| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

KONKURS OTWARTY na stanowisko profesora Instytutu w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP PZH- PIB

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO PROFESORA INSTYTUTU w  Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP PZH- PIB

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym (https://www.pzh.gov.pl).

I. Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:

 • analiza mikrobiologicznych czynników ryzyka ze wskazaniem źródeł zagrożenia i metod eliminacji lub ograniczenia poziomu narażenia,
 • identyfikacja i charakterystyka bakterii patogennych stwarzających istotne zagrożenie bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem czynników wirulencji, oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz metale ciężkie,
 • szacowanie występowania mikroorganizmów patogennych w środkach spożywczych obecnych w handlu detalicznym,
 • wykonywanie badań mikrobiologicznych żywności zgodnych z polskimi i międzynarodowymi normami, a także z zastosowaniem metod biologii molekularnej,
 • przeprowadzanie analiz bioinformatycznych z wykorzystaniem ogólnodostępnych oraz komercyjnych programów m.in. RidomSeqSphere, BioNumerics,
 • wdrażanie i walidacja nowych metod badań dotyczących zanieczyszczeń mikrobiologicznych
 • pozyskiwanie, przetwarzanie oraz weryfikacja wyników z krajowych oraz międzynarodowych baz danych,
 • przygotowanie ocen bezpieczeństwa żywności, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii żywności,
 • współpraca z jednostkami resortu zdrowia, w szczególności opracowywanie stanowisk Instytutu w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz oceny przygotowywanych przez te jednostki dokumentów, raportów oraz ekspertyz,
 • udział w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych oraz sieciach naukowych mających związek z bezpieczeństwem żywności,
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach,
 • składanie wniosków do krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz udział w realizacji projektów,
 • udział w upowszechnianiu nauki, w tym opracowywaniu publikacji naukowych.

II. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:

  • posiadać ukończone studia wyższe w zakresie biotechnologii/biologii/technologii żywności stopień naukowy – doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu,
  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie badań mikrobiologicznych zanieczyszczeń żywności z uwzględnieniem charakterystyki patogenów izolowanych z żywności, z zastosowaniem metod biologii molekularnej (PCR, RT PCR, PFGE, WGS), znajomość obsługi programów bioinformatycznych,
  • posiadać co najmniej 10-letni staż pracy w akredytowanym laboratorium mikrobiologicznym, szczególnie w zakresie badań żywności, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025,
  • posiadać doświadczenie w zakresie ustawodawstwa żywnościowego krajowego i europejskiego,
  • posiadać doświadczenie w zakresie analizy ryzyka zagrożeń mikrobiologicznych żywności,
  • posiadać dorobek naukowy i doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników. Kandydat powinien posiadać publikacje o łącznym IF co mniej 40, w tym 5 prac naukowych z IF opublikowanych w latach 2020-2022.

III. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys,
  • autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację
   o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale
   w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,
  • odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis lub kopia dyplomu nadania stopnia naukowego, odpis lub kopia dyplomu nadania tytułu naukowego,
  • spis publikacji sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
  • przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego
  • wymagania dodatkowe, wynikające ze specyfiki stanowiska pracy będącego przedmiotem konkursu,
  • Oświadczenie kandydata:
   – że w razie wygrania konkursu, NIZP PZH – PIB będzie jego podstawowym miejscem pracy,
   – o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
   – o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”

IV. Przebieg konkursu

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP PZH-PIB w następujących etapach:

 1. opracowanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych;
 2. w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być:
 1. zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP PZH- PIB w terminie
  od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r.,
 2. proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w siedzibie NIZP-PZH w terminie uzgodnionym z Kandydatami;

3. zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP PZH- PIB;
4. przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;
5. zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP-PZH;
6. decyzja Dyrektora NIZP PZH- PIB w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata i ogłoszenie wyników konkursu.

V. Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:

Dział Kadr i Płac NIZP PZH- PIB, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko PROFESORA INSTYTUTU w  Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP PZH- PIB”.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26.03.2023 r. o godz. 16:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2023 r.

VI. Zatrudnienie odbędzie się na czas określony z możliwością przedłużenia na  kolejny okres/na czas nieokreślony.

VII. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
 2. Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.

Ogłoszenie do pobrania
Załącznik do ogłoszenia
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content