| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

KONKURS OTWARTY na stanowisko profesora NIZP PZH – PIB w Zakładzie Wirusologii NIZP PZH – PIB

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO PROFESORA NIZP PZH- PIB w Zakładzie Wirusologii NIZP PZH – PIB

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym (https://www.pzh.gov.pl).

I. Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:  

Krajowy Ośrodek ds. Diagnostyki Zakażeń wirusami odry i różyczki mieszczący się w Zakładzie Wirusologii NIZP PZH-PIB jest Narodowym Laboratorium zajmującym się charakterystyką tych wirusów oraz diagnostyką, molekularną i serologiczną, chorób wywoływanych przez te wirusy. Badania prowadzone w Krajowym Ośrodku są prowadzone zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Kandydat będzie także uczestniczyć w prowadzeniu badań z zakresu wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach środowiskowych i analizowania trendów szerzenia się tych zakażeń w populacji aglomeracji warszawskiej oraz wybranych miast w Polsce, a także  molekularnej charakterystyki tych wirusów. Ponadto, Kandydat będzie miał za zadanie koordynowanie projektów związanych z seroprewalencją zakażeń odkleszczowych, w tym wywołanych przez KZM oraz inne czynniki zakaźne przenoszone przez kleszcze/lub komary (np. WNV).  

Do zadań kandydata będzie należeć wdrażanie nowych metod badawczych z zakresu wirusologii środowiskowej i molekularnej oraz optymalizacja metod już wdrożonych. Dodatkowo Kandydat będzie uczestniczył w realizacji zadań statutowych oraz projektów naukowych we współpracy z ośrodkami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Kandydat będzie także włączony w badania prowadzone w Laboratorium BSL3 NIZP PZH-PIB, w tym związane z namnażaniem wirusów istotnych dla zdrowia publicznego i ich charakterystykę.

II. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:

 1. posiadać ukończone studia wyższe w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, biologii, biotechnologii lub pokrewnych; stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub pokrewnych.
 2. posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu wirusologii, w tym badań nad wirusami odry, różyczki oraz SARS-CoV-2, Monkeypox virus;
 3. posiadać minimum 10 letnie doświadczenie w pracy w Laboratorium BSL3;
 4. posiadać co najmniej 5 letni staż pracy w laboratorium akredytowanym przez Światową Organizację Zdrowia lub inną organizację międzynarodową w zakresie badań wirusologicznych,
 5. posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań obejmujących wykrywanie wirusów w środowisku.
 6. posiadać doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze diagnostyki i epidemiologii chorób zakaźnych np. ECDC, WHO;
 7. posiadać doświadczenie w pracach międzynarodowych zespołów eksperckich zajmujących się zagadnieniami zdrowia publicznego;
 8. posiadać wiedzę oraz doświadczenie z zakresu wykorzystywania hodowli komórkowych oraz technik biologii molekularnej w badaniach wirusologicznych.
 9. wymagane jest posiadanie doświadczenia w realizacji projektów badawczych w ramach konkursów;
 10. posiadać dorobek naukowy: co najmniej 5 artykułów opublikowanych w latach 2020-2022 oraz łączny IF za ten okres – co najmniej 20.

II. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu nadania stopnia naukowego, kopia dyplomu nadania tytułu naukowego,
 5. spis publikacji sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 6. przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego,
 7. Oświadczenie kandydata:
 • że w razie wygrania konkursu, NIZP PZH –PIB będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 • o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie
  do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
 • o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”

III. Przebieg konkursu

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP-PZH w następujących etapach:

 1. opracowanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych;
 2. w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być:
  a. zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP PZH – PIB w terminie od 20.07.2023 r do 20.08.2023 r.
  b. proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w siedzibie NIZP PZH -PIB w terminie uzgodnionym z Kandydatami;
 3. zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP PZH – PIB;
 4. przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;
 5. zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP PZH – PIB;
 6. decyzja Dyrektora NIZP PZH – PIB w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata i ogłoszenie wyników konkursu.

IV. Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi NIZP PZH – PIB, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Profesora NIZP PZH-PIB w Zakładzie Wirusologii NIZP PZH – PIB”

Termin składania dokumentów upływa w dniu 16.07.2023 r. o godz. 16:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.08.2023 r.

V. Pierwsze zatrudnienie będzie na czas określony z możliwością przedłużenia na kolejny okres/na czas nieokreślony.

VI. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
 • Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.

Ogłoszenie do pobrania
Załącznik do ogłoszenia
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content