| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy ogólny zakres usług, jakimi się zajmujemy.

Wszystkie nasze prace wyceniane są indywidualnie. Oferta zostanie przygotowana po wnikliwej analizie potrzeb, zależnej od wielkości zlecenia oraz zastosowanych materiałów i metod.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz kontaktu. W razie potrzeby, udzielimy Państwu wyczerpujących informacji.

Kontakt
e-mail:  biurosprzedazy@pzh.gov.pl

TESTY UREAZOWE DO WYKRYWANIA BAKTERII HELICOBACTER PYLORI  

Zapraszamy do zakupu szybkich testów ureazowych  stosowanych w diagnostyce przewodu pokarmowego w zakresie wykrywania Helicobacter pylori w bioptatach z żołądka lub dwunastnicy.

Oferta skierowana jest do gabinetów lekarskich, szpitali, uczelni oraz firm zajmujących się dystrybucją wyrobów medycznych.

Testy mogą być stosowane wyłącznie w gabinetach lekarskich, w których obsługa testu przeprowadzona jest przez personel medyczny

Wytwórca / Dystrybutor: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

Produkty 

TEST UREAZOWY (Mokry)

TEST UREAZOWY Mokry nr kat. TU 101 to opracowany przez pracowników naukowych,
pierwszy na polskim rynku sprawdzony test ureazowy w diagnostyce przewodu pokarmowego w zakresie wykrywania Helicobacter pylori w wycinkach błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy dzieci i dorosłych.

– szybkość reakcji,
– wysoka czułość i specyficzność,
– krótki czas odczytu 1-60 minut,
– łatwość wykonania,
– możliwość oceny stopnia zakażenia,
– możliwość oceny skuteczności leczenia po kuracji antybiotykowej,
– trwałość przechowywania do 2 lat w temperaturze pokojowej,

TEST UREAZOWY (Suchy) 

H.p. Swift-Test SUCHY nr kat. GP 103 –  to zmodyfikowany test o przyspieszonym działaniu, niewymagający dodatku wody. Suche testy ureazowe, stosowane są w wielu krajach, w tym od 2020 r. w USA.

– prostota wykonania badania,
– wysoka czułość i specyficzność,
– szybki wynik badania  od 1 – 15 min.
– możliwość oceny stopnia zakażenia
– trwałość przechowywania do 2 lat w temperaturze pokojowej,

Główną różnicą między testami jest fakt, iż do suchego testu nie dodajemy wody podczas wykonywania badania.

Rejestracja 

Urząd rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Warszawa

U.S. FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) Registration –  Medical Device Registation

Certyfikat ISO 13 485

PN-EN ISO 13 485 : 2016-04/AC:2018-06

Współpraca:  zapewniamy indywidualne podejście do współpracy z bezpośrednimi odbiorcami oraz firmami prowadzącymi sprzedaż w kraju i za granicą.

Kontakt

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB
Pracownia Helicobacter Pylori
ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa

tel. (022) 55 09 667; (022) 55 09 959
e-mail: testy@pzh.gov.pl

Oferta:

 1. Ekspertyzy i opinie z zakresu organizacji i finansowania w ochronie zdrowia w tym szczególnie obliczanie kosztów bezpośrednich, pośrednich i społecznych chorób w perspektywie wpływu na zdrowie publiczne i system opieki zdrowotnej.

 1. Konsultacje z zakresu: zdrowia publicznego, organizacji i zarządzania i ekonomiki zdrowia.

Przykłady zadań:

• Badanie zarządzania finansami podmiotów leczniczych,
• Analiza efektywności nakładów w odniesieniu do podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
• Analiza zależności między środkami finansowania opieki zdrowotnej uzyskanymi przy kontraktowaniu, a kosztami realizacji usług zdrowotnych,
• Wycena kosztów pozamedycznym procedur w szpitalach,
• Koszty społeczne chorób w Polsce i ich wpływ na system opieki zdrowotnej i budżet płatnika,

Oferta:

Prace badawcze z zastosowaniem metod inżynierii genetycznej, m.in. klonowanie genów z użyciem różnych plazmidów, nadekspresja białek, ekspresja białek modyfikowanych, rekombinacja, mutageneza zlokalizowana (site-directed mutagenesis), tworzenie mutantów delecyjnych, itp.

 1. Izolacja i oczyszczanie białek (bakteryjnych i/lub ulegających ekspresji w szczepach bakterii).

 2. Oznaczanie ilości białka.

 3. Wykrywanie specyficznych białek metodą Western Blot.

 4. Oznaczanie ilości endotoksyn bakteryjnych w różnego rodzaju preparatach/produktach pochodzenia bakteryjnego.

 5. Badanie zmienności genetycznej oraz analizy pokrewieństwa szczepów/izolatów bakteryjnych z zastosowaniem różnych metod np. MLVA, MLST, PFGE, AFLP, RAPD, sekwencjonowanie wybranych fragmentów DNA, itp., w tym zmienności szczepów produkcyjnych.

 6. Badania mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki (ale tą tematyką zajmuje się przede wszystkim Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych).

 7. Badania in vivo na modelach zwierzęcych (obecnie: myszy i świnki morskie) w warunkach zwierzętarni konwencjonalnej, w tym przygotowanie wymaganej dokumentacji do uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

 8. Wydawanie orzeczeń kontroli seryjnej wstępnej lub zwolnienia z obowiązku kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych.

Pliki do pobrania:

Cennik
Instrukcja dla Zgłaszającego produkt leczniczy do zwolnienia z obowiązku KSW
Instrukcji dla Zgłaszającego produkt leczniczy immunologiczny lub krwiopochodny do kontroli seryjnej wstępnej
Zgłoszenie produktu leczniczego immunologicznego lub krwiopochodnego do kontroli seryjnej wstępnej

Laboratorium Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH – PIB oferuje usługę molekularnego typowania (genotypowania) szczepów bakteryjnych metodą makrorestrykcyjnej analizy genomowego DNA i elektroforezy w zmiennym polu elektrycznym (REA-PFGE). Usługa obejmuje uzyskanie profili PFGE, ich analizę przy użyciu programu bioinformatycznego BioNumerics v. 6.6 (Applied Maths, Belgia) wraz z opracowaniem wyników w formie ekspertyzy do badań naukowych lub dochodzenia epidemiologicznego.

1. Klauzula dot. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
2. Wniosek o wydanie/przedłużenie opinii o preparacie dezynfekcyjnym
3. Lista preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej niezanieczyszczonej znacznie krwią pozytywnie zaopiniowanych przez NIZP PZH -PIB
4.Lista preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni pozytywnie zaopiniowanych przez NIZP PZH – PIB.

Działalność naukowa i ekspercka
• Badanie i ocena jakości mikrobiologicznej żywności i przedmiotów użytku, przygotowywanie opinii i ekspertyz,
• Wdrażanie i walidacja nowy,ch metod badań dotyczących zanieczyszczeń mikrobiologicznych
• Oznaczanie lekooporności szczepów chorobotwórczych izolowanych z żywności,
• Badanie wpływu działania wysokich ciśnień hydrostatycznych na drobnoustroje z uwzględnieniem różnych warunków środowiskowych,
• Ocena skuteczności działania preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego,
• Ocena ryzyka w zakresie zanieczyszczenia mikrobiologicznego żywności,
• Działalność naukowo badawcza w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami żywności, ocena wielkości narażenia i badanie mechanizmów ich szkodliwego działania,
• Ocena bezpieczeństwa żywności w zakresie spełniania wymagań prawnych,
• Opracowywanie opinii i ekspertyz w ww. zakresie,
• Szkolenie pracowników w zakresie nowych regulacji prawnych i nowych metod badania żywności,
• Ocena toksykologiczna nowych składników żywności i preparatów dla przemysłu spożywczego,
• Ocena bezpieczeństwa nowej żywności, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
• Opracowywanie, adaptacja metod analitycznych wybranych zanieczyszczeń żywności,
• Udział w opracowywaniu, weryfikacji, opiniowaniu krajowych i międzynarodowych aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa żywności i pasz,
• Udział w opracowywaniu, weryfikacji, opiniowaniu krajowych i międzynarodowych aktów prawnych oraz dokumentów normalizacyjnych z dziedziny bezpieczeństwa żywności,
• Ocena bezpieczeństwa żywności w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących:
– substancji dodatkowych,
– substancji pomagających w przetwarzaniu,
– aromatów,
• Opracowywanie opinii i ekspertyz w ww. zakresie,
• Prowadzenie szkoleń w zakresie: dodatków do żywności,
• Ocena ryzyka dla zdrowia związanego z migracją substancji szkodliwych dla zdrowia z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, opracowywanie opinii naukowych w tym zakresie, szkolenia z zakresu ustawodawstwa dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Żywności

• Laboratorium Zakładu posiada akredytację w zakresie oznaczania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych żywności oraz migracji z materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.04.2004, Dz.U. Nr 97 poz. 976) w zakresie badania:
– mikotoksyn,
– pierwiastków szkodliwych dla zdrowia,
– syntetycznych barwników,
– histaminy,
– azotanów i azotynów,
– zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności,
– WWA

w zakresie badania z materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością:
– migracji globalnej ,
– migracji pierwiastków szkodliwych dla zdrowia.

Zakład organizuje badania biegłości oraz szkolenia z ww. zakresu

Działalność usługowa

 • NOWOŚĆ: Ocena podatności materiału do kontaktu z wodą na powstawanie biofilmu (PN-EN 16421:2014 (E)): badanie niezbędne do oceny jakości materiału/wyrobu przeznaczonego do kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi w ramach procesu atestacji higienicznej. Polega ono na cyklicznych pomiarach zużycia tlenu w pojemnikach testowych z próbkami materiałów/wyrobów w odniesieniu do materiałów kontrolnych i wody testowej. Badanie wykonywane wg PN-EN 16421:2014 (E), Method 3: Measured by mean dissolved oxygen depletion.

  Termin uruchomienia usługi: 17 maja 2021 roku
  Cena usługi: 2700,00 netto/3321,00 zł brutto.

 • Atestacja obligatoryjna materiałów i produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. poz.2294, w tym

– materiały, powłoki wyrobów i urządzeń służących do uzdatniania, magazynowania i przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, wody użytkowej, grzewczej, przepływowej i technologicznej, powłoki i preparaty antykorozyjne,
– preparaty służące do uzdatniania i dezynfekcji i wody,
– filtry i inne urządzenia służące do doczyszczania wody wodociągowej,

 • Atestacja pozostałych materiałów i wyrobów takich jak:

– materiały wykończeniowe i wyroby budowlane,
– wyroby branży motoryzacyjnej,
– materiały i wyroby stosowane w środowisku domowym, w obiektach użyteczności publicznej, zakładach usługowych, itp.,
– materiały i preparaty służące do remediacji (oczyszczania) gleby i wody,
preparaty bakteryjne i enzymatyczne do rozkładu związków organicznych w ściekach, wysypiskach śmieci, itp.,
– preparaty sanityzujące (wyjaławiające) i dezodoryzujące stosowane w gospodarce komunalnej, preparaty stosowane w technologiach przemysłowych,
– wyroby i urządzenia stosowane w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
– armatury i wyposażenia sanitarnego i rehabilitacyjnego w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

 • Opracowanie opinii/ ekspertyz w zakresie oceny i higieny bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska na rzecz instytucji państwowych oraz podmiotów prywatnych
  • Kursy i szkolenia w zakresie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • Badania związane procedurą atestacyjną (np. biofilmu)
  • Badania mikrobiologiczne wody, powietrza, biofilmu, borowin (peloidów)
  • Badania fizykochemiczne

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 509

Zakres akredytacji laboratorium badawczego AB 509

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PELOIDÓW (BOROWIN)

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH – PIB rozszerzył zakres badań usługowych realizowany przez Pracownię Mikrobiologii Sanitarnej o oznaczenia parametrów mikrobiologicznych peloidów (borowin).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. 2006, Nr 80 poz. 565) w Pracowni Mikrobiologii Sanitarnej wykonywane są badania mikrobiologiczne peloidów (borowin) w zakresie oznaczeń: Enterobacteriaceae, bakterii grupy coli, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Zakres badań akredytowanych

 • PN – EN ISO 19458: 2007 Jakość wody-pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych 
 • PN – EN ISO 6222:2004 Jakość wody – Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym 
 • PB-04-LHK/M ed.01: 2012.12.21 Ocena podatności materiałów przeznaczonych do kontaktu z wodą na powstawanie biofilmu metoda pomiaru bioluminescencji
 • PN-EN 16421:2015 Wpływ materiałów na wodę do spożycia przez ludzi – Zwiększenie rozwoju mikroorganizmów (EMG) – Metoda 3: Pomiar średniego zużycia rozpuszczonego tlenu.

Badania prowadzone w ramach zakresu elastycznego

 • PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 Jakość wody- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli – Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej 
 • PN-EN ISO 11731:2017 Jakość wody — Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1
 • PN – EN ISO 16266:2009 Jakość wody Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej 
 • PN EN ISO 7899-2:2004 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Część 2: Metoda filtracji membranowej 
 • PB-01-LHK/M ed. 06: 2021.11.24 Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów (bakterii, grzybów) metodą zderzeniową 

Zakres badań nieakredytowanych

Woda

 • PN-EN 2646-2:2001 Jakość wody – Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia). Część 2: Metoda filtracji membranowej 
 • PN-EN ISO 14189 :2014 Jakość wody – Oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens. Metoda filtracji membranowej 
 • Metodyka PZH ZHK:2007 Badania w kierunku wykrywania i izolacji gronkowców koagulazo-dodatnich z środowiska wodnego 
 • ISO 15553:2006 – Water quality – Isolation and enumeration of Cryptosporidium oocyst and Giardia cysts from water.

Powierzchnia

 • Badanie oznaczania ogólnej liczby bakterii, pleśni i grzybów na powierzchniach (blaty, ściany, podłogi, sprzęt itp.). Metoda płytek odciskowych 

Peloidy (borowiny)

 • PN-EN ISO 21528-2:2017-08 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae — Część 2: Metoda liczenia kolonii)
 • PN-ISO 4832:2007 Mikrobiologia żywności i pasz — Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii z grupy coli — Metoda płytkowa
 • PN-ISO 16649-2:2004 Mikrobiologia żywności i pasz — Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli — Część 2: Metoda płytkowa w temperaturze 44 stopni C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo beta-D-glukuronidu
 • PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz — Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) — Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem
 • PN-EN ISO 7937:2005 „Mikrobiologia żywności i pasz — Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens — Metoda liczenia kolonii
 • P. aeruginosa – procedura własna na podłożu z cetrymidem
 • C. albicans – procedura własna na podłożu chromogennym

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Zakres badań akredytowanych

 • PB-01-LHK/W ed. 05 z dnia  17.02.2022 – Badanie zawartości pierwiastków w wodzie mających znaczenie zdrowotne metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES) oznaczanie wielopierwiastkowe: As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn, Ca, Mg, Na
 • PB-02-LHK/W  ed. 04 z dnia 17.02.2022 – Badanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodzie – benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu i indeno[1,2,3-cd]pirenu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną po wstępnym zatężeniu analitów za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE)
 • PB-03-LHK/W ed. 07 z dnia 17.02.2022 – Badanie zawartości ubocznych produktów dezynfekcji wody (chloranów, chlorynów, bromianów i bromków) w wodzie metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną

Zakres badań nieakredytowanych

 • Badanie odczynu pH i potencjału redoks wody metodą potencjometryczną
 • Badanie zapachu wody metodą jakościową
 • Pomiar przewodności elektrycznej wody metodą konduktometryczną
 • Oznaczanie suchej pozostałości metodą wagową
 • Badanie barwy wody metodą spektrofotometryczną
 • Badanie mętności wody metodą nefelometryczną
 • Oznaczanie indeksu nadmanganianowego wody metodą miareczkową
 • Oznaczanie pierwiastków w wodzie metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES):
 • oznaczanie wielopierwiastkowe: Ba, Sr, Li
 • oznaczanie pojedynczych pierwiastków: Ag, B
 • Oznaczanie parametrów w wodzie metodą miareczkową: Ca, Mg, Cl, HCO3
 • Oznaczanie parametrów w wodzie metodą fotometrii płomieniowej: Na, K
 • Oznaczanie parametrów w wodzie metodą spektrofotometryczną: Fe, NO2, NO3
 • Oznaczanie parametrów w wodzie metodą grawimetryczną z chlorkiem baru: SO4
 • Oznaczanie parametrów w wodzie metodą potencjometryczną z użyciem elektrod jonoselektywnych: F, J
 • Badanie zawartości wolnego dwutlenku węgla w wodzie za pomocą aparatu Karat
 • Badanie zawartości ubocznych produktów dezynfekcji wody (trichlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu) w wodzie metodą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów
 • Badanie wymywalności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu i indeno[1,2,3-cd]pirenu z materiałów stosowanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i innych materiałów metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną po wstępnym zatężeniu analitów za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE)
 • Badanie sumy substancji humusowych w wodzie humusowej metodą spektrofotometryczną
 • Obliczanie bilansu jonowego wody
 • Obliczanie twardości wody na podstawie pomiarów wapnia i magnezu w wodzie
 • Analiza fizykochemiczna peloidów obejmująca określenie barwy, konsystencji, zapachu, stopnia humifikacji, zawartości wody, pH wyciągu wodnego, chłonności wody, objętości sedymentacyjnej, zawartości składników nieorganicznych nierozpuszczalnych w 10% kwasie solnym, związków organicznych ogółem
 • Badanie zawartości ubocznych produktów dezynfekcji wody THM (trichlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu) w powietrzu hal basenowych metodą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (pobranie próbki powietrza hal basenowych i THM w powietrzu hal basenowych)
 • Oznaczenie całkowitego węgla organicznego OWO (TOC) w wodzie wg PN EN 1484:1999 Analiza wody — Wytyczne oznaczania ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)
 • Oznaczenie rozpuszczonego węgla organicznego RWO (DOC) w wodzie wg PN EN 1484:1999 Analiza wody — Wytyczne oznaczania ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)
 • Badanie uwalniania się niklu z części wyrobów umieszczanych w przekłuwanych miejscach ludzkiego ciała oraz produktów przeznaczonych do bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą wg PN-EN 1811+A1:2015 (przygotowanie ekstraktów oraz pomiar stężenia niklu metodą ICP-AES)

Zakres badań nieakredytowanych podzlecanych*

 • Oznaczanie pierwiastków w wodzie metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP–MS): Al, As, Sb, Ba, Cr, Cd, Co, Li, Zn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Sr, Mn, B, Fe
 • Oznaczanie parametrów w wodzie metodą chromatografii jonowej: NH4, NO2, NO3, PO4, F, Br
 • Oznaczanie parametrów w wodzie metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES): Si
 • Badanie parametrów w wodzie metodą chromatografii gazowej po ekstrakcji ciecz-ciecz: pestycydy, polichlorowane bifenyle
 • Badanie zawartości substancji powierzchniowo czynnych anionowych w wodzie przez pomiar indeksu błękitu metylenowego
 • Badanie zawartości substancji powierzchniowo czynnych niejonowych
 • Badanie indeksu fenolowego metodą spektrofotometryczną

*Badania są podzlecane laboratorium posiadającym akredytację na wskazane parametry z wyłączeniem Li, Co, Sr

 

 

Oferta dotyczy testów specjalistycznych:

• urządzeń stosowanych w radiografii ogólnej analogowej,
• urządzeń stosowanych w radiografii ogólnej cyfrowej,
• urządzeń stosowanych w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej,
• urządzeń stosowanych w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej,
• urządzeń stosowanych w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej,
• urządzeń stosowanych w stomatologii – aparaty do zdjęć wewnątrzustnych,
• urządzeń stosowanych we fluoroskopii i angiografii,
• urządzeń stosowanych w mammografii analogowej,
• urządzeń stosowanych w mammografii cyfrowej,
• urządzeń stosowanych w tomografii komputerowej,
• monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.

Zakład prowadzi badania pomiaru naturalnej promieniotwórczości zawartości toru 228Th, radu 226Ra i potasu 40K w surowcach, materiałach budowlanych i odpadach przemysłowych (wydawane jest Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej).

Badania zawartości radionuklidów γ- promieniotwórczych w żywności i próbach środowiskowych.

Pomiar stężenia radonu, radu, trytu, całkowitej aktywności alfa, beta w wodzie i stężenie radonu w powietrzu.

Wzór zlecenia na badanie promieniotwórczości naturalnej w materiałach budowlanych

1. Opracowanie ekspertyz z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia;

2. Konsultacje dla pracowników WSSE i PSSE oraz osób zatrudnionych w ochronie zdrowia w związku z trybem kończenia przewodów specjalizacyjnych z zakresu epidemiologii (II), higieny i epidemiologii (I) oraz higieny (II);

3. Konsultacje dotyczące możliwości otwierania specjalizacji dla lekarzy i nie lekarzy (zdrowie publiczne, epidemiologia);

4. Konsultacje dotyczące zakresu tematycznego kursów dla lekarzy specjalności podstawowych i szczegółowych;

5. Konsultacje i współautorstwo materiałów informacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia i pracowników socjalnych;

6. Kursy i szkolenia z zakresu promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Oferta:

 1. Badania serologiczne w kierunku chorób pasożytniczych, takich jak toksoplazmoza, toksokaroza, bąblowica, włośnica, wągrzyca.

 2. Badania mikroskopowe na obecność pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych

 3. Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii, Pneumocystis jiroveci, Babesia spp.

 4. Badania krwi w kierunku malarii

 5. Badania serologiczne w kierunku przenoszonych przez kleszcze zakażeń bakteryjnych wywołanych przez Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Bartonella spp., Coxiella burnetii; Rickettsia spp. oraz zakażeń wywoływanych przez Chlamydophila spp., Chlamydia spp., Leptospira sp.

 6. Wykrywanie DNA Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Bartonella spp., Coxiella burnetii; Rickettsia spp., Chlamydophila spp., Leptospira sp.

1. Opracowywanie ocen i raportów dotyczących substancji czynnych i środków ochrony roślin w zakresie zgodnym z upoważnieniem MRIRW (obszar objęty certyfikatem ISO 9001):
• Oddziaływanie środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (sekcja pozostałości, w tym metody analityczne);
• Właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne środka ochrony roślin, w tym jego substancji czynnej (sekcja fizykochemia, w tym metody analityczne).

2. Opracowywanie ocen i raportów w procesie ustalania wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP) pozostałości i tolerancji importowych zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 396/2005 i Nr 1107/2009.

3. Opracowywanie ocen ryzyka dla konsumentów związanego z pobraniem pozostałości pestycydów z żywnością (obszar objęty certyfikatem ISO 9001) – np. dla producentów środków ochrony roślin, sieci handlowych, producentów żywności i laboratoriów komercyjnych.

4. Ocena ryzyka dla konsumenta w przypadku przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w żywności dla systemu RASFF (obszar objęty certyfikatem ISO 9001).

5. Ocena ryzyka w przypadku stwierdzenia obecności persystentnych związków halogenoorganicznych w żywności.

6. Interpretacja wyników analiz pozostałości pestycydów w żywności pod kątem ich bezpieczeństwa dla konsumenta – np. dla organizacji pozarządowych (NGO).

7. Opiniowanie kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych.

8. Opiniowanie międzynarodowych i krajowych dokumentów dotyczących pestycydów i trwałych związków organicznych.

9. Organizowanie szkoleń w zakresie:

• oceny ryzyka; 
• interpretacji przepisów dotyczących zagrożeń związanych z obecnością pozostałości • pestycydów w żywności; 
• interpretacji wyników badań pozostałości pestycydów i innych zanieczyszczeń halogenoorganicznych w żywności.

10. Atestacja wyrobów pod kątem bezpieczeństwa dla użytkowników. Okres ważności dla atestów wydawanych przez Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego wynosi 3 lata.

Oferta analityczna:

•  Oznaczanie persystentnych halogenoorganicznych związków w różnych elementach środowiska i tkankach ludzi.
• Opracowywanie chromatograficznych metod rozdziału z wykorzystaniem technik GC/MS, GC/ECD, HPLC/DAD.

Oferta:
Badania diagnostyczne:
– badania serologiczne w kierunku zakażeń wirusowych,
– badania wykrywające materiał genetyczny wirusów DNA i RNA,
– badania histopatologiczne.
Działalność usługowa:
– właściwości wirusobójcze preparatów do dezynfekcji.

Kierownik Pracowni: dr hab. n. farm. Hanna Mojska

Osoba do kontaktu: mgr inż. Katarzyna Świderska
E-mail: kswiderska@pzh.gov.pl
Telefon: 22 5509656 

Badania akredytowane – certyfikat akredytacji PCA nr AB 509:

 • Zawartość tłuszczu w żywności, metoda ekstrakcyjno-wagowa (Soxhleta),
 • Zawartość kwasów tłuszczowych, w tym izomerów trans w tłuszczach i olejach roślinnych i zwierzęcych, metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC/MS),
 • Zawartość cholesterolu w żywności, metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC/FID),
 • Zawartość jodu w soli, metoda jodometryczna.

Kierownik Pracowni: dr Beata Przygoda

Osoba do kontaktu: mgr inż. Ewa Matczuk
E-mail: ematczuk@pzh.gov.pl
Telefon: 22 5509630

Badania akredytowane – certyfikat akredytacji PCA nr AB 509:

 • Zawartość wapnia, magnezu, sodu i potasu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

Badania nieakredytowane objęte systemem zarządzania:    

 • Zawartość żelaza metodą spektrofotometryczną z 1,10-fenatroliną
 • Zawartość popiołu całkowitego metodą spopielania
 • Zawartość wody metodą wagosuszarkową
 • Zawartość niacyny metodą mikrobiologiczną z Lactobacillus arabinosus jako organizmem testowym
 • Zawartość witaminy C metodą spektrofotometryczną lub miareczkową w zależności od produktu

Badania diagnostyczne:

 • badanie wirusologiczne, materiał w kierunku wirusów grypy, subtypowanie
  oraz określenie linii,
 • badanie wykrywające materiał 12 wirusów oddechowych: wirusa RS typu A i B, parainfluenzy typu 1, 2, 3 i 4, ludzkiego metapneumowirusa (hMPV), adenowirusa, rhinowirusa, coronawirusa 229E/NL63 i OC43/HKU1 oraz enterowirusa metodą PCR,
 • oznaczenie poziomu przeciwciał antyhemaglutyninowych w surowicy w kierunku
  4 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A/H1N1/pdm09, A/H3N2/ i dwóch linii wirusa
  grypy typu B (Victoria/Yamagata) (podana cena dotyczy badania pojedynczej próbki surowicy).

Działalność usługowa:

 • przygotowanie opinii/ekspertyzy, dotyczącej szczepionek (na podstawie otrzymanej dokumentacji),
 • przygotowanie hodowli komórkowej MDCK (butelka 25 cm2) (usługa dostępna tylko dla laboratoriów WSSE w związku z ich udziałem w nadzorze nad grypą; koszty transportu pokrywa zamawiający),
 • korekta materiałów edukacyjnych/przygotowanie opinii

Cennik do pobrania

Skip to content