| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 08 lipca 2019 r. o wolnym stanowisku technika obsługi w Dziale Administracyjnym NIZP-PZH

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 08 lipca 2019 r. o wolnym stanowisku technika obsługi w Dziale Administracyjnym NIZP-PZH

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 • wykonywanie prac konserwatorskich, modernizacyjnych i naprawczych, w zakresie ogólnobudowlanym w tym prac: murarsko – tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych, malarskich;
 • wykonywanie drobnych napraw stolarskich, ślusarskich;
 • bieżąca konserwacja oraz drobne naprawy urządzeń sanitarnych (m.in. wymiana baterii, uszczelek, zaworów itp.);
 • wykonywanie prac za i wyładunkowych, a także pomoc przy transporcie materiałów/sprzętu między komórkami organizacyjnymi NIZP-PZH;
 • prace ogrodnicze i porządkowe (m.in. koszenie trawy, przycinanie krzewów, zamiatanie chodników itp.);
 • zgłaszanie wszelkich usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury bezpośredniemu przełożonemu aby zapobiec poważniejszym awariom i zdarzeniom losowym (m.in. zalanie, zniszczenie);
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji wykonywanych czynności naprawczych
  i konserwacyjnych;
 • pomoc w innych pracach z zakresu konserwacji urządzeń i instalacji technicznych na zlecenie bezpośredniego przełożonego w ramach kompetencji.
 1. Wymagania konieczne
 2. wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe;
 3. staż pracy – min. 3 lat;
 4. doświadczenie oraz zdolności techniczne i manualne typu „złota rączka”, potrzebne do wykonywania bieżących prac budowlanych i naprawczych (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych);
 5. brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 1. Dodatkowym atutem będą
 2. uprawnienia SEP grupy I do 1kV;
 • doświadczenie w obsłudze, konserwacji i naprawach instalacji: elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych;
 • podstawowa umiejętność pracy z komputerem.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz CV.
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko technika obsługi, ogłoszonego 08 lipca 2019 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata
z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa (II piętro, pokój C221 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 19.08.2019 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko technika obsługi”

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko technika obsługi jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy
ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content