| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 14.09.2020 r. o wolnym stanowisku technicznym w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 2. Przygotowywanie materiałów i zamawianie podłóż do badań mikrobiologicznych
  z zakresu oceny skuteczności preparatów dezynfekcyjnych wg norm krajowych
  i europejskich zgodnie z systemem zarządzania jakością oraz ich wykonywanie.
 3. Wykonywanie sprawdzeń urządzeń pomiarowych i pomocniczych, współpraca
  z działem technicznym.
 4. Wykonywanie sterylizacji materiałów do badań
 5. Przekazywanie do unieszkodliwiania materiału zakaźnego
 6. Przygotowywanie zamówień i zleceń na materiały do badań
 7. Prowadzenie zapisów technicznych zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania.
 8. Przygotowywanie materiałów i zamawianie podłóż w badaniach naukowych z zakresu dezynfekcji i sterylizacji medycznej
 1. Wymagania konieczne
 2. Wykształcenie średnie z zakresu biologii lub pokrewnych dziedzin przyrodniczych
 3. Predyspozycje do pracy laboratoryjnej z zakresu mikrobiologii i chemii
 4. Znajomość zasad pracy w warunkach aseptycznych.
 5. Znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych
 6. Umiejętność pracy w zespole
 7. Efektywność w wykonywaniu powierzonych zadań
 8. Samodzielność i sumienność w pracy
 1. Dodatkowym atutem będą
 2. Znajomość i umiejętność stosowania systemu zarządzania wg normy
  PN-EN ISO/IEC 17025
 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko techniczne, ogłoszone 10.09.2020 r. i prowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam,
że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 01.10.2020 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko techniczne w Zakładzie Bakteriologii
i Zwalczania Skażeń Biologicznych”
.

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko techniczne jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą
w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content