pzh@pzh.gov.pl

GŁÓWNE CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest udostępnienie zasobów informacji dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia, a także sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce gromadzonych przez NIZP-PZH oraz inne podmioty sektora publicznego. Możliwe będzie ponowne ich wykorzystanie w celach poznawczych, naukowych, administracyjnych i komercyjnych.

Planowana jest digitalizacja posiadanych danych analogowych, integracja zbiorów cyfrowych oraz zbudowanie nowoczesnego repozytorium dla informacji z zakresu:
• wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną
• programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej Jednostek Samorządu Terytorialnego
• Narodowego Programu Zdrowia
• sytuacji zdrowotnej ludności Polski.

Grupami docelowymi – odbiorcami projektu będą zarówno urzędy centralne (ministerstwa, agendy rządowe), jednostki samorządu terytorialnego, stacje sanitarno-epidemiologiczne, podmioty sektora ochrony zdrowia, instytuty naukowo-badawcze, instytucje kształcące (m.in. szkoły wyższe), organizacje pozarządowe (OPP/NGOs), jak i przedsiębiorstwa (m.in. sektora farmaceutycznego, sportu i rekreacji), media, a także ogół społeczeństwa.

Projekt ProfiBaza to unikatowa szansa na stworzenie zbioru danych, który po raz pierwszy w Polsce pokaże, jakie działania z zakresu zdrowia publicznego są podejmowane, czy odpowiadają one potrzebom zdrowotnym społeczności lokalnych, ile kosztują i jakie są ich efekty. Ponadto udostępnienie systemu informacji na temat zdrowia umożliwi podejmowanie racjonalnych i opartych na dowodach decyzji, wzmocni krajowy system zdrowotny oraz pozwoli na lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, będącymi w dyspozycji administracji rządowej i samorządowej.

ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014-2020 w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00.
Okres trwania projektu to 36 miesięcy (od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2021 r.).
Realizator projektu: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Instytucje współpracujące: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.

PLIKI DO POBRANIA