| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl
Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa po lewej stronie znak graficzny na tle niebieskiego trapezu układ połączonych gwiazd po prawej stronie czarny napis Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Po lewej stronie graficzny pełnokolorowy znak barw Rzeczypospolitej Polskiej po prawej stronie czarny napis Rzeczpospolita Polska
Z lewej strony napis Unia Europejska, pod nim napis Europejskie Fundusz Społeczny. Obok logotyp na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg
Logo zielony listek na nim czarny kleszcz przekreślony czerwoną kreską, a z boku liścia napis Profilaktyka Chorób Odkleszczowych

Projekt POWR.05.01.00-00-0003/20 pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Weź udział w ankiecie
i sprawdź ryzyko narażenia na choroby odkleszczowe

CEL PROJEKTU

Głównym celem programu polityki zdrowotnej jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme poprzez działania edukacyjno – informacyjne wśród 17 000 osób zakwalifikowanych do programu z populacji w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka ze względu na wykonywany zawód, uprawiane hobby i inne czynności wykonywane w terenie w czasie wolnym od pracy, do końca 2023 r.

OPIS PROJEKTU

Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym obejmującym województwa: mazowieckie i łódzkie przewiduje prowadzenie działań związanych z edukacją zdrowotną, badaniami przesiewowymi oraz kwalifikacją  pacjentów do leczenia. W ramach programu realizowane będą kierowane do społeczeństwa działania informacyjno-edukacyjne przyczyniające się do poprawy poziomu wiedzy i świadomości z zakresu epidemiologii i profilaktyki boreliozy z Lyme Podczas realizacji programu zostaną przeprowadzone działania obejmujące:

  1. Akcję informacyjną w mediach konwencjonalnych (TV, radio, prasa)
  2. Lokalną akcję informacyjną o programie w prasie lokalnej i w formie ogłoszeń;
  3. Akcję informacyjną o chorobach odkleszczowych i programie profilaktyki w Internecie i mediach społecznościowych;
  4. Edukację lekarzy POZ i pielęgniarek (wykonawców programu) w zakresie epidemiologii chorób odkleszczowych i sposobu realizacji programu.

Projekt zakłada przede wszystkim rekrutację wykonawców programu ośrodków POZ i/lub AOS, wybór laboratoriów  diagnostycznych zdolnych do przeprowadzenia badań testami ELISA oraz Western-blot, zapewnienie logistyki transportu próbek do badań laboratoryjnych, zapewnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pacjentom, u których w trakcie realizacji programu stwierdzono boreliozę z Lyme oraz utrzymywanie kontaktu z innymi regionalnymi operatorami programu za pośrednictwem Rady Monitorowania.

Dodatkowo realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości z zakresu epidemiologii i profilaktyki chorób odkleszczowych, poprawy dostępności diagnostyki, a także zwiększenia liczby rozpoznań choroby we wczesnym stadium.

Okres realizacji 03.08.2020-28.02.2023 r.
Wartość projektu: 1 539 633,30 zł 
Dofinansowanie z UE: 1 297 602,94 zł

Kierownik Merytoryczny – dr hab. Tomasz Chmielewski

Skip to content