| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Konferencja Dyrektorów i Przewodniczących Rad Naukowych Medycznych Instytutów Badawczych w Kajetanach

W dniu 22 stycznia 2016 r. w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyła się Konferencja Dyrektorów i Przewodniczących Rad Naukowych Medycznych Instytutów Badawczych, której zasadniczym celem było omówienie aktualnej pozycji i przyszłości instytutów medycznych w ochronie zdrowia i nauce.

W konferencji wzięli również udział – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – dr med. Jarosław Pinkas oraz Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych – prof. dr hab. Leszek Rafalski, którzy podkreślili istotną rolę medycznych instytutów badawczych w rozwiązywaniu najważniejszych problemów polskiej medycyny i nauki.

Przedstawiciele instytutów przedstawili aktualne problemy dotyczące działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej instytutów oraz ich najważniejsze osiągnięcia naukowe i kliniczne, które odegrały znaczącą rolę w zapewnieniu najwyższego poziomu opieki zdrowotnej dla Polaków.

W dyskusji plenarnej uczestnicy konferencji skupili się na omówieniu roli i pozycji instytutów medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz w kreowaniu i realizacji polityki zdrowotnej Państwa. Zostały ponadto przedstawione możliwości i ograniczenia funkcjonowania poszczególnych jednostek w obecnym systemie opieki zdrowotnej oraz w systemie nauki.

W podsumowaniu dyskusji uczestnicy konferencji stwierdzili, że instytuty medyczne w resorcie zdrowia:

  • posiadają bardzo duży potencjał badawczy, kliniczny i kadrowy,
  • systematycznie wdrażają do praktyki klinicznej nowoczesne technologie medyczne,
  • posiadają bazę szkoleniową i kliniczną dla szkolenia podyplomowego i ustawicznego i która odgrywa również istotne znaczenie w szkoleniu przeddyplomowym,
  • stanowią bardzo ważne ogniwo w polskim systemie ochrony zdrowia o bardzo wysokim lub najwyższym poziomie referencyjnym.
Skip to content