| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Stanowisko Głównego Specjalisty ds. obsługi kancelarii niejawnej połączone z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 04.03.2022 r. o wolnym stanowisku głównego specjalisty ds. obsługi kancelarii niejawnej połączone z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat/niepełny etat 

I. Zakres zadań

 • Prowadzenie kancelarii niejawnej w NIZP PZH-PIB.
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu materiałów zawierających informacje niejawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, dystrybucja, wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych i przepisach wykonawczych.
 • Egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych.
 • Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów niejawnych.
 • Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi.
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji, brakowanie dokumentów.
 • Udział w pracach komisji powołanych do kontroli stanu ochrony informacji niejawnych oraz przeglądów pod kątem utrzymania klauzul tajności.
 • Prowadzenie Dzienników Korespondencyjnych dot. dokumentów niejawnych.
 • Prowadzenie w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych wykazu osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.
 • Wykonywanie poleceń Pełnomocnika Dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzenia ustawowej działalności związanej z obronnością i bezpieczeństwem Państwa.
 • Opracowanie dokumentów planistycznych i wykonawczych w ramach planowania i programowania obronnego.
 • Opracowanie i bieżące uaktualnianie planu operacyjnego funkcjonowania NIZP PZH-PIB.
 • Organizowanie i utrzymanie w stałej gotowości do działania systemu stałego dyżuru.
 • Prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
 • Realizowanie procesu reklamowania pracowników od czynnej służby wojskowej.
 • Sporządzanie PMG.
 • Organizowanie zarządzania kryzysowego i nadzór nad jego funkcjonowaniem.
 • Organizowanie i realizacja szkolenia obronnego.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

II. Wymagania konieczne

 • Obywatelstwo polskie.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz archiwizacji.
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnej na poziomie umożliwiającym jej samodzielne prowadzenie.
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego minimum na poziomie “Poufne”.
 • Obsługa komputera (środowisko MS Office).
 • Dokładność i skrupulatność.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Praktyka na stanowisku pracy w kancelarii niejawnej.
 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu spraw obronnych.
 • Umiejętności dydaktyczne, analityczne, komunikatywność.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl   w terminie do 11 marca 2022 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty ds. obsługi kancelarii niejawnej połączone z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych”. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content