| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

CCI4EU: Comprehensive Cancer Infrastructures for Europe

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB rozpoczął działania w projekcie CCI4EU Comprehensive Cancer Infrastructure in Europe, realizowanym w ramach konkursu Komisji Europejskiej HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02: Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures, którego celem jest utworzenie lub udoskonalenie istniejącej lub przyszłej Kompleksowej Infrastruktury dla Onkologii (CCI). Liderem projektu jest OECI – Organisation European Cancer Institute.

Program ma na celu zmniejszenie nierówności, wspierając jednocześnie cel Europejskiego Planu Walki z Rakiem (Europe’s Beating Cancer Plan), jakim jest dostęp 90% kwalifikujących się pacjentów onkologicznych do kompleksowych ośrodków onkologicznych do 2030 roku.

Projekt został podzielony na następujące etapy, które równocześnie stanowią główne cele projektu:

Cel 1: Zdefiniowanie modelu dojrzałości Kompleksowej Infrastruktury dla Onkologii w  Europie (CCI), opartego na wskaźnikach jakości,

Cel 2: Mapowanie dojrzałości istniejącej Kompleksowej Infrastruktury dla Onkologii (CCI) w każdym państwie członkowskim i kilku krajach stowarzyszonych w Europie, zgodnie z uzgodnionymi wskaźnikami jakości i grupowanie ich według stopnia dojrzałości,

Cel 3: Zaprojektowanie dostosowanego do potrzeb realizacji interwencji, programu budowania potencjału (CBP), dając pierwszeństwo krajom UE bez Kompleksowej Infrastruktury dla Onkologii (CCI),

Cel 4: Przeprowadzenie kursów szkoleniowych online otwartych dla wszystkich państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych,

Cel 5: Wdrażanie ukierunkowanych interwencji na miejscu,

Cel 6: Zwiększanie skali i podtrzymywanie rozwoju poprzez dynamiczne angażowanie właściwych interesariuszy; rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektu.

Zakres prac w projekcie CCI4EU został podzielony na 8 pakietów roboczych (work packages – WP):

 1. Zarządzanie projektem
 2. Wypracowanie definicji i kryteriów analizy kompleksowej infrastruktury onkologicznej (CCI Comprehensive Cancer Infrastructure)
 3. Ocena stanu zaawansowania/dojrzałości kompleksowej infrastruktury onkologicznej w każdym kraju lub regionie uczestniczącym w projekcie
 4. Wypracowanie Capacity Building Programmes (Programów wspomagających rozwój dostępnych potencjału) dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu
 5. Stworzenie cyfrowej platformy kształcenia
 6. Wdrożenie CBP i kontynuacja wypracowanych działań
 7. Zapewnienie skalowalności, trwałości oraz opracowanie finalnego raportu z działań projektowych
 8. Usprawnienie komunikacji, rozpowszechnienia rezultatów projektu oraz zaangażowania mieszkańców Europy

Projekt CCI4EU w liczbach:

 • 27 krajów członkowskich
 • 55 organizacji partnerskich
 • 2 ośrodki pilotażowe
 • Ponad 50 międzynarodowych ekspertów z dziedziny onkologii
 • 8 pakietów roboczych (Work Packages), w których zorganizowano działania projektowe
 • Czas trwania: 1.05.2023-30.04.2026

Udział Instytutu w projekcie CCI4EU:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem w 7 pakietach roboczych projektu CCI4EU, z czego rolę współprowadzącą pełni w jednym — WP 2: Wypracowanie definicji i kryteriów analizy kompleksowej infrastruktury onkologicznej (Definition of CCI’s criteria).

WP 2. Wypracowanie definicji i kryteriów analizy kompleksowej infrastruktury onkologicznej

W ramach powyższego pakietu, zostanie uzgodnione wspólne rozumienie pojęcia kompleksowej infrastruktury onkologicznej, na bazie którego zostanie następnie wypracowana definicja oraz zakres funkcjonowania i kryteriów w celu oceny i ulepszania już istniejących infrastruktur we wszystkich krajach członkowskich UE. Analiza ta zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu modelu dojrzałości wypracowanego we wcześniejszym projekcie europejskim „CraNE”, a następnie na bazie wniosków z przeprowadzonej analizy, kraje członkowskie będą mogły usprawniać działanie swojej infrastruktury onkologicznej bazując na konkretnych zaleceniach dostosowanych do ich potrzeb.

Informacje o projekcie umieszczone są na portalu: http://cci4eu.eu/

Skip to content