| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Deklaracja dostępności

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pzh.gov.pl/

Nazwa i adres podmiotu publicznego.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000069210, posiadający NIP: 5250008732, REGON: 000288461, jest właścicielem strony internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej pod adresem https://pzh.gov.pl/

Przygotowanie deklaracji dostępności.

  • Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://pzh.gov.pl/.
  • Data sporządzenia deklaracji: 2023-29-08.
  • Deklarację sporządzono na podstawie audytu wewnętrznego

Stan dostępności cyfrowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • W zakresie treści nietekstowej. Występują drobne błędy:

–  Dla 1 elementu brak tekstu alternatywnego – występuje łącze graficzne bez tekstu alternatywnego

–  Dla 1 elementu brak etykiety kontrolki formularza

– dla niektórych elementów graficznych występują łącza bez tekstu

  • Możliwość wyłączania i zmiany skrótów klawiaturowych. Na stronie istnieje możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych, jednakże nie istnieje możliwość ich wyłączenia lub zmiany.
  • Użycie koloru i kontrastu. Generalnie strona spełnia wymogi, jednakże dla nieznacznej ilości elementów występuje zbyt niski kontrast.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Zgłoś to do nas na adres:  dostepnosc@pzh.gov.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt: Sylwia Kalska-Myziak

Nr telefonu: +48 22 54-21-200

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 Warszawa

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

5

Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?

Strona 2

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

2

Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

2

Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

2

Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] NIE

Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

2

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Nieruchomość przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie (3 budynki z dostępnością dla interesantów) objęte są decyzją konserwatora zabytków.

Skip to content