| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

KONKURS OTWARTY na stanowisko adiunkta w Zakładzie Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności NIZP PZH – PIB

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności NIZP PZH – PIB

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym (https://www.pzh.gov.pl).

I. Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:

 • statutowa działalność naukowa Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności, w tym badania sposobu żywienia i stanu odżywienia wybranych grup ludności, a także analiza związków pomiędzy składnikami żywności, żywieniem a zdrowiem,
 • zadania realizowane przez Zakład w ramach Państwowego Instytutu Badawczego, w tym monitorowanie sposobu żywienia, działalność ekspercka, w szczególności opracowywanie stanowisk Instytutu w zakresie żywienia, jakości i składu żywności, z uwzględnieniem szczególnych grup żywności oraz suplementów diety
 • szacowanie wielkości pobrania wybranych dodatków do żywności oraz ocena narażenia różnych grup populacyjnych w tym zakresie,
 • ocena ryzyka związanego z nadmiarem lub niedoborem składników w diecie, z uwzględnieniem suplementów diety,
 • opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie jakości i składu produktów spożywczych, w tym suplementów diety,
 • udział w grupach eksperckich, w tym międzynarodowych sieciach naukowych w obszarze badań spożycia,
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach,
 • opracowywanie wniosków dotyczących krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz udział w realizacji projektów,
 • udział w upowszechnianiu nauki w obszarze żywności i żywienia, w tym opracowywaniu publikacji naukowych i popularno-naukowych, norm żywienia.

II. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:

  1. posiadać ukończone studia wyższe w zakresie żywienia człowieka/technologii żywności, lub nauk o zdrowiu, nauk medycznych, posiadać stopień naukowy – doktor n. roln. w dyscyplinie technologia żywności i żywienia/doktor n. o zdrowiu/dr. n. med.,
  2. posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie sposobu żywienia i stanu odżywienia ludności, spożycia suplementów diety, znakowania żywności,
  3. posiadać doświadczenie w zakresie oceny nadmiaru lub niedoboru składników odżywczych w diecie, a także oceny narażenia na substancje dodatkowe pobrane z dietą,
  4. posiadać znajomość krajowego i europejskiego ustawodawstwa żywnościowego oraz doświadczenie w pracach grup eksperckich/roboczych krajowych oraz międzynarodowych, w tym Komisji Europejskiej, Kodeksu Żywnościowego, w szczególności w zakresie zagadnień żywienia i składu żywności,
  5. posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie prowadzenia badań nad żywnością i żywieniem, w szczególności dotyczących sposobu żywienia,
  6. posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników, projektami badawczymi,
  7. posiadać dorobek publikacyjny w recenzowanych czasopismach; Kandydat powinien posiadać publikacje o łącznym IF co mniej 20, w tym 5 prac naukowych z IF opublikowanych w latach 2021-2022,
  8. posiadać doświadczenie w opracowywaniu norm żywienia,
  9. posiadać doświadczenie w upowszechnianiu wiedzy żywieniowej, w tym udział w programach edukacyjnych, autorstwo w monografiach z obszaru żywności i żywienia.

III. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  1. podanie,
  2. życiorys,
  3. autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację
   o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale
   w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,
  4. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis lub kopia dyplomu nadania stopnia naukowego, odpis lub kopia dyplomu nadania tytułu naukowego,
  5. spis publikacji sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
  6. przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalisty w zakresie nauk o żywności i żywieniu, nauk o zdrowiu, nauk medycznych, farmaceutycznych,
  7. wymagania dodatkowe, wynikające ze specyfiki stanowiska pracy będącego przedmiotem konkursu,
  8. Oświadczenie kandydata:
   – że w razie wygrania konkursu, NIZP PZH-PIB będzie jego podstawowym miejscem pracy,
   – o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
   – o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”

IV. Przebieg konkursu

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP PZH-PIB w następujących etapach:

 • opracowanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych;
 • w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być:
 1. zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP PZH-PIB w terminie
  od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r.
 2. proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w siedzibie NIZP PZH-PIB w terminie uzgodnionym z Kandydatami;
 • zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP PZH-PIB;
 • przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;
 • zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP PZH-PIB;
 • decyzja Dyrektora NIZP PZH-PIB w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata i ogłoszenie wyników konkursu.

V. Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi NIZP PZH-PIB, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności NIZP PZH-PIB .”

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26.03.2023 r.  o godz. 16:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2023 r.

VI. Zatrudnienie odbędzie się na czas określony z możliwością przedłużenia na kolejny okres/na czas nieokreślony.

VII. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
 • Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.

Ogłoszenie do pobrania
Załącznik do ogłoszenia
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content