pzh@pzh.gov.pl
Projekt ProfiBaza zdrowie publiczne logo

PROFIBAZA – cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II E-administracja i otwarty rząd.

PLANOWANY OKRES REALIZACJI PROJEKTU

36 miesięcy – od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2021 roku.

REALIZATOR PROJEKTU

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE (w kolejności alfabetycznej)

 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Ministerstwo Zdrowia

CEL GŁÓWNY PROJEKTU PROFIBAZA

Celem głównym projektu jest udostępnienie do ponownego wykorzystania w celach poznawczych, naukowych, administracyjnych i komercyjnych gromadzonych przez NIZP-PZH oraz inne podmioty zasobów informacji sektora publicznego dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia, a także sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

Grupami docelowymi – odbiorcami projektu są:

 • urzędy centralne (ministerstwa, agendy rządowe),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • podmioty sektora ochrony zdrowia,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • instytucje kształcące (m.in. szkoły wyższe),
 • organizacje pozarządowe (OPP/NGOs),
 • przedsiębiorstwa (m.in. sektora farmaceutycznego, sportu i rekreacji),
 • media,
 • ogół społeczeństwa.

DANE I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Planowana jest digitalizacja posiadanych zasobów analogowych, integracja zbiorów cyfrowych oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium dla danych z zakresu:

 1. wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną:
 • druk MZ – 53 (higiena dzieci i młodzieży)
 • druk MZ – 49 (działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia)
 1. programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej Jednostek Samorządu Terytorialnego:
 • Projekt programu wraz z pismem przewodnim
 • Raport Działu Programów Polityki Zdrowotnej
 • Aneks dot. danego problemu zdrowotnego wykorzystywany w trakcie tworzenia raportu
 • Opinia Rady Przejrzystości
 • Opinia Prezesa AOTMiT
 • Raport końcowy z realizacji programu
 • Rekomendacje w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów, warunków realizacji programów dot. danej choroby lub problemu zdrowotnego
 1. Narodowego Programu Zdrowia:
 • Roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
 1. sytuacji zdrowotnej ludności Polski:
 • Badanie chorobowości szpitalnej ogólnej
 • Dane dotyczące umieralności (GUS).

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU

Projekt ProfiBaza zdrowie publiczne logo

System ProfiBaza pozwoli:

 • generować dane oraz raporty dotyczące sytuacji zdrowotnej ludności Polski oraz podejmowanych działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia na danym terenie,
 • otrzymać dostęp do rejestru programów zdrowotnych i innych interwencji zdrowia publicznego w kontekście ich planowania oraz sprawozdawania podjętych działań (automatyzacja procesów administracyjnych oraz ścieżki sprawozdawczej dla realizatorów),
 • dotrzeć do każdego obywatela z informacją o programach promocji zdrowia i profilaktyki chorób planowanych i realizowanych w jego miejscu zamieszkania.

Projekt ProfiBaza to unikatowa szansa na stworzenie zbioru danych, który po raz pierwszy w Polsce pokaże, jakie działania zdrowia publicznego są podejmowane, czy odpowiadają one potrzebom zdrowotnym społeczności lokalnych, ile one kosztują i jakie są ich efekty.

Ponadto udostępnienie systemu informacji na temat zdrowia umożliwi podejmowanie racjonalnych i opartych na dowodach decyzji, wzmocni krajowy system zdrowotny oraz umożliwi lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, będącymi w dyspozycji administracji rządowej i samorządowej.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter – będziesz otrzymywać na pocztę e-mail:

 • bieżące informacje na wszystkie ważne tematy dotyczące projektu ProfiBaza,
 • aktualne publikacje przygotowane dla odbiorców ProfiBazy,
 • komunikaty o wydarzeniach towarzyszących projektowi.

Tylko istotne i najnowsze wiadomości, bez zbędnego spamu.

PROFIBAZA TO

KOMPLEKSOWOŚĆ

Pierwsze w Polsce repozytorium z bogatym zasobem danych historycznych oraz możliwością gromadzenia aktualnych danych o programach zdrowotnych i interwencjach z obszaru zdrowia publicznego.

CYFRYZACJA

Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce

DOSTĘPNOŚĆ

Zwiększenie dostępności danych dla pracowników podmiotów bezpośrednio zajmujących się tematyką zdrowia w Polsce, zapewnienie dostępu do cennych danych publicznych, zwiększenie przepływu informacji.

FUNKCJONALNOŚĆ

Intuicyjny portal pozwalający na samodzielną analizę zsynchronizowanych danych dzięki funkcjom takim jak m.in. generowanie profili zdrowotnych wybranych obszarów kraju.

PUBLIKACJE

Profibaza publikacje
Jarosław Augustyniak

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna jest jedną z metod działania promocji zdrowia, ale nie jest z nią tożsama. Nie ma jednej uniwersalnej, uzgodnionej definicji edukacji zdrowotnej. Na przykład

Czytaj więcej »
Profibaza publikacje
Jarosław Augustyniak

Szczepienia ochronne

W XX w. szczepionki i programy szczepień zapobiegły epidemiom wielu chorób, które zagrażają zdrowiu i życiu. Z tego powodu uznawane są za jedno znajwiększych osiągnięć

Czytaj więcej »
Profibaza publikacje
Jarosław Augustyniak

Zdrowie we wszystkich politykach

Zdrowie we wszystkich politykach (Health in All Policies, HiAP) jest podejściem do polityk publicznych we wszystkich sektorach, w którym w systematyczny sposób uwzględnia się wpływ

Czytaj więcej »

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami bezpośrednio,
lub skorzystaj z formularza obok.

ProfiBaza
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO 
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
tel. 22 54 21 412
e-mai: profibaza-kontakt@pzh.gov.pl

RODO Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wypełniając poniższy formularz oraz klikając przycisk “Wyślij” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w w.w. celu.

INTERAKTYWNA MAPA POLSKI

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA

PARTNERZY PROJEKTU

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA

Logo NIZP-PZH

Projekt ProfiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00

PARTNERZY PROJEKTU

Partnerzy
ProfiBaza - celem projektu jest budowa cyfrowego repozytorium oraz udostępnienie zasobów informacji dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
Skip to content