| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (https://www.pzh.gov.pl).

 1. Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:

Immuno-onkologia łączy dwie dziedziny nauki – onkologię oraz immunologię. Jej podstawowym celem jest terapia nowotworów poprzez stymulację układu odpornościowego pacjenta (immunoterapia).
W metodzie tej w celu aktywacji układu immunologicznego pacjenta stosowane są m.in.: wirusowe wektory onkolityczne. Kandydat miałby uczestniczyć w prowadzeniu badań w zakresie opracowywania nowych metod leczenia nowotworów z wykorzystaniem wirusów onkolitycznych. Dodatkowo Kandydat będzie uczestniczył w realizacji projektów naukowych we współpracy z ośrodkami krajowymi oraz międzynarodowymi w tym w składaniu wniosków do międzynarodowych i krajowych programów badawczych w zakresie tematyki immuno-onkologii.

 1. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:
  1. posiadać ukończone studia wyższe w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, biotechnologii lub pokrewnych; stopień naukowy doktora nauk medycznych, doktora nauk
   o zdrowiu lub pokrewnych w zakresie wykorzystania wirusów onkolitycznych w terapii przeciwnowotworowej (immuno-onkologia, onkologia, biofarmaceutyki).
  1. posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych obejmujących wykorzystanie adenowirusów onkolitycznych w terapii przeciwnowotworowej (badania in vitro oraz  in vivo).
  1. wymagane jest posiadanie doświadczenia w planowaniu oraz w prowadzeniu badań na zwierzętach z wykorzystaniem mysich modeli nowotworowych (humanizowane, immunokompetentne oraz z upośledzoną odpornością) w testowaniu właściwości przeciwnowotworowych adenowirusów onkolitycznych popartych opublikowanymi publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR. Wymagany jest certyfikat PolLASA lub FELASA (w kategoriach A, B oraz C).
  1. posiadać wiedzę oraz doświadczenie z zakresu technik inżynierii genetycznej w konstruowaniu adenowirusów onkolitycznych, ich molekularną charakterystykę, oraz produkcję na skalę laboratoryjną do badań przedklinicznych.
  1. posiadać doświadczenie w prowadzeniu kultur hodowlanych in vitro (ludzkich i mysich nowotworowych linii komórkowych), testów cytotoksyczności, oznaczeń ekspresji receptorów na powierzchni komórek nowotworowych, testów funkcjonalności biologicznej, oceny poziomu apoptozy komórek nowotworowych, oznaczeń serologicznych (analizy spektroskopowe, ELISA, IFN gamma ELISPOT, cytometria przepływowa, PCR, qPCR, ICC).
  1. wymagane jest posiadanie doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
  1. posiadać dorobek naukowy: łączny IF co najmniej 50, w tym co najmniej 5 artykułów z IF opublikowanych w latach 2019-2020 oraz H indeks nie mniejszy niż 10 (na podstawie bazy Scopus lub Web of Science Core Collection).
 2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
 3. podanie,

2)     życiorys,

3) … autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację
o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale
w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu nadania stopnia naukowego, kopia dyplomu nadania tytułu naukowego,
 • spis publikacji sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego,
 • wymagania dodatkowe, wynikające ze specyfiki stanowiska pracy będącego przedmiotem konkursu:
 • praca w międzynarodowych grupach badawczych (minimum 5 lat) i posiadanie dorobku naukowego (publikacje) powstałego we współpracy międzynarodowej w ramach międzynarodowych projektów badawczych,
 • posiadanie patentu międzynarodowego w zakresie terapii przeciwnowotworowych,
 • doświadczenie w badaniach klinicznych (onkologia),
 • Oświadczenie kandydata:
 • że w razie wygrania konkursu, NIZP-PZH będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 • o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie
  do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
 • o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”
 •  Przebieg konkursu

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP-PZH w następujących etapach:

 1. opracowanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów
  do uzupełnienia braków formalnych;
 2. w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być:
 3. zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP-PZH w terminie
  od 20.11.2020 r do 20.12.2020 r.
 4. proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w siedzibie NIZP-PZH w terminie uzgodnionym z Kandydatami;
 5. zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP-PZH;
 6. przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;
 7. zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP-PZH;
 8. decyzja Dyrektora NIZP-PZH w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata
  i ogłoszenie wyników konkursu.
 • Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi NIZP-PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24

 z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH”

Termin składania dokumentów upływa w dniu 13.11.2020 r. o godz. 16:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.01.2021 r.

 • Pierwsze zatrudnienie będzie na czas określony z możliwością przedłużenia na kolejny okres/na czas nieokreślony.
 • Zasady postępowania z danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
 2. Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content