| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza Ambulatoryjne Ośrodki Specjalistyczne posiadające  kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chorób zakaźnych oraz posiadające jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na terenie jednego z województw: mazowieckiego lub łódzkiego do współpracy w ramach projektu pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły rekrutacji do projektu znajdziecie Państwo w poniższych dokumentach:

Dokumenty można przesłać w formie papierowej lub elektronicznie:

– za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie NIZP PZH – PIB, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Biuro Projektów,

lub

-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odkleszczowe@pzh.gov.pl w formie plików załączonych do korespondencji .

W przypadku przekazania oferty w formie elektronicznej konieczne jest jej podpisanie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących w naborze kryteriów rekrutacji oraz zakresu badań wykonywanych przez AOS w ramach projektu określa dokumentacja konkursowa.

Nabór trwa od 25.04.2022 r. do  27.05.2022 r. – z możliwością przedłużenia.

Osoba do kontaktu z oferentami: Kinga Krzyszczuk-Micek, e-mail: odkleszczowe@pzh.gov.pl

tel. 22 54 21 250

tel. 22 54 21 225

Skip to content