| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 15.09.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1

W projekcie „ProfiBaza”, realizowanym przez NIZP-PZH, poszukujemy Specjalisty w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1.

 1. Zakres zadań:
 2. udział w projektowaniu i rozwijaniu systemów bazodanowych,
 3. definiowanie i przygotowywanie obiektów bazodanowych w oparciu o wymogi dokumentacji biznesowej,
 4. przygotowywanie danych źródłowych do tworzenia analiz i raportów,
 5. przygotowywanie analiz statystycznych i/lub symulacji w ramach znanego języka programowania,
 6. opracowywanie modeli prezentacji danych,
 7. tworzenie i udostępnianie zestawień i raportów w systemach informatycznych,
 8. automatyzacja procesów dostarczania raportów,
 9. analiza jakości danych, implementacja procesów zarządzania jakością danych, w tym wdrożenie reguł walidacji danych, standardów wprowadzania danych,
 10. wdrożenie automatycznych procesów monitorowania jakości danych,
 11. udział w testach akceptacyjnych systemów informatycznych,
 12. uczestnictwo w ramach swojej specjalizacji w sprawach roboczych z Zespołem Projektowym oraz przedstawicielami instytucji współpracujących w realizacji Projektu.
 1. Wymagania:
 2. wykształcenie kierunkowe (preferowane kierunki: informatyka, matematyka, automatyka,  kierunki ścisłe techniczne),
 3. min. 5 lat doświadczenia związanego z analizą danych, procesów,
 4. doświadczenie w pracy w sektorze publicznym,
 5. doświadczenie w pracy na danych ustrukturyzowanych oraz nieustrukturyzowanych,
 6. znajomość architektury systemowej baz danych,
 7. znajomość systemów kontroli błędów,
 8. umiejętności analityczne, w tym analiza danych w systemach źródłowych, analizy dużych zbiorów danych,
 9. dobra znajomość języka SQL, znajomość baz danych typu PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle, MySQL,
 10. znajomość rozwiązań Business Intelligence (PowerBI),
 11. bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel, Access) oraz Power BI Desktop,
 12. komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.
 1. Dodatkowym atutem będą:
 2. znajomość Enterprise Architect,
 3. certyfikat PRINCE2 Practitioner,
 4. certyfikat Professional Scrum Master PSM I,
 5. znajomość języka angielskiego,
 6. rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1

w projekcie „ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej  ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce”, ogłoszonego  15.09.2020 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 22 września 2020 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalista w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1 w projekcie „ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce”.

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko „Konkurs na stanowisko Specjalisty w zakresie analizy i przetwarzania danych w ramach zadania 1  w projekcie „ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej  ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce” jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content