| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Bibliometria

Służy rankingowaniu osób i instytucji działających w sferze nauki. To zbiór metod matematycznych i statystycznych stosowanych do oceny oddziaływania poszczególnych publikacji, czasopism naukowych czy też autorów. Nauka ta kojarzona jest z założonym w Filadelfii Institute of Scientific Information (ISI). Bibliometria posługuje się m.in. miernikami i wskaźnikami bibliometrycznymi.

Impact Factor (IF)

 Jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie.

Wartości wskaźników IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports™. Pierwsza edycja bazy JCR opublikowana została w 1975 roku, corocznie kolejne edycje ukazują się w czerwcu, prezentując wartości wskaźników IF za rok poprzedni.

Punktacja Ministerstwa

 Punktacja stosowana jest od 2005 roku.

Punktacja ta jest ustalana w rozporządzeniach ministerstwa właściwego ds. nauki, określających zasady, na jakich przeprowadzana jest ocena parametryczna jednostek naukowych. Integralną część rozporządzeń stanowią załączniki odnoszące się do sposobu punktowania różnych typów publikacji naukowych, w tym wykazy czasopism zawierające m.in. tytuły czasopism i przyporządkowaną im liczbą punktów.

Wskaźnik Hirscha

Wskaźnik bibliometryczny wprowadzony w 2005 roku przez Jorgego Hirscha. Odzwierciedla dystrybucję cytowań publikacji określonego naukowca i liczbę jego najlepszych publikacji. Premiuje on tych, którzy publikują mniejszą liczbę dobrych prac, względem tych, którzy rozpraszają wyniki swoich badań na większą liczbę publikacji w celu sztucznego zwiększenia ich liczby. Ponadto nagradza naukowców, których publikacje są stale i często cytowane, gdyż z upływem czasu ich wskaźnik h wzrasta.

Definicje publikacji

Artykuł naukowy to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Artykułem naukowym jest także artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism MEiN.

Nie jest artykułem naukowym: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

Monografia naukowa to recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym, to również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim, a także edycja naukowa tekstów źródłowych.

Źródło: DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 392 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Punktacja publikacji

To, jaką punktację przypisuje się do publikacji uzależnione jest nie tylko od źródła i roku wydania, ale także od liczby wszystkich autorów publikacji oraz od liczby współautorów z tej samej dyscypliny i uczelni

 • artykuły z lat 2017-2018 w czasopismach:
  • z wykazu ogłoszonego komunikatem MNiSW z 25.01.2017 (tzw. wykaz czteroletni) – 1-50 pkt.
  • spoza wykazu, ale ujęte w bazach Web of Science lub Scopus – 15 pkt.
  • spoza wykazu – 5 pkt.
  • spoza wykazu – 5 pkt.
 • artykuły z czasopism rok 2023
  • spoza wykazu – 5 pkt.
 • artykuły z czasopism rok 2024
  • spoza wykazu – 5 pkt.
 • monografie naukowe z lat 2017-obecniewydane przez wydawnictwa:
  • z wykazu MEiN zgodnie z komunikatem ministra z 22.07.2021: autorstwo/przekład: 80/40 lub 200/100 pkt., redakcja: 20 lub 100 pkt., autorstwo/przekład rozdziału: 20/10 lub 50/25 pkt.
  • spoza wykazu – autorstwo/przekład: 20/10 pkt., redakcja: 5 pkt., autorstwo/przekład rozdziału: 5/2,5 pkt.
Skip to content