| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 05 lipca 2021 r. o wolnym stanowisku radcy prawnego

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

Zakres zadań

 • Świadczenie pomocy prawnej zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 • Sporządzanie pisemnych opinii prawnych, stanowisk, pism procesowych.
 • Doradztwo, konsultacje prawne związane z działalnością NIZP-PZH.
 • Udzielanie pisemnych lub ustnych lub telefonicznych odpowiedzi na pytania bądź zagadnienia prawne.
 • Sporządzanie pisemnych umów lub projektów umów, aneksów, porozumień, cesji i innych dokumentów.
 • Opiniowanie projektów umów, aneksów, porozumień, pism, wniosków i innych dokumentów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie pisemnych wewnętrznych aktów prawnych: zarządzeń, regulaminów, instrukcji, procedur, itp. zgodnie z bieżącymi przepisami.
 • Bieżące wprowadzanie zmian w wewnętrznych aktach prawnych: zarządzeniach, regulaminach, instrukcjach, procedurach, itp. zgodnie z bieżącymi przepisami.
 • Opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych: zarządzeń, regulaminów, instrukcji, procedur, itp. pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Reprezentowanie, w tym zastępstwo procesowe w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi w zakresie pełnionej obsługi prawnej.
 • Udział w pozasądowym rozstrzyganiu sporów (mediacje i negocjacje).
 • Udział w negocjacjach, naradach, spotkaniach.
 • Obsługa postępowań zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych będących własnością instytutu badawczego w związku z dokonanym zgłoszeniem patentowym.
 • Bieżące informowanie kadry zarządzającej o przewidywanych i wprowadzanych zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym działalności Instytutu oraz o przewidywanych skutkach zmian dla jego działalności.
 • Bieżąca obsługa projektów i programów realizowanych przez NIZP-PZH.
 • Inna bieżąca pomoc prawna związana z działalnością NIZP-PZH.

Wymagania konieczne

 • Obywatelstwo polskie.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych).
 • Obsługa komputera (środowisko MS Office).
 • Rzetelność i odpowiedzialność.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Doświadczenie zawodowe we współpracy z instytutami badawczymi.
 • Obsługa prawna w obszarze badań i rozwoju.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

 

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 09 lipca 2021 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko radcy prawnego”.

Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Skip to content