| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 06.11.2020 r. o wolnym stanowisku Kierownika do budowy platformy edukacyjnej w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia:

„Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów, przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18 roku życia”.

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 1. Planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie oraz raportowanie wszystkich produktów oraz etapów realizacji projektu.
 2. Współpraca z zespołem projektowym Zamawiającego w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektu.
 3. Odpowiedzialność za zarządzenie komunikacją, konfiguracją, ryzykiem i jakością w projekcie.
 4. Organizacja i koordynacja pracy zespołu projektowego.
 5. Nadzór nad dokumentacją projektową: techniczną, zarządczą i finansową
 6. Czynny udział w spotkaniach analitycznych, podejmowanie ustaleń, negocjowanie rozwiązań.
 7. Utrzymanie zgodności z ogólnie przyjętymi standardami realizacji projektów informatycznych.
 8. Tworzenie planów testów, przypadków testowych oraz scenariuszy testowych;
 9. Przygotowywanie danych testowych;
 10. Wykonywanie i dokumentowanie przebiegu testów;
 11. Zgłaszanie defektów (błędów), wykonywanie testów poprawek dla zgłoszonych defektów;
 12. Raportowanie postępu realizacji testów.
 1. Wymagania konieczne
 1. Wykształcenie wyższe, uzupełnione studiami podyplomowymi w obszarze technicznym lub/i zarządzania IT,
 2. Doświadczenie w kierowaniu/nadzorze/kontroli projektów informatycznych najlepiej w obszarze ochrony zdrowia,
 3. Doświadczenie w testowaniu manualnym systemów informatycznych,
 4. Znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami w szczególności współpracę zespołów projektowych,
 5. Znajomość zasad i technik pracy zespołowej, prowadzenia spotkań i warsztatów,
 6. Doświadczenie w procesie zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych I niefunkcjonalnych i opracowywania założeń systemowych,
 7. Doświadczenie w zarządzaniu/nadzorze nad zespołami specjalistów: kierowników projektów, analityków, architektów.
 8. Doświadczenie w realizacji złożonych projektów informatycznych, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile),
 9. Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
 10. Umiejętność pracy pod presją czasu,
 11. Umiejętność analitycznego myślenia;
 1. Dodatkowym atutem będą
 1. Znajomość metodyk zarządzania projektami potwierdzona certyfikatami: PRINCE2 oraz AgilePM,
 2. Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia,
 3. Mile widziana wiedza z zakresu działania systemów wykorzystywanych w eZdrowiu;
 4. Komunikatywność, wysoka kultura osobista i etyka pracy.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 09.11.2020 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika do budowy platformy edukacyjnej”.

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
   w naborze na wolne stanowisko pracy.
  1.  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość

Ogłoszenie do pobrania

Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content