| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl
There is nothing to show here!
Slider with alias test_revo not found.
ProfiBaza logotyp po lewej stronie znak graficzny niebiesko granatowe paski na kształt sześciokąta po prawej stronie granatowo niebieska graficzna forma nazwy ProfiBaza

PROFIBAZA – cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II E-administracja i otwarty rząd.

System ProfiBaza dostępny jest pod adresem https://profibaza.pzh.gov.pl

PLANOWANY OKRES REALIZACJI PROJEKTU

od 01 marca 2018 do 29 maja 2021

REALIZATOR PROJEKTU

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PHZ – Państwowy Instytut Badawczy

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE:

24 044 732,84 zł

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE (w kolejności alfabetycznej)

 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Ministerstwo Zdrowia

CEL GŁÓWNY PROJEKTU PROFIBAZA

Celem głównym projektu jest udostępnienie do ponownego wykorzystania w celach poznawczych, naukowych, administracyjnych i komercyjnych gromadzonych przez NIZP PZH – PIB oraz inne podmioty zasobów informacji sektora publicznego dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia, a także sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

Grupami docelowymi – odbiorcami projektu są:

 • urzędy centralne (ministerstwa, agendy rządowe),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • podmioty sektora ochrony zdrowia,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • instytucje kształcące (m.in. szkoły wyższe),
 • organizacje pozarządowe (OPP/NGOs),
 • przedsiębiorstwa (m.in. sektora farmaceutycznego, sportu i rekreacji),
 • media,
 • ogół społeczeństwa.

DANE I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Planowana jest digitalizacja posiadanych zasobów analogowych, integracja zbiorów cyfrowych oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium dla danych z zakresu:

 1. wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną:
 • druk MZ – 53 (higiena dzieci i młodzieży)
 • druk MZ – 49 (działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia)
 1. programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej Jednostek Samorządu Terytorialnego:
 • Projekt programu wraz z pismem przewodnim
 • Raport Działu Programów Polityki Zdrowotnej
 • Aneks dot. danego problemu zdrowotnego wykorzystywany w trakcie tworzenia raportu
 • Opinia Rady Przejrzystości
 • Opinia Prezesa AOTMiT
 • Raport końcowy z realizacji programu
 • Rekomendacje w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów, warunków realizacji programów dot. danej choroby lub problemu zdrowotnego
 1. Narodowego Programu Zdrowia:
 • Roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
 1. sytuacji zdrowotnej ludności Polski:
 • Badanie chorobowości szpitalnej ogólnej
 • Dane dotyczące umieralności (GUS).

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU

ProfiBaza logotyp po lewej stronie znak graficzny niebiesko granatowe paski na kształt sześciokąta po prawej stronie granatowo niebieska graficzna forma nazwy ProfiBaza

System ProfiBaza pozwoli:

 • generować dane oraz raporty dotyczące sytuacji zdrowotnej ludności Polski oraz podejmowanych działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia na danym terenie,
 • otrzymać dostęp do rejestru programów zdrowotnych i innych interwencji zdrowia publicznego w kontekście ich planowania oraz sprawozdawania podjętych działań (automatyzacja procesów administracyjnych oraz ścieżki sprawozdawczej dla realizatorów),
 • dotrzeć do każdego obywatela z informacją o programach promocji zdrowia i profilaktyki chorób planowanych i realizowanych w jego miejscu zamieszkania.

Projekt ProfiBaza to unikatowa szansa na stworzenie zbioru danych, który po raz pierwszy w Polsce pokaże, jakie działania zdrowia publicznego są podejmowane, czy odpowiadają one potrzebom zdrowotnym społeczności lokalnych, ile one kosztują i jakie są ich efekty.

Ponadto udostępnienie systemu informacji na temat zdrowia umożliwi podejmowanie racjonalnych i opartych na dowodach decyzji, wzmocni krajowy system zdrowotny oraz umożliwi lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, będącymi w dyspozycji administracji rządowej i samorządowej.

FAQ

W wyniku realizacji projektu zostanie udostępniony system informatyczny za pomocą którego będą udostępniane dane z zakresów:

 • wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • działań w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz wyników jego realizacji,
 • sytuacji zdrowotnej ludności Polski (umieralność, chorobowość hospitalizowana, indeks deprywacji, struktura statusów społecznych osób ubezpieczonych).

Nie, system ProfiBaza zawiera tylko informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce.

Głównym celem projektu jest udostępnienie do ponownego wykorzystania w celach poznawczych, naukowych, administracyjnych i komercyjnych gromadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Główny Urząd Statystyczny danych na temat profilaktyki chorób i promocji zdrowia oraz sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce poprzez digitalizację zasobów analogowych i integrację zbiorów cyfrowych zgromadzonych dokumentów oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium, a także udostępnienie interaktywnych narzędzi do analizy danych.

Dane dotyczą sprawozdawanych organy administracji centralnej oraz jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyki chorób i promocji zdrowia, programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej, a także sytuacji zdrowotnej ludności Polski.

Głównym realizatorem systemu ProfiBaza jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Z Realizatorem projektu ściśle współpracują m.in.: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.

Wśród użytkowników ProfiBazy można wyróżnić podmioty należące zarówno do sektora publicznego (urzędy i instytucje będące jednostkami sektora finansów publicznych), jak i odbiorców należących do sektora prywatnego. Ważną grupą odbiorców Projektu stanowią także obywatele, osoby zainteresowane danymi z zakresu zdrowia publicznego, profilaktyki, realizowanych programów zdrowotnych czy sytuacji zdrowotnej grupy wiekowej w jakiej się znajdują, obszaru który zamieszkują itp.

Odbiorcami projektu są urzędy centralne (ministerstwa, agendy rządowe), jednostki samorządu terytorialnego, stacje sanitarno-epidemiologiczne, podmioty sektora ochrony zdrowia, instytuty naukowo-badawcze, instytucje kształcące (m.in. szkoły wyższe), organizacje pozarządowe (OPP/NGOs), jak i przedsiębiorstwa (m.in. sektora farmaceutycznego, sportu i rekreacji), media, a także ogół społeczeństwa.

Zdigitalizowano i udostępniono dane z zakresów:

 • wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • działań w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz wyników jego realizacji,
 • sytuacji zdrowotnej ludności Polski (umieralność, chorobowość hospitalizowana, indeks deprywacji, struktura statusów społecznych osób ubezpieczonych).

W ramach systemu ProfiBaza prezentowane będą wybrane aspekty profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w tym sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży (Sprawozdania MZ-53) oraz sprawozdanie z działalności oświatowo- zdrowotnej i promocji zdrowia (Sprawozdania MZ-49).

W systemie ProfiBaza umieszczone zostaną dokumenty związane z programami polityki zdrowotnej realizowanymi na podstawie rekomendacji lub opiniowanymi przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. System zgromadzi także dane dotyczące zadań zdrowia publicznego sprawozdawane w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

W systemie ProfiBaza umieszczona zostanie roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

Zespół tworzą przedstawiciele Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II E-administracja i otwarty rząd.

NIZP-PZH zgromadził unikatowy zasób danych dotyczących zdrowia publicznego, działań podejmowanych na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej mających na celu profilaktykę chorób i promocję zdrowia wśród mieszkańców kraju.

Tak, dane zgromadzone w systemie będą dostępne do pobrania w różnych formatach w celach poznawczych, naukowych, administracyjnych i komercyjnych. Warunkiem rozpowszechniania danych będzie umieszczenie informacji o źródle ich pochodzenia.

Pełna wersja systemu dostępna będzie od 1 czerwca 2021 r.

Nie, korzystanie z systemu ProfiBaza jest bezpłatne.

System ProfiBaza będzie zintegrowany z Internetowym Kontem Pacjenta, na którym dostępne będą spersonalizowane informacje dotyczące działań prozdrowotnych realizowanych lokalnie.

Nie, bezpośrednio poprzez system ProfiBaza nie ma takiej możliwości.

Tak, przewidziane są takie szkolenia. Harmonogram szkoleń będzie aktualizowany na stronach ProfiBazy.

Nie, na tym etapie nie jest przewidziana taka aplikacja.

W ProfiBazie są przewidziane dwie grupy odbiorców:

 1. Użytkownicy instytucjonalni – po zalogowaniu się do systemu będą wprowadzać sprawozdania z zakresu zdrowia publicznego oraz otrzymają dostęp do aktualnych danych objętych projektem,
 2. Użytkownicy indywidualni – bez zalogowania będę mogli korzystać z udostępnionych danych.

Nie, w systemie ProfiBaza nie ma takiej funkcjonalności.

Nie, w systemie ProfiBaza nie ma takiej funkcjonalności.

Nie, nie są przewidziane ograniczenia czasowe w korzystaniu z systemu.

System ProfiBaza będzie dostępny w języku polskim.

Tak, dane będą systematycznie aktualizowane.

KOMPLEKSOWOŚĆ

Pierwsze w Polsce repozytorium z bogatym zasobem danych historycznych oraz możliwością gromadzenia aktualnych danych o programach zdrowotnych i interwencjach z obszaru zdrowia publicznego.

CYFRYZACJA

Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce

DOSTĘPNOŚĆ

Zwiększenie dostępności danych dla pracowników podmiotów bezpośrednio zajmujących się tematyką zdrowia w Polsce, zapewnienie dostępu do cennych danych publicznych, zwiększenie przepływu informacji.

FUNKCJONALNOŚĆ

Intuicyjny portal pozwalający na samodzielną analizę zsynchronizowanych danych dzięki funkcjom takim jak m.in. generowanie profili zdrowotnych wybranych obszarów kraju.

PUBLIKACJE

Wypadkowe zatrucia są w Polsce trzecią przyczyną zgonów w wyniku wypadków, a jednocześnie jedną z rzadszych przyczyn hospitalizacji
Aktualności
Marta Kaczanowska

Wypadkowe zatrucia w Polsce

Wypadkowe zatrucia są w Polsce trzecią przyczyną zgonów w wyniku wypadków, a jednocześnie jedną z rzadszych przyczyn hospitalizacji (od 2% do 3% hospitalizacji związanych z

Czytaj więcej »

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami bezpośrednio,
lub skorzystaj z formularza obok.

ProfiBaza
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
e-mail: pomoc-profibaza@pzh.gov.pl 

RODO Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wypełniając poniższy formularz oraz klikając przycisk “Wyślij” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w w.w. celu.

* – pola wymagane

INTERAKTYWNA MAPA POLSKI

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA

PARTNERZY PROJEKTU

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA

Projekt ProfiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00

PARTNERZY PROJEKTU

Partnerzy
ProfiBaza - celem projektu jest budowa cyfrowego repozytorium oraz udostępnienie zasobów informacji dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
Skip to content