| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

KONKURS OTWARTY na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP PZH – PIB

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP PZH – PIB

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym (https://www.pzh.gov.pl).

I. Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:

 • analiza żywnościowych czynników ryzyka zagrożenia zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń procesowych,
 • szacowanie wielkości pobrania wybranych zanieczyszczeń chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń procesowych oraz ocena narażenia różnych grup populacyjnych na ww. zanieczyszczenia pochodzące z żywności,
 • wykonywanie badań w zakresie zanieczyszczeń chemicznych żywności zgodnych z polskimi i międzynarodowymi normami,
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacja nowych metod badań dotyczących zanieczyszczeń chemicznych żywności,
 • pozyskiwanie, przetwarzanie oraz weryfikacja wyników z krajowych oraz międzynarodowych baz danych,
 • przygotowanie ocen bezpieczeństwa żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń chemicznych żywności,
 • współpraca z jednostkami resortu zdrowia, w szczególności opracowywanie stanowisk Instytutu w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz oceny przygotowywanych przez te jednostki dokumentów, raportów oraz ekspertyz,
 • udział w krajowych i międzynarodowych sieciach naukowych mających związek
  z bezpieczeństwem żywności,
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach,
 • składanie wniosków do krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz udział w realizacji projektów,
 • udział w upowszechnianiu nauki, w tym opracowywaniu publikacji naukowych.

II. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:

  1. posiadać ukończone studia wyższe w zakresie żywienia człowieka / technologii żywności / farmacji, stopień naukowy – doktor n. roln. w dyscyplinie technologia żywności i żywienia / doktor n. chem. / doktor n. med.,
  2. posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie jakości
   i bezpieczeństwa, a także toksykologii żywności, ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących zanieczyszczeń procesowych,
  3. posiadać doświadczenie w zakresie oceny narażenia na substancje toksyczne obecne
   w żywności i oceny ryzyka dla zdrowia wynikającego z ich pobrania z dietą, oceny ryzyka zagrożenia zdrowia związanego z obecnością ww. zanieczyszczeń w żywności i pożywieniu,
  4. posiadać znajomość krajowego i europejskiego ustawodawstwa żywnościowego oraz doświadczenie w zakresie współtworzenia przepisów prawnych z tego zakresu;
  5. posiadać co najmniej 15-letni staż pracy w akredytowanym, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, laboratorium chemicznym badania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem metod chromatograficznych (chromatografia gazowa, cieczowa),
  6. posiadać dorobek naukowy posiadać dorobek naukowy. posiadać dorobek naukowy. posiadać dorobek naukowy i doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników. Kandydat powinien posiadać publikacje o łącznym IF co mniej 20, w tym 2 prac naukowych z IF opublikowanych w latach 2020-2022

III.    Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 • podanie,
 • życiorys,
 • autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację
  o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale
  w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,
 • odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis lub kopia dyplomu nadania stopnia naukowego, odpis lub kopia dyplomu nadania tytułu naukowego,
 • spis publikacji sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
 • przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego
 • wymagania dodatkowe, wynikające ze specyfiki stanowiska pracy będącego przedmiotem konkursu,
 • Oświadczenie kandydata:
  – że w razie wygrania konkursu, NIZP PZH-PIB będzie jego podstawowym miejscem pracy,
  – o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
  – o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”

IV. Przebieg konkursu

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP PZH-PIB w następujących etapach:

 1. opracowanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych;
 2. w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być:
  – zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP PZH-PIB w terminie od 01.04.2023 r do 30.04.2023 r.
  – proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w siedzibie NIZP PZH-PIB w terminie uzgodnionym z Kandydatami;
 3. zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP PZH-PIB;
 4. przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;
 5. zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP PZH-PIB;
 6. decyzja Dyrektora NIZP PZH-PIB w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata i ogłoszenie wyników konkursu.

V. Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:

Dział Kadr i Płac NIZP PZH-PIB, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP PZH- PIB”

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26.03.2023 r  o godz. 16:00
Konkurs zostanie rozstrzygnięty  do dnia 31.05.2023 r.

VI. Zatrudnienie odbędzie się na czas określony z możliwością przedłużenia na kolejny okres/na czas nieokreślony.

VII. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
 • Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.

Ogłoszenie do pobrania
Załącznik do ogłoszenia
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content