| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

KONKURS OTWARTY na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badania Surowic i Szczepionek NIZP PZH – PIB

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Badania Surowic i Szczepionek NIZP PZH – PIB

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym (https://www.pzh.gov.pl).

I. Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:  

Zakład Badania Surowic i Szczepionek NIZP PZH – PIB jako Państwowe Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL – Official Medicines Control Laboratories) zapewnia kontrolę jakości szczepionek i immunoglobulin. Kandydat miałby uczestniczyć w prowadzeniu badań w zakresie opracowywania nowych metod związanych z monitorowaniem skuteczności i bezpieczeństwa immunologicznych produktów leczniczych oraz zmiennością genetyczną szczepów szczepionkowych i szczepów krążących w populacji. Dodatkowo Kandydat będzie uczestniczył w realizacji zadań statutowych Instytutu i projektów naukowych we współpracy z ośrodkami krajowymi oraz międzynarodowymi w opisanej tematyce.

II. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:

  • posiadać ukończone studia wyższe w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, biologii, biotechnologii lub pokrewnych; stopień naukowy doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu lub pokrewnych w zakresie badania produktów leczniczych (biologia molekularna, wakcynologia).
  • posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań obejmujących laboratoryjną kontrolę produktów leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych oraz probiotyków w laboratorium akredytowanym.
  • wymagane jest posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań molekularnej identyfikacji bakterii wchodzących w skład preparatów probiotycznych i szczepionek oraz badań genetycznej zmienności szczepów krążących w populacji.
  • posiadać doświadczenie w tworzeniu procedur badawczych i instrukcji dotyczących molekularnych metod różnicowania bakterii w ramach systemu jakości.
  • posiadać wiedzę oraz doświadczenie z zakresu wykorzystywania technik serologicznych, mikrobiologii klasycznej oraz mikrobiologii molekularnej ze szczególnym ukierunkowaniem na metody sekwencjonowania nowej generacji i analizy danych z użyciem narzędzi bioinformatycznych.
  • wykazać się znajomością aktów prawnych związanych z kontrolą seryjną wstępną leczniczych produktów immunologicznych.
  • wymagane jest posiadanie doświadczenia w realizacji projektów badawczych w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
  • posiadać dorobek naukowy: łączny IF co najmniej 30, w tym co najmniej 5 artykułów z IF opublikowanych w latach 2019-2022.

III. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 • podanie,
 • życiorys,
 • autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu nadania stopnia naukowego, kopia dyplomu nadania tytułu naukowego,
 • spis publikacji sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego,
 • wymagania dodatkowe, wynikające ze specyfiki stanowiska pracy będącego przedmiotem konkursu:
  – wykazanie się znajomością technik biologii molekularnej (przebyte kursy)
  – wykazanie się posiadaniem doświadczenia w badaniach jakościowych produktów immunologicznych
 • Oświadczenie kandydata:
  – że w razie wygrania konkursu, NIZP PZH –PIB będzie jego podstawowym miejscem pracy,
  – o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
  – o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”

IV. Przebieg konkursu

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP-PZH w następujących etapach:

 • opracowanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych;
 • w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być:
 1. zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP PZH – PIB w terminie
  od 01.04.2023 r do 30.04.2023 r.
 2. proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w siedzibie NIZP PZH -PIB w terminie uzgodnionym z Kandydatami;
 • zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP PZH – PIB;
 • przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;
 • zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP PZH – PIB;
 • decyzja Dyrektora NIZP PZH – PIB w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata i ogłoszenie wyników konkursu.

V. Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi NIZP PZH – PIB, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Badania Surowic i Szczepionek NIZP PZH – PIB”

Termin składania dokumentów upływa w dniu 22.03.2023 r  o godz. 16:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2023 r.

VI. Pierwsze zatrudnienie będzie na czas określony z możliwością przedłużenia na kolejny okres/na czas nieokreślony. 

VII. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
 • Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.

Ogłoszenie do pobrania
Załącznik do ogłoszenia
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content