| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza Ambulatoryjne Ośrodki Specjalistyczne posiadające  kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chorób zakaźnych oraz posiadające jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na terenie jednego z województw: mazowieckiego lub łódzkiego do współpracy w ramach projektu pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły rekrutacji do projektu znajdziecie Państwo w poniższych dokumentach:

Dokumenty można przesłać w formie papierowej lub elektronicznie:

– za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie NIZP PZH – PIB, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Biuro Projektów,

lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odkleszczowe@pzh.gov.pl w formie plików załączonych do korespondencji .

W przypadku przekazania oferty w formie elektronicznej konieczne jest jej podpisanie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nabór trwa od 17.03.2023 r. do 29.03.2023 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących w naborze kryteriów rekrutacji oraz zakresu badań wykonywanych przez AOS w ramach projektu określa dokumentacja konkursowa.

Osoba do kontaktu z Oferentami:
Katarzyna Sędkiewicz, e-mail: odkleszczowe@pzh.gov.pl
Telefon: 22 55 09 679

Skip to content