| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

KONKURS OTWARTY na stanowisko adiunkta w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH – PIB

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO Adiunkta w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH – PIB

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (https://pzh.gov.pl).

I. Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:

  • statutowa działalność naukowa Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności – obecnie realizowany temat: „Czasowe, przestrzenne oraz społeczne zróżnicowanie stanu zdrowia ludności Polski”;
  • zadania Zakładu powierzane NIZP PZH – PIB jako Państwowemu Instytutowi Badawczemu – obecnie: „Nadzór nad jakością Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej (OBChSO) prowadzonego w ramach statystyki publicznej”;
  • przygotowanie kolejnych edycji cyklicznej monografii „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”;
  • inne badania zlecane NIZP PZH – PIB przez Ministerstwo Zdrowia – w planach: „Przygotowanie profili zdrowotnych gmin w Polsce”;
  • współpraca z Globalnym Badaniem Obciążenia Chorobami (ang.: Global Burden of Disease Study);
  • do obowiązków pracownika naukowego będzie również należeć dostarczanie wkładu merytorycznego do rozwijanej przez Zakład „Bazy wiedzy w zakresie społecznych nierówności w zdrowiu”, a także prowadzenie kursów z zakresu biostatystyki w ramach kursów specjalizacyjnych.

II. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:

  • ukończone studia wyższe w dziedzinie nauk matematycznych i przyrodniczych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz co najmniej stopień naukowy doktora w w/w dziedzinie;
  • potwierdzone minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych stanu zdrowia ludności, szczególnie w zakresie chorobowości hospitalizowanej, umieralności oraz czynników ryzyka zdrowotnego;
  • dorobek publikacyjny w recenzowanych czasopismach naukowych, w tym opublikowanie w latach 2021-22 co najmniej 5 artykułów w czasopismach z listy JCR;
  • umiejętności analityczne; znajomość statystycznych i obliczeniowych metod analizy danych, w szczególności biomedycznych;
  • znajomość krajowych i międzynarodowych źródeł danych z zakresu zdrowia publicznego i epidemiologii;
  • rozeznanie w zagadnieniach sprawozdawczości danych medycznych w Polsce, zwłaszcza objętych Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej;
  • znajomość założeń i podstaw metodologii Globalnego Badania Obciążenia Chorobami;
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie biostatystyki.

III. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys,
  • autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,
  • odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis lub kopia dyplomu nadania stopnia naukowego, odpis lub kopia dyplomu nadania tytułu naukowego,
  • spis publikacji sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
  • przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalistę w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, medycznych lub nauk o zdrowiu,
  • wymagania dodatkowe, wynikające ze specyfiki stanowiska pracy będącego przedmiotem konkursu:
   – potwierdzona znajomość zasad prowadzenie badań z udziałem ludzi (ang. Human Subjects Research);
  • oświadczenie kandydata:
   – że w przypadku wygrania konkursu, NIZP PZH – PIB będzie jego podstawowym miejscem pracy,
   – o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
   – o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”

IV. Przebieg konkursu

 1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP PZH – PIB w następujących etapach:
 • opracowanie listy Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych;
 • w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być:
 1. zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP PZH – PIB w terminie od 01.04.2023 do 30.04.2023 r.,
 2. proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w siedzibie NIZP PZH – PIB w terminie uzgodnionym z Kandydatami;
 • zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP PZH – PIB;
 • przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;
 • zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP PZH – PIB;
 • decyzja Dyrektora NIZP PZH – PIB w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata i ogłoszenie wyników konkursu.

V. Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi NIZP PZH – PIB 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności”

Termin składania dokumentów upływa w dniu 25.03.2023 r.  o godz. 16:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2023 r.

VI. Zatrudnienie odbędzie się na czas określony z możliwością przedłużenia na  kolejny okres/na czas nieokreślony.

VII. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
 • Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.

Ogłoszenie do pobrania
Załącznik do ogłoszenia
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content