| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 16.08.2021 r. o 2 wolnych stanowiskach specjalisty ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w Krajowym Punkcie Centralnym ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowia oraz Krajowym Punkcie Kontaktowym EWRS w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w NIZP PZH-PIB

2 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań

 • odbieranie i przekazywanie informacji o zgłoszonych do KPC ds. MPZ / KPK EWRS zdarzeniach stanowiących zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym;
 • analiza i przetwarzanie informacji związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną na świecie;
 • bieżąca współpraca z organizacjami międzynarodowymi m.in. Europejskim Centrum Kontroli Chorób (ECDC), Światową Organizacją Zdrowia (WHO);
 • sporządzanie raportów dotyczących zdarzeń stanowiących zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym dla przedstawicieli administracji publicznej;
 • stały kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zdrowia publicznego w kraju;
 • udział w spotkaniach dotyczących działalności KPC ds. MPZ / KPK EWRS na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

II. Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe w zakresie: medycyny / zdrowia publicznego / biologii / lub pokrewnych;
 • podstawowa znajomość Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005);
 • podstawowa znajomość legislacji Unii Europejskiej w zakresie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania;
 • podstawowa znajomość epidemiologii chorób zakaźnych;
 • podstawowa znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w oparciu o obowiązujące dokumenty legislacyjne w Polsce, w szczególności w zakresie nadzoru epidemiologicznego, nadzoru nad bezpieczeństwem żywności itd.;
 • znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2;
 • znajomość pakietu MS Office.

III. Dodatkowym atutem będą

 • specjalizacja ze zdrowia publicznego lub epidemiologii;
 • odbyty staż lub praca w instytucjach zajmujących się nadzorem sanitarnym (np. PSSE, WSSE, GSSE, GIS, WHO, ECDC);
 • zainteresowanie aktualnymi zagrożeniami zdrowia publicznego;
 • umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • doświadczenie w tłumaczeniu tekstów medycznych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV) np. wg wzoru EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home);
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe;
 • Dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 30 sierpnia 2021 roku; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zdrowia publicznego” 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska24, 00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów  do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału  w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content