| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Informacje o Laboratorium BSL3

Bezpieczeństwo Laboratorium BSL3

W Instytucie znajduje się laboratorium BioSafety Level (BSL3) o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, w którym możliwe jest badanie wysoce niebezpiecznych drobnoustrojów, wywołujących takie choroby jak wąglik, dżuma, tularemia.
Praca z czynnikami etiologicznymi wymienionych chorób wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń mających na celu, zarówno ochronę personelu, jak też zabezpieczenie przed przypadkowym uwolnieniem tych drobnoustrojów do środowiska.
Kompetencje ekspertów NIZP-PZH do prowadzenia badań w laboratorium BSL3 są regularnie potwierdzane poprzez udział w wewnętrznych ogólnoeuropejskich sprawdzianach międzylaboratoryjnych dotyczących wykrywania wysoce niebezpiecznych bakterii zgodnie ze standardami europejskimi laboratoriów BSL3. Jest to jedyne laboratorium w Polsce, które podlega takiej ocenie.

Współpraca międzynarodowa Laboratorium BSL3 w NIZP-PZH

Eksperci laboratorium BSL3 aktualnie współpracują z 36 laboratoriami z 23 krajów w ramach projektu Quality Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly Infectious Pathogens (QUANDHIP) oraz z European Network for Diagnostics of ‚Imported’ Viral Diseases (ENIVD, Europejską Siecią do Rozpoznawania Importowanych Chorób Wirusowych), która została powołana w celu współpracy przy laboratoryjnym rozpoznawaniu i zwalczaniu zakażeń wywołanych przez wysoce patogenne wirusy, stanowiąc część system nadzoru Unii Europejskiej (ścisła współpraca z WHO).
Międzynarodowa współpraca, wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z wielu różnych krajów pozwala zachować najwyższa jakość prowadzonych badań na poziomie europejskim oraz stałe podnoszenie kompetencji ekspertów laboratorium BSL3.

Krajowe i międzynarodowe umocowania prawne BSL3

Laboratorium BSL3 w NIZP-PZH w świetle obowiązujących przepisów spełnia w zakresie konstrukcji i wyposażenia warunki określone prawem i wymagane dla trzeciego stopnia hermetyzacji przez rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności, przez rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki oraz spełnia warunki określone przez Światową Organizację Zdrowia dla laboratoriów BioSafety Level 3.

Działalność dydaktyczna w zakresie BSL3

W związku z posiadaniem przez NIZP-PZH wysoko wykwalifikowanych ekspertów oraz spełnienie wielu krajowych i międzynarodowych wymagań bezpieczeństwa Instytut ma możliwość prowadzenia szkoleń dla pracowników różnych resortów w zakresie zasad postępowania z materiałem podejrzanym o skażenie wysoce niebezpiecznymi patogenami.

Ocena kompetencji Labolatorium BSL3

Raport przedstawia wynik oceny kompetencji laboratorium BSL-3 NIZP-PZH w zakresie wykrywania wysoce chorobotwórczych bakterii wywołujących dżumę, wąglik, tularemię, brucelozę, melioidozę i nosaciznę. Ocena została dokonana w ramach udziału NIZP-PZH w międzynarodowym sprawdzianie biegłości w zakresie wykrywania i identyfikacji wysoce niebezpiecznych patogenów, który to sprawdzian organizowany był przez Instytut Roberta Kocha w Berlinie w ramach projektu QUANDHIP. Laboratorium BSL-3 NIZP-PZH wykonuje analizy jakościowe i w ramach sprawdzianu z założenia nie prowadzono analizy ilościowej.

Wynik oceny świadczy o poprawności identyfikacji wymienionych patogenów przy braku wyników fałszywie dodatnich. Czas niezbędny do uzyskania wyniku był krótszy od średniego czasu wymaganego przez inne laboratoria europejskie (od 2 do 7 godzin), co pozwala uznać przyjęte w NIZP-PZH metody diagnostyczne za swoiste i efektywne czasowo.

Ocena kompetencji Labolatorium BSL3 – raport 2012 (PDF)

Zapraszamy do współpracy!

Zespół ekspertów NIZP-PZH

Skip to content