pzh@pzh.gov.pl

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy ogólny zakres usług, jakimi się zajmujemy.

Wszystkie nasze prace wyceniane są indywidualnie. Oferta zostanie przygotowana po wnikliwej analizie potrzeb, zależnej od wielkości zlecenia oraz zastosowanych materiałów i metod.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz kontaktu. W razie potrzeby, udzielimy Państwu wyczerpujących informacji.

Kontakt
e-mail:  biurosprzedazy@pzh.gov.pl

Oferta:

 1. Ekspertyzy i opinie z zakresu organizacji i finansowania w ochronie zdrowia w tym szczególnie obliczanie kosztów bezpośrednich, pośrednich i społecznych chorób w perspektywie wpływu na zdrowie publiczne i system opieki zdrowotnej.

 1. Konsultacje z zakresu: zdrowia publicznego, organizacji i zarządzania i ekonomiki zdrowia.

Przykłady zadań:

• Badanie zarządzania finansami podmiotów leczniczych,
• Analiza efektywności nakładów w odniesieniu do podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
• Analiza zależności między środkami finansowania opieki zdrowotnej uzyskanymi przy kontraktowaniu, a kosztami realizacji usług zdrowotnych,
• Wycena kosztów pozamedycznym procedur w szpitalach,
• Koszty społeczne chorób w Polsce i ich wpływ na system opieki zdrowotnej i budżet płatnika,

Oferta:

Prace badawcze z zastosowaniem metod inżynierii genetycznej, m.in. klonowanie genów z użyciem różnych plazmidów, nadekspresja białek, ekspresja białek modyfikowanych, rekombinacja, mutageneza zlokalizowana (site-directed mutagenesis), tworzenie mutantów delecyjnych, itp.

 1. Izolacja i oczyszczanie białek (bakteryjnych i/lub ulegających ekspresji w szczepach bakterii).

 2. Oznaczanie ilości białka.

 3. Wykrywanie specyficznych białek metodą Western Blot.

 4. Oznaczanie ilości endotoksyn bakteryjnych w różnego rodzaju preparatach/produktach pochodzenia bakteryjnego.

 5. Badanie zmienności genetycznej oraz analizy pokrewieństwa szczepów/izolatów bakteryjnych z zastosowaniem różnych metod np. MLVA, MLST, PFGE, AFLP, RAPD, sekwencjonowanie wybranych fragmentów DNA, itp., w tym zmienności szczepów produkcyjnych.

 6. Badania mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki (ale tą tematyką zajmuje się przede wszystkim Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych).

 7. Badania in vivo na modelach zwierzęcych (obecnie: myszy i świnki morskie) w warunkach zwierzętarni konwencjonalnej, w tym przygotowanie wymaganej dokumentacji do uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

 8. Wydawanie orzeczeń kontroli seryjnej wstępnej lub zwolnienia z obowiązku kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych.

Pliki do pobrania:

Cennik
Instrukcja dla Zgłaszającego produkt leczniczy do zwolnienia z obowiązku KSW
Instrukcji dla Zgłaszającego produkt leczniczy immunologiczny lub krwiopochodny do kontroli seryjnej wstępnej
Zgłoszenie produktu leczniczego immunologicznego lub krwiopochodnego do kontroli seryjnej wstępnej

Laboratorium Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH oferuje usługę molekularnego typowania (genotypowania) szczepów bakteryjnych metodą makrorestrykcyjnej analizy genomowego DNA i elektroforezy w zmiennym polu elektrycznym (REA-PFGE). Usługa obejmuje uzyskanie profili PFGE, ich analizę przy użyciu programu bioinformatycznego BioNumerics v. 6.6 (Applied Maths, Belgia) wraz z opracowaniem wyników w formie ekspertyzy do badań naukowych lub dochodzenia epidemiologicznego.

1. Klauzula dot. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
2. Wniosek o wydanie/przedłużenie opinii o preparacie dezynfekcyjnym
3. Lista preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej niezanieczyszczonej znacznie krwią pozytywnie zaopiniowanych przez NIZP-PZH
4. Lista preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni pozytywnie zaopiniowanych przez NIZP-PZH.
5. Cennik

Działalność naukowa i ekspercka
• Badanie i ocena jakości mikrobiologicznej żywności i przedmiotów użytku, przygotowywanie opinii i ekspertyz,
• Wdrażanie i walidacja nowy,ch metod badań dotyczących zanieczyszczeń mikrobiologicznych
• Oznaczanie lekooporności szczepów chorobotwórczych izolowanych z żywności,
• Badanie wpływu działania wysokich ciśnień hydrostatycznych na drobnoustroje z uwzględnieniem różnych warunków środowiskowych,
• Ocena skuteczności działania preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego,
• Ocena ryzyka w zakresie zanieczyszczenia mikrobiologicznego żywności,
• Działalność naukowo badawcza w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami żywności, ocena wielkości narażenia i badanie mechanizmów ich szkodliwego działania,
• Ocena bezpieczeństwa żywności w zakresie spełniania wymagań prawnych,
• Opracowywanie opinii i ekspertyz w ww. zakresie,
• Szkolenie pracowników w zakresie nowych regulacji prawnych i nowych metod badania żywności,
• Ocena toksykologiczna nowych składników żywności i preparatów dla przemysłu spożywczego,
• Ocena bezpieczeństwa nowej żywności, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
• Opracowywanie, adaptacja metod analitycznych wybranych zanieczyszczeń żywności,
• Udział w opracowywaniu, weryfikacji, opiniowaniu krajowych i międzynarodowych aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa żywności i pasz,
• Udział w opracowywaniu, weryfikacji, opiniowaniu krajowych i międzynarodowych aktów prawnych oraz dokumentów normalizacyjnych z dziedziny bezpieczeństwa żywności,
• Ocena bezpieczeństwa żywności w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących:
– substancji dodatkowych,
– substancji pomagających w przetwarzaniu,
– aromatów,
• Opracowywanie opinii i ekspertyz w ww. zakresie,
• Prowadzenie szkoleń w zakresie: dodatków do żywności,
• Ocena ryzyka dla zdrowia związanego z migracją substancji szkodliwych dla zdrowia z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, opracowywanie opinii naukowych w tym zakresie, szkolenia z zakresu ustawodawstwa dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Żywności

• Laboratorium Zakładu posiada akredytację w zakresie oznaczania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych żywności oraz migracji z materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.04.2004, Dz.U. Nr 97 poz. 976) w zakresie badania:
– mikotoksyn,
– pierwiastków szkodliwych dla zdrowia,
– syntetycznych barwników,
– histaminy,
– azotanów i azotynów,
– zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności,
– WWA

w zakresie badania z materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością:
– migracji globalnej ,
– migracji pierwiastków szkodliwych dla zdrowia.

Zakład organizuje badania biegłości oraz szkolenia z ww. zakresu

Działalność usługowa

• Atestacja obligatoryjna materiałów i produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. poz.2294,w tym

– materiały, powłoki wyrobów i urządzeń służących do uzdatniania, magazynowania i przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, wody użytkowej, grzewczej, przepływowej i technologicznej, powłoki i preparaty antykorozyjne,
– preparaty służące do uzdatniania i dezynfekcji i wody,
– filtry i inne urządzenia służące do doczyszczania wody wodociągowej,

• Atestacja pozostałych materiałów i wyrobów takich jak:

– materiały wykończeniowe i wyroby budowlane,
– wyroby branży motoryzacyjnej,
– materiały i wyroby stosowane w środowisku domowym, w obiektach użyteczności publicznej, zakładach usługowych, itp.,
– materiały i preparaty służące do remediacji (oczyszczania) gleby i wody,
preparaty bakteryjne i enzymatyczne do rozkładu związków organicznych w ściekach, wysypiskach śmieci, itp.,
– preparaty sanityzujące (wyjaławiające) i dezodoryzujące stosowane w gospodarce komunalnej, preparaty stosowane w technologiach przemysłowych,
– wyroby i urządzenia stosowane w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
– armatury i wyposażenia sanitarnego i rehabilitacyjnego w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

•  Opracowanie opinii/ ekspertyz w zakresie oceny i higieny bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska na rzecz instytucji państwowych oraz podmiotów prywatnych
• Kursy i szkolenia w zakresie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
• Badania związane procedurą atestacyjną (np. biofilmu)
• Badania mikrobiologiczne wody, powietrza, biofilmu, borowin (peloidów)
• Badania fizykochemiczne

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 509

Zakres akredytacji laboratorium badawczego AB 509

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PELOIDÓW (BOROWIN)

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH rozszerzył zakres badań usługowych realizowany przez Pracownię Mikrobiologii Sanitarnej o oznaczenia parametrów mikrobiologicznych peloidów (borowin).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. 2006, Nr 80 poz. 565) w Pracownii Mikrobiologii Sanitarnej wykonywane są następujące badania wskaźników zanieczyszczenia mikrobiologicznego borowin: Enterobacteriaceae, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans.

Badania mikrobiologiczne biopreparatów i peloidów (borowin)
Cena netto
Enterobacteriaceae  214,00 zł
Bakterie grupy coli 191,00 zł
Escherichia coli 135,00 zł
Staphylococcus aureus 324,00 zł
Clostridium perfringens 255,00 zł
Pseudomonas aeruginosa 130,00 zł
Candida albicans 149,00 zł

OBNIŻKA CEN BADAŃ POWIETRZA

Od dnia 01.02.2019r. uległ zmianie cennik naszych badań usługowych.

W zakresie badania jakości powietrza pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych – ogólna liczba bakterii, grzybów – obniżyliśmy cenę z 766,00zł na 400,00zł (netto). Rozdzieliliśmy również badania dwóch parametrów, bakterii i grzybów, koszt pojedynczej analizy to 250,00 zł (netto). Wszystkie powyższe ceny obejmują pobranie i analizę próbki z jednego punktu pomiarowego. Badania objęte są zakresem akredytacji nr AB 509.

Zakres badań akredytowanych

• PN – EN ISO 19458: 2007 Jakość wody-pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych 
• PN – EN ISO 6222:2004 Jakość wody – Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym 
• PB-04-LHK/M ed.01: 2012.12.21 Ocena podatności materiałów przeznaczonych do kontaktu z wodą na powstawanie biofilmu metoda pomiaru bioluminescencji

Badania  prowadzone w ramach zakresu elastycznego

• PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 Jakość wody- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli – Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej 
• PN-EN ISO 11731:2017 Jakość wody — Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1
• PN – EN ISO 16266: 2009 Jakość wody Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej 
• PN EN ISO 7899-2:2004 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Część 2: Metoda filtracji membranowej 
• PB-01-LHK/M ed. 04: 2012.04.30 Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów (bakterii, grzybów) metodą zderzeniową 

Zakres badań nieakredytowanych

• PN-EN 2646-2:2001 Jakość wody – Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia). Część 2: Metoda filtracji membranowej 
• PN-EN ISO 14189:2014 Jakość wody – Oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens. Metoda filtracji membranowej 
• Metodyka PZH ZHK:2007 Badania w kierunku wykrywania i izolacji gronkowców koagulazo-dodatnich z środowiska wodnego 
• Badanie oznaczania ogólnej liczby bakterii, pleśni i grzybów na powierzchniach (blaty, ściany, podłogi, sprzęt itp.) Metoda płytek odciskowych 
• Wykrywanie obecności w wodzie i w ściekach pierwotniaków pasożytniczych Cryptosporidium i Giardia wg. ISO 15553:2006 – Water quality – Isolation and enumeration of Cryptosporidium oocyst and Giardia cysts from water.

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Zakres badań akredytowanych

• Badanie zawartości pierwiastków w wodzie mających znaczenie zdrowotne metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES) wg PB-01-LHK/W ed. 04 z dnia 14.04.2014,
• oznaczanie wielopierwiastkowe: As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Zn, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn, Ca, Mg, Na
• oznaczanie pojedynczych pierwiastków: As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn, Ca, Mg, Na,
• Badanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodzie – benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu i indeno[1,2,3-cd]pirenu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną po wstępnym zatężeniu analitów za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) wg PB-02-LHK/W  ed. 03 z dnia 14.04.2014,
• Badanie zawartości ubocznych produktów dezynfekcji wody (chloranów, chlorynów, bromianów i bromków) w wodzie metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną wg PB-03-LHK/W ed. 06 z dnia 23.02.2018.

Zakres badań nieakredytowanych

• Oznaczanie pierwiastków w wodzie metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES):
– oznaczanie wielopierwiastkowe: Ba, Sr, Li
– oznaczanie pojedynczych pierwiastków: Ag, B,
• Badanie zawartości ubocznych produktów dezynfekcji wody (trichlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu) w wodzie metodą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów,
• Badanie wymywalności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu i indeno[1,2,3-cd]pirenu z materiałów stosowanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i innych materiałów metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną po wstępnym zatężeniu analitów za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE),
• Badanie wymywalności metali z filtrów służących do oczyszczania wody,
• Badanie wymywalności metali z armatury (w tym z baterii),
• Badanie wymywalności metali z materiałów stosowanych w procesach uzdatniania wody (piasek, węgiel aktywny, wymieniacze jonowe, wapno hydratyzowane itp.).

Oferta dotyczy testów specjalistycznych:

• urządzeń stosowanych w radiografii ogólnej analogowej,
• urządzeń stosowanych w radiografii ogólnej cyfrowej,
• urządzeń stosowanych w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej,
• urządzeń stosowanych w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej,
• urządzeń stosowanych w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej,
• urządzeń stosowanych w stomatologii – aparaty do zdjęć wewnątrzustnych,
• urządzeń stosowanych we fluoroskopii i angiografii,
• urządzeń stosowanych w mammografii analogowej,
• urządzeń stosowanych w mammografii cyfrowej,
• urządzeń stosowanych w tomografii komputerowej,
• monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.

Zakład prowadzi badania pomiaru naturalnej promieniotwórczości zawartości toru 228Th, radu 226Ra i potasu 40K w surowcach, materiałach budowlanych i odpadach przemysłowych (wydawane jest Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej).

Badania zawartości radionuklidów γ- promieniotwórczych w żywności i próbach środowiskowych.

Pomiar stężenia radonu, radu, trytu, całkowitej aktywności alfa, beta w wodzie i stężenie radonu w powietrzu.

Wzór zlecenia na badanie promieniotwórczości naturalnej w materiałach budowlanych

 1. Opracowanie ekspertyz z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia,

 2. Recenzje publikacji dotyczących promocji zdrowia i zdrowia publicznego,

 3. Opiniowanie w zakresie etyki badań (w pracach Komisji Etycznej NIZP-PZH),

 4. Konsultacje dla pracowników WSSE i PSSE oraz osób zatrudnionych w ochronie zdrowia w związku z trybem kończenia przewodów specjalizacyjnych z zakresu epidemiologii (II), higieny i epidemiologii (I) oraz higieny (II),

 5. Konsultacje dotyczące możliwości otwierania przewodów doktorskich w NIZP-PZH oraz specjalizacyjnych w nowym systemie (zdrowie publiczne, epidemiologia) oraz specjalizowania się nie-lekarzy,

 6. Konsultacje związane z wdrażaniem programów promocji zdrowia i profilaktyki dla różnych grup ludności,

 7. Konsultacje dotyczące metodyki oceny materiałów informacyjnych,

 8. Konsultacje dotyczące zakresu tematycznego kursów dla lekarzy specjalności podstawowych i szczegółowych,

 9. Konsultacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 10. Konsultacje dotyczące warunków sanitarno-higienicznych w szkołach oraz higieny procesu nauczania,

 11. Konsultacje i współautorstwo materiałów informacyjnych dla pracowników służby zdrowia i pracowników socjalnych,

 12. Kursy i szkolenia z zakresu promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Oferta:

 1. Badania serologiczne w kierunku chorób pasożytniczych, takich jak toksoplazmoza, toksokaroza, bąblowica, włośnica, wągrzyca.

 2. Badania mikroskopowe na obecność pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych

 3. Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii, Pneumocystis jiroveci, Babesia spp.

 4. Badania krwi w kierunku malarii

 5. Badania serologiczne w kierunku przenoszonych przez kleszcze zakażeń bakteryjnych wywołanych przez Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Bartonella spp., Coxiella burnetii; Rickettsia spp. oraz zakażeń wywoływanych przez Chlamydophila spp., Chlamydia spp., Leptospira sp.

 6. Wykrywanie DNA Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Bartonella spp., Coxiella burnetii; Rickettsia spp., Chlamydophila spp., Leptospira sp.

1. Opracowywanie ocen i raportów dotyczących substancji czynnych i środków ochrony roślin w zakresie zgodnym z upoważnieniem MRIRW (obszar objęty certyfikatem ISO 9001):
• Oddziaływanie środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (sekcja pozostałości, w tym metody analityczne);
• Właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne środka ochrony roślin, w tym jego substancji czynnej (sekcja fizykochemia, w tym metody analityczne).

2. Opracowywanie ocen i raportów w procesie ustalania wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP) pozostałości i tolerancji importowych zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 396/2005 i Nr 1107/2009.

3. Opracowywanie ocen ryzyka dla konsumentów związanego z pobraniem pozostałości pestycydów z żywnością (obszar objęty certyfikatem ISO 9001) – np. dla producentów środków ochrony roślin, sieci handlowych, producentów żywności i laboratoriów komercyjnych.

4. Ocena ryzyka dla konsumenta w przypadku przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w żywności dla systemu RASFF (obszar objęty certyfikatem ISO 9001).

5. Ocena ryzyka w przypadku stwierdzenia obecności persystentnych związków halogenoorganicznych w żywności.

6. Interpretacja wyników analiz pozostałości pestycydów w żywności pod kątem ich bezpieczeństwa dla konsumenta – np. dla organizacji pozarządowych (NGO).

7. Opiniowanie kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych.

8. Opiniowanie międzynarodowych i krajowych dokumentów dotyczących pestycydów i trwałych związków organicznych.

9. Organizowanie szkoleń w zakresie:

• oceny ryzyka; 
• interpretacji przepisów dotyczących zagrożeń związanych z obecnością pozostałości • pestycydów w żywności; 
• interpretacji wyników badań pozostałości pestycydów i innych zanieczyszczeń halogenoorganicznych w żywności.

10. Atestacja wyrobów pod kątem bezpieczeństwa dla użytkowników. Okres ważności dla atestów wydawanych przez Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego wynosi 3 lata.

Oferta analityczna:

•  Oznaczanie persystentnych halogenoorganicznych związków w różnych elementach środowiska i tkankach ludzi.
• Opracowywanie chromatograficznych metod rozdziału z wykorzystaniem technik GC/MS, GC/ECD, HPLC/DAD.

Oferta:
Badania diagnostyczne:
-badania serologiczne w kierunku zakażeń wirusowych,
-badania wykrywające materiał genetyczny wirusów DNA i RNA,
-badania histopatologiczne.
Działalność usługowa:
-właściwości wirusobójcze preparatów do dezynfekcji.

Skip to content