pzh@pzh.gov.pl

STATUT

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

– Państwowego Zakładu Higieny

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, zwany dalej „NIZP-PZH”, utworzony na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higjeny (Dz. U. z 1936 r. Nr 45, poz. 336), działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016r. poz. 371 j.t. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.);
 3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (Dz. U. Nr 203, poz. 1466);
 4. niniejszego Statutu;
 5. innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§2.

 1. NIZP-PZH jest instytutem badawczym, będącym państwową jednostką organizacyjną wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.
 2. Siedzibą NIZP-PZH jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Nadzór nad NIZP-PZH sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
 4. NIZP-PZH uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.
 5. NIZP-PZH posiada osobowość prawną.
 6. NIZP-PZH jako podmiot leczniczy wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000007403.
 7. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny może używać skróconej nazwy „NIZP-PZH”.
 8. NIZP-PZH ma prawo używania pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis: „Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny”.

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania NIZP-PZH

§3.

Przedmiotem działalności NIZP-PZH jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i prac usługowo-badawczych z zakresu zdrowia publicznego dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności, a także wdrażanie i upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

§4.

Podstawowe działania NIZP-PZH obejmują w szczególności:

 1. projektowanie, organizowanie i prowadzenie badań oraz opracowywanie naukowych podstaw działania w następujących dziedzinach: bakteriologia, bromatologia, entomologia, epidemiologia, immunopatologia, mikologia, parazytologia, promocja zdrowia, statystyka medyczna, toksykologia, wirusologia;
 2. prowadzenie badań stosowanych i działalności opiniodawczej w obszarach: badania nowych antybiotyków i związków biologicznie czynnych, bezpieczeństwa przedmiotów użytku, bezpieczeństwa żywności, ekonomiki zdrowia, oceny jakości i bezpieczeństwa produktów immunologicznych i produktów krwiopochodnych, oceny jakości naturalnych tworzyw uzdrowiskowych, oceny skażeń środowiska, ochrony radiologicznej i radiobiologii, oceny ryzyka w zakresie kompetencji NIZP-PZH, organizacji ochrony zdrowia, edukacji zdrowotnej, stanu zdrowia wybranych populacji i jego uwarunkowań, zdrowia środowiskowego oraz w innych obszarach i specjalnościach medycyny zapobiegawczej, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. monitorowania i oceny sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polski z uwzględnieniem ważnych społecznie chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz ich czynników ryzyka, a także geograficznych i społecznych nierówności w zdrowiu,
  2. polityki zdrowotnej, w tym długoterminowych programów zdrowotnych, ekonomiki, organizacji i finansowania ochrony zdrowia oraz wykorzystania genetyki w zdrowiu publicznym,
  3. identyfikacji i charakterystyki czynników patogennych dla ludzi,
  4. badania chorobowości szpitalnej,
  5. zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi,
  6. kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych lub krwiopochodnych,
  7. oceny ryzyka zdrowotnego w zakresie chemicznych, biologicznych i fizycznych zanieczyszczeń wody, powietrza oraz żywności i materiałów do kontaktu z żywnością, a także w zakresie zagrożeń epidemicznych,
  8. oceny bezpieczeństwa środków spożywczych, wody i substancji dodatkowych, a także nowych technologii oraz materiałów do kontaktu z żywnością i wodą przeznaczoną do spożycia, przedmiotów użytku, naturalnych tworzyw uzdrowiskowych i ich produktów pochodnych,
  9. oceny bezpieczeństwa środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych, w tym stosowanych do dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji i deratyzacji,
  10. komunikacji społecznej w zakresie stanu zagrożeń zdrowia;
 3. opracowywanie analiz i ocen działalności ochrony zdrowia oraz stanu i rozwoju nauki w dziedzinach objętych problematyką NIZP-PZH;
 4. inicjowanie i projektowanie prac w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, a w szczególności śledzenie rozwoju nauk będących przedmiotem zainteresowania NIZP-PZH oraz inicjowanie prac w celu przystosowania najnowszych zdobyczy wiedzy do potrzeb ochrony zdrowia ludności;
 5. podnoszenie naukowych i zawodowych kwalifikacji pracowników NIZP-PZH oraz nadawanie stopni naukowych i występowanie z wnioskami o nadanie tytułu naukowego na podstawie odrębnych przepisów;
 6. sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinie epidemiologii, mikrobiologii sanitarnej i higieny, a w szczególności:
  1. analiza, ocena, opracowywanie, doskonalenie i ujednolicanie metod badawczych stosowanych w jednostkach organizacyjnych służby sanitarno-epidemiologicznej i w zakładach uzdrowiskowych,
  2. sporządzanie opinii, ekspertyz i udzielanie konsultacji w sytuacjach zagrożeń zdrowia,
  3. inicjowanie i konsultowanie aktów prawnych, w szczególności z dziedziny zdrowia publicznego, higieny i epidemiologii oraz środowiska;
 7. działalność edukacyjną w zakresie zdrowia publicznego z uwzględnieniem studiów podyplomowych i doktoranckich, kursów specjalizacyjnych oraz innych form kształcenia;
 8. określanie kierunków i zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, opracowywanie założeń programów oświaty zdrowotnej oraz konsultowanie i opiniowanie wydawnictw i materiałów z tej dziedziny;
 9. upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności opracowywanie dokumentacji i informacji naukowo-technicznej oraz prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinach zainteresowań NIZP-PZH;
 10. prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych w zakresie ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§5.

W związku z prowadzoną działalnością podstawową NIZP-PZH prowadzi również działalność na rzecz ochrony zdrowia ludności, w szczególności w następujących obszarach:

 1. działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, obejmująca swoim zakresem w szczególności badania diagnostyczne: bakteriologiczne, histopatologiczne, immunologiczne, mikologiczne, parazytologiczne i wirusologiczne, wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego;
 2. kontrola jakości i ocena bezpieczeństwa produktów immunologicznych, krwiopochodnych stosowanych w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi;
 3. diagnostyka skażeń środowiska zewnętrznego i związanych z tym zagrożeń stanu zdrowia ludności;
 4. wydawanie atestów, ocen higienicznych i raportów rejestracyjnych w zakresie bezpieczeństwa żywności i przedmiotów użytku, higieny radiacyjnej, materiałów stosowanych w budownictwie oraz preparatów, materiałów i urządzeń kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia, naturalnych tworzyw uzdrowiskowych i ich produktów pochodnych, środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych, w tym stosowanych do dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji i deratyzacji;
 5. ocena poziomu radiacji w elementach środowiska oraz od źródeł promieniowania jonizującego;
 6. badania specjalistyczne i odwoławcze w innych obszarach zdrowia publicznego.

§6.

Podczas wykonywania zadań NIZP-PZH współpracuje w szczególności z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, instytutami badawczymi, jednostkami organizacyjnymi ochrony zdrowia, jednostkami administracji publicznej oraz stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi w kraju, a także współpracuje i utrzymuje łączność z odpowiednimi organizacjami i instytucjami za granicą.

Rozdział 3

Organy NIZP-PZH

§7.

Organami NIZP-PZH są:

 1. dyrektor;
 2. rada naukowa.

§8.

 1. Dyrektor:
  1. ustala plany działalności NIZP-PZH;
  2. realizuje politykę kadrową;
  3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia NIZP-PZH na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;
  4. odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej NIZP-PZH;
  5. reprezentuje NIZP-PZH;
  6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących NIZP-PZH, z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej.
 2. Dyrektor, po zaopiniowaniu przez radę naukową, ustala także regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasadami komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa w szczególności:
  1. prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
  2. zasady wynagradzania twórców;
  3. zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem instytutu a tym instytutem;
  4. zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;
  5. zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.
 3. Dyrektor pełni swoją funkcję przy pomocy:
  1. zastępcy dyrektora do spraw naukowych;
  2. zastępcy dyrektora do spraw zdrowia publicznego;
  3. zastępcy dyrektora do spraw epidemiologii i mikrobiologii;
  4. zastępcy dyrektora do spraw zdrowia środowiskowego;
  5. zastępcy dyrektora do spraw administracyjno-ekonomicznych;
  6. głównego księgowego;
  7. kierowników komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych dyrektorowi.
 4. Dyrektor może powołać kolegium lub inne organy opiniodawczo-doradcze dyrektora w liczbie nie większej niż 10.
 5. Członków organów, o których mowa w ust. 4, powołuje i odwołuje dyrektor.


§9.

 1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym NIZP-PZH w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo- technicznej.
 2. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności NIZP-PZH.
 3. Zadania rady naukowej i uprawnienia jej członków określa ustawa.
 4. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. W skład rady naukowej, w liczbie 36 członków, wchodzą:
  1. pracownicy naukowi i badawczo-techniczni NIZP-PZH w liczbie 18 osób, co stanowi 50% składu rady naukowej;
  2. osoby spoza NIZP-PZH w liczbie 18 osób, co stanowi 50% składu rady naukowej.
 6. Liczba należnych miejsc w radzie naukowej dla pracowników wskazanych w ust. 5 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 13 osób, co stanowi 36,1% składu rady naukowej oraz nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych w liczbie 5 osób, co stanowi 13,9% składu rady naukowej.
 7. Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnione w NIZP-PZH w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, wchodzą w skład rady naukowej, jeżeli ich liczba jest równa lub mniejsza niż liczba należnych im miejsc w radzie. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w radzie, przeprowadza się wybory w głosowaniu tajnym.
 8. Członków rady naukowej nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy NIZP-PZH na okres 4 lat.
 9. Do rady naukowej wchodzą osoby spoza NIZP-PZH posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością NIZP-PZH, które powołuje minister właściwy do spraw zdrowia, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora.
 10. Dyrektor, zastępcy dyrektora oraz główny księgowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wchodzą w skład rady naukowej i nie są zaliczani do liczby osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1.
 11. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez dyrektora NIZP-PZH po zasięgnięciu opinii rady naukowej.
 12. Rada naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącego rady wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego.
 13. Przewodniczącym rady naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 14. Funkcja zastępcy przewodniczącego rady naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, jego zastępcy lub głównego księgowego.
 15. W posiedzeniu rady naukowej biorą udział dyrektor, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady naukowej.


Rozdział 4

Pracownicy NIZP-PZH

§10.

NIZP-PZH zatrudnia pracowników:

 1. naukowych;
 2. badawczo-technicznych;
 3. inżynieryjno-technicznych;
 4. administracyjno-ekonomicznych;
 5. bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej;
 6. wykonujących zawody medyczne;
 7. na stanowiskach robotniczych;
 8. obsługi i innych.

§11.

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników NIZP-PZH, ich uprawnienia, obowiązki i kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk określa ustawa, regulamin wynagradzania obowiązujący w NIZP-PZH, niniejszy Statut, a także przepisy prawa pracy.
 2. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.
 3. Pracownikiem naukowym w NIZP-PZH może być osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe udokumentowane adekwatnym dla danego stanowiska dorobkiem naukowym.


§12.

 1. Konkurs, o którym mowa w § 11 ust. 2, ogłasza dyrektor w drodze zarządzenia zawierającego w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin składania dokumentów.
 2. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez dyrektora NIZP-PZH, w skład której wchodzą pracownicy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Komisja konkursowa działa na podstawie regulaminu ustanowionego przez dyrektora.
 3. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w szczególności na stronie internetowej NIZP-PZH, na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.
 4. Na podstawie złożonych dokumentów, rozmowy kwalifikacyjnej oraz opinii rady naukowej wyłaniany jest zwycięzca konkursu.
 5. W przypadku niewyłonienia zwycięzcy konkursu dyrektor może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.


§13.

Tryb i zasady zatrudniania pozostałych pracowników, a także ich uprawnienia określa w szczególności ustawa.

§14.

 1. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za rażące naruszenie obowiązków lub uchybienie godności pracownika nauki.
 2. Postępowanie w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo- technicznych jest dwuinstancyjne.
 3. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka w pierwszej instancji komisja dyscyplinarna w NIZP-PZH.


§15.

Komisja dyscyplinarna, o której mowa w § 14 ust. 3, pochodzi z wyboru na 4-letnią kadencję i składa się z trzech członków.
Wybory do komisji dyscyplinarnej, o których mowa w ust. 1, przebiegają w następującym trybie:

 1. dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z pięciu członków spośród pracowników NIZP-PZH nieposiadających biernego prawa wyborczego do komisji dyscyplinarnej oraz wskazuje przewodniczącego komisji;
 2. czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom naukowym i badawczo- technicznym zatrudnionym w NIZP-PZH w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. bierne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej przysługuje pracownikom posiadającemu stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy zatrudnionemu w NIZP-PZH w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej;
 4. kandydatury do komisji dyscyplinarnej należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora;
 5. komisja wyborcza informuje pracowników NIZP-PZH o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;
 6. głosowanie jest tajne;
 7. w skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;
 8. komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przedstawia dyrektorowi;
 9. dyrektor ogłasza wyniki wyborów na stronie intranetowej NIZP-PZH i na tablicy ogłoszeń.
  1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w § 14 ust. 3, rozstrzyga samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce.
  2. Postanowienia i orzeczenia komisji dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością głosów.


§16.

Komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie dyscyplinarne na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.

§17.

 1. Rzecznika dyscyplinarnego w NIZP-PZH, o którym mowa w § 16, powołuje na 4-letnią kadencję i odwołuje rada naukowa NIZP-PZH, spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie rady naukowej lub z urzędu w przypadkach określonych w ustawie.


Rozdział 5

Organizacja NIZP-PZH

§18.

 1. Strukturę organizacyjną NIZP-PZH, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania, określa regulamin organizacyjny NIZP-PZH, ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.
 2. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady naukowej i uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, może tworzyć oddziały terenowe poza siedzibą NIZP-PZH.

Rozdział 6

Zasady gospodarki NIZP-PZH

§19.

 1. NIZP-PZH występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
 2. NIZP-PZH pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.
 3. Podstawą gospodarki finansowej NIZP-PZH jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę naukową.
 4. NIZP-PZH sporządza roczne sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
 5. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy NIZP-PZH spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
 6. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.
 7. Sprawozdanie finansowe NIZP-PZH zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
 8. Tryb i zasady podziału zysku lub pokrycia straty reguluje ustawa.


§20.

 1. NIZP-PZH tworzy fundusze i dysponuje nimi na zasadach określonych w ustawie.
 2. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszów NIZP-PZH przechodzą na rok następny.
 3. NIZP-PZH może tworzyć następujące fundusze:
  1. badań własnych, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
  2. stypendialny, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
  3. wdrożeń, który tworzy się ze środków przekazanych NIZP-PZH na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych NIZP-PZH, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia;
  4. nagród, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy.


§21.

Realizując zadania związane z prowadzonymi badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi i innymi działaniami na rzecz ochrony zdrowia ludności NIZP-PZH może prowadzić działalność inną niż wymieniona w § 4 i § 5, w szczególności w zakresie:

 1. organizacji i obsługi sympozjów, zjazdów, konferencji, kursów, posiedzeń naukowo- szkoleniowych organizowanych przez NIZP-PZH lub przy współudziale NIZP-PZH, imprez o podobnym charakterze oraz imprez towarzyszących;
 2. sprzedaży praw do korzystania z zastrzeżonych przez NIZP-PZH znaków;
 3. sprzedaży praw do korzystania z przysługujących NIZP-PZH praw autorskich w zakresie nieobjętym w pkt 2;
 4. sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości i mienia ruchomego NIZP-PZH;
 5. wykonywanie badań i analiz ekonomicznych oraz technicznych;
 6. sprzedaży pożytków naturalnych;
 7. usług kserograficznych i graficznych;
 8. usług konsultingowych i działalności doradczej w zakresie zdrowia publicznego;
 9. innym, związanym z działalnością NIZP-PZH.
  1. Działalność określona w ust. 1 jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym.


§22.

 1. NIZP-PZH w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia, może tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.
 2. Przedmiot działalności spółek, o których mowa w ust. 1, musi być związany z prowadzonymi przez NIZP-PZH badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, o których mowa w § 4 i § 5.


Rozdział 7

Reprezentacja i przedstawicielstwo NIZP-PZH

§23.

 1. Dyrektor jest upoważniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu NIZP-PZH, a zastępcy w granicach przyznanych im uprawnień.
 2. Dyrektor może udzielać prokury oraz ustanawiać pełnomocników do wykonania określonych zadań ustalając zakres i czas ich umocowania.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§24

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Traci moc Statut NIZP-PZH zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia w dniu 14 czerwca 2016 r.
 3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Skip to content