pzh@pzh.gov.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

ul. Chocimska 24,
00-791 Warszawa
telefon centrali: 22 54-21-400
telefon recepcji: 22 54-21-200
fax: 22 849-74-84, 849-35-13
E-mail: pzh@pzh.gov.pl

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 
dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk
Tel.: 22 54 21 202
E-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

National Institute of Public Health – NIH
Director General

Grzegorz Juszczyk, MPH, Ph.D.
Phone.: +48 22 54 21 202
E-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Dane adresowe do przelewu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
NIP: 525-000-87-32

Regon: 000288461

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Numer konta dla płatności krajowych:
93 1130 1017 0080 1180 2020 0001

Numer konta dla płatności zagranicznych:
IBAN: PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001
(SWIFT: GOSKPLPW)

 

Inspektor Ochrony Danych
Dariusz Skowera
iod@pzh.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych Osób kontaktujących się z NIZP-PZH jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 Warszawa;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
  1. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), 9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz realizacją zadań statutowych, polegających w szczególności na prowadzeniu badań naukowych, prac rozwojowych i prac usługowo-badawczych z zakresu zdrowia publicznego dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności, a także wdrażanie i upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
  2. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  3. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  4. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu;

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.