w poszczególnych krajach członkowskich z rozwijającymi się Sieciami Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN) na szczeblu krajowym i regionalnym. W ten sposób istniejące dotychczas modele organizacyjne i funkcjonalne opieki onkologicznej w UE zostaną włączone w proponowany model. W większości krajów UE to CCCs są istotnym źródłem najnowszych rekomendacji, świadczą nowoczesną opiekę onkologiczną, realizują zaawansowane badania naukowe, w tym badania kliniczne oraz prowadzą edukację przyszłych kadr i pacjentów. Liczba CCCs w krajach UE jest zróżnicowana, przy czym najczęściej, większość krajów posiada przynajmniej jedno CCC w danym kraju.

Praktyczne aspekty CraNE w krajach członkowskich

Głównym celem CraNE jest stworzenie europejskiej sieci już istniejących oraz nowo utworzonych CCC (EUnetCCCs) wysokiej jakości usługi z zakresu wczesnego wykrywania, badań przesiewowych, diagnostyki i leczenia, a także oferowanie wsparcia dla ozdrowieńców oraz szkoleń i rozwoju dla kadry medycznej. 

Szczegółowymi celami projektu CraNE są:

 1. Wspieranie trwałości wypracowanych rezultatów projektowych w celu przyszłego ich wdrożenia w struktury opieki onkologicznej w krajach członkowskich UE.
 2. Stworzenie europejskiej sieci CCCs (EUnetCCCs), aby usprawnić opiekę onkologiczną i uniknąć pogłębiania się nierówności w zakresie dostępu do świadczeń wysokiej jakości usług na terenie UE.
 3. Dalsze umożliwianie dostępu oraz korzystania z wysokiej jakości opieki w CCCNs we wszystkich krajach członkowskich oraz ujednolicenie wysokich standardów opieki onkologicznej dla wszystkich certyfikowanych ośrodków, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań między opieką onkologiczną a badaniami naukowymi (CCCN i CCC).
 4. Wypracowanie uzgodnionego wspólnie modelu dla Kompleksowych Centrów Onkologii (CCCs), zarówno tych działających indywidualnie jak i tych będących częścią szpitali uniwersyteckich lub ogólnych.
 5. 5. Identyfikacja i analiza obecnych praktyk i modeli organizacyjnych w ujęciu rzeczywistym jako punkt odniesienia do oceny – jak wysokiej jakości opieka i badania naukowe są dostępne dla wszystkich pacjentów onkologicznych na danym obszarze (lokalnym lub regionalnym), poprzez istniejące modele ”networkingu”.

Spotkanie inicjujące projekt CraNE JA odbyło się 3 listopada 2022 roku w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Republiki Słowenii w Brukseli. Oficjalnie projekt rozpoczął się 1 października 2022 roku. Powyższa inicjatywa łączy razem 25 Partnerów, którzy są w każdym kraju mianowani przez Ministra Zdrowia (Competent Authorities) i 19 instytucji stowarzyszonych (Affiliated Entities) z 25 krajów UE tworząc razem grupę 44 Partnerów konsorcjum. Partnerzy CraNE JA mają wyjątkową szansę zbudowania sieci Kompleksowych Centrów Onkologii (CCCs) w Europie, a podjęte działania skierowane są do interesariuszy, zaangażowanych w przyszły rozwój EUnetCCCs, czyli: przedstawicieli państw członkowskich, istniejących i rozwijanych sieci CCCs, organizacji europejskich i ekspertów. Organizacje pacjenckie również są włączone w prace poszczególnych pakietów roboczych (Work Packages, WP) oraz mają swoją reprezentację na Forum Interesariuszy organizowanym w ramach projektu.

Projekt CraNE JA jest prowadzony przy wykorzystaniu klasycznego podejścia do zarządzania projektami, oraz pod kierownictwem koordynatora projektu – Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Słowenii, który zebrał bogate doświadczenie, koordynując wcześniejsze projekty europejskie w zakresie raka (EPAAC, CanCon and iPAAC), a także posiada nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektem. Koordynator projektu jest również odpowiedzialny za synergię i koordynację współpracy CraNE z projektami powiązanymi merytorycznie, takimi jak JANE lub UNCAN.eu.

Praca w projekcie CraNE jest podzielona na osiem pakietów roboczych (work packages – WPs), gdzie cztery z nich są pakietami organizacyjnymi, a pozostałe cztery – stanowią główne podwaliny projektu. Cztery robocze pakiety horyzontalne zapewniają sprawność funkcjonowania, monitoring, informowanie i trwałość wyników projektu, a zadania są rozdzielono między następujących Partnerów: .  Słowenię – WP 1 Koordynacja działań w projekcie (Coordination), Grecję – WP 2 Rozpowszechnianie działań i wypracowanych rezultatów (Dissemination), Rumunię
i Chorwację – WP 3 Ocena podjętych działań według założeń projektowych (Evaluation), oraz Belgię i Polskę – WP 4 Zapewnienie trwałości wypracowanych rezultatów w krajach członkowskich (Sustainability).  Pracę w pozostałych czterech głównych pakietach roboczych można podzielić na dwie części, łącząc po dwa pakiety, które silnie się uzupełniają. Pakiet  roboczy WP5. Europejska Sieć Kompleksowych Centrów Onkologicznych (EUnetCCCs), zarządzany przez Włochy razem z pakietem WP7. Stworzenie ram i kryteriów definiujących powstanie i włączenie CCC w EUnetCCCs (Framework and criteria to enable the implementation of CCCs within an EU Network), zarządzany przez Francję i Norwegię. W ramach tych pakietów zostaną przedstawione teoretyczne, praktyczne oraz administracyjne założenia EUnetCCCs (WP5), a także standardy stawiane CCC w obszarach: zarządzania, innowacji, leczenia, badań naukowych w tym badań klinicznych edukacji i szkolenia. Powyższe działania wzajemnie się uzupełniają i są wspólnie skoordynowane (WP7). Druga część składająca się z kolejnych dwóch pakietów roboczych: WP6. Organizacja wysokiej jakości opieki onkologicznej w Sieciach Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej (Organization of comprehensive, high-quality cancer care in CCCNs) prowadzony przez Niemcy oraz WP8.

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości opieki onkologicznej oraz badań prowadzonych w Kompleksowych Centrach Onkologicznych: analiza dostępnych przypadków (Equitable access to high-quality care and research: networks in the context of CCCs), prowadzony przez Hiszpanię, skupiają się w swoich pracach na modelach współpracy między ośrodkami onkologicznymi o różnym poziomie referencyjności w krajach UE. Pakiet roboczy WP6 będzie kontynuował rozwijanie zaproponowanych dotychczas standardów jakości opieki onkologicznej w CCCN oraz badał ich związek z CCCs, podczas gdy prace w WP8 skupią się na modelach organizacyjnych CCCNs w krajach UE, włączając w to różne typy relacji formalnych z CCCs.

Pakiety robocze w projekcie CraNE

 1. Koordynacja działań w projekcie
 2. Rozpowszechnianie działań i wypracowanych efektów pracy
 3. Ocena podjętych działań według założeń projektowych
 4. Zapewnienie trwałości wypracowanych rezultatów w krajach EU
 5. Stworzenie zasad funkcjonowania i zgłaszania nowych kandydatów do europejskiej sieci wielodyscyplinarnych centrów onkologicznych w poszczególnych krajach członkowskich
 6. Organizacja zintegrowanej i wysokiej jakości opieki onkologicznej w sieć wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN) w raku płuca
 7. Stworzenie ram i kryteriów definiujących możliwość wdrożenia wielodyscyplinarnych centrów onkologicznych w ramach europejskiej sieci w krajach członkowskich
 8. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości opieki onkologicznej oraz badań w kontekście wielodyscyplinarnych centrów onkologicznych: analiza dostępnych przypadków

Udział Instytutu w projekcie CraNE

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH PIB jest partnerem w 7 WP projektu CraNE, z czego pełni rolę lidera WP i lidera zadań w dwóch  — WP 4 i WP 6.

WP4. Zapewnienie trwałości wypracowanych rezultatów w krajach UE

Celem pakietu roboczego WP4 jest zapewnienie trwałości wypracowanych rozwiązań poprzez opracowanie modelu dojrzałości (Maturity model), czyli modelu oceny zaawansowania dotychczasowego systemu i organizacji opieki onkologicznej, oraz oceny jego transformacji ze stanu faktycznego “as is” do stanu planowego “to be”. Model dojrzałości w niniejszym pakiecie roboczym będzie oparty na przyjętych kryteriach stawianych Kompleksowym Centrom Onkologii (Comprehensive Cancer Centre, CCC) oraz europejskiej sieci wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej (Comprehensive Cancer Centres EU Network, EUnetCCCs ). Następnie, wypracowany model zostanie poddany pilotażowi w zainteresowanych nim krajach członkowskich, na różnych poziomach funkcjonowania, aby zidentyfikować zarówno mocne jak i słabe strony uczestniczących ośrodków pilotażowych. Następnie, wnioski pozyskane z przeprowadzonego pilotażu, posłużą jako dobre praktyki i wskazówki potrzebne do transformacji dotychczasowej organizacji systemu opieki onkologicznej w organizację systemu opartego na centrach onkologicznych jak CCC i EUnetCCCs współpracujących z regionalnymi CCCNs. Powyższe praktyki zostaną uwzględnione w narodowych planach i strategiach zwalczania raka w krajach członkowskich. 

WP 6. Organizacja zintegrowanej i wysokiej jakości opieki onkologicznej w sieć wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej w raku płuca (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN)

Celem powyższego pakietu roboczego będzie poszerzanie dostępności wysokiej jakości wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej w ramach sieci wielodyscyplinarej opieki onkologicznej w raku płuca dla wszystkich krajów członkowskich UE i ujednolicenie wysokich standardów opieki onkologicznej we wszystkich spełniających wymogi jakościowe instytucjach, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy opieką a badaniami naukowymi. W niniejszym pakiecie, model wielodyscyplinarnej sieci opieki onkologicznej (CCCN) będzie dalej rozwijany i testowany w raku płuca w ramach pilotażu w dwóch centrach onkologicznych w Polsce i Luksemburgu.

Projekt CraNE w liczbach:

 • 25 krajów członkowskich UE
 • 46 organizacji działających na rzecz zwalczania nowotworów złośliwych płuca
 • 2 ośrodki pilotażowe
 • Ponad 50 międzynarodowych ekspertów z dziedziny onkologii
 • 8 pakietów roboczych (Work Packages), w których zorganizowano działania projektowe
 • Czas trwania: 1.10.2022-30.09.2024

           

Informacje o projekcie umieszczone są na portalu: www.crane4health.eu ; informacje o partnerach: https://www.crane4health.eu/en/partners/

 

Literatura:

European Commission, 2021. Europe’s Beating Cancer Plan: A new EU approach to prevention, treatment and care. Available at https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf

Technical Description of CraNE Joint Action. EU4Health Programme (EU4H) 2022.

Skip to content